Anders Tallgren

(S)kuggbudget för K-d

Idag presenterade vi Socialdemokrater vårt budgetförslag för åren 2018-2020. Vi vill skapa Ett attraktivt och jämlikt Karlstad genom en rad kraftfulla åtgärder. Som alltid är jobben en prioriterad fråga för oss som arbetareparti. I vintras lanserade majoriteten i Karlstad kampanjen 100 företagsbesök på 100 dagar men i deras budgetförslag ser vi inte ett spår av det arbetet. I vårt budgetförslag finns 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat i Karlstad och åtgärderna spänner över en lång rad områden (se hela listan längre ned). Vi håller fast vid målen att Karlstad ska ha en lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet och tillhöra topp-20 i landet när det gäller företagsklimat.

Vi vill också se fler bostäder varför vi föreslår att en helt ny stadsdel med hållbarhetsprofil utreds och att lokaliseringen tas fram i dialog med karlstadsborna. Många projekt försenas på grund av protester och överklagande. Vi vill inte arbeta mot medborgarna i detta utan med medborgarna. Vidare vill se fler dubbla markanvisningar för att få igång bostadsbyggandet i hela kommunen. En dubbel markanvisning innebär att för att få tillgång till de mest attraktiva tomterna måste byggaren också förbinda sig att bygga på mindre efterfrågade tomter.

Vi Socialdemokrater vill också öka jämlikheten i kommunen och satsar mycket resurser på förskola och skola där bland annat elevhälsan och elever med särskilda behov får extra resurser. Alla barn och ungdomar har rätt till fritidssysselsättningar och det ska inte spela någon roll var du bor eller hur stor dina föräldrars plånbok är. Därför föreslår vi avgiftsfri kulturskola och ytterligare en fritidsbank i Karlstad där alla kan låna idrottsprylar gratis. För de äldre satsar vi bland annat på trygghetssamtal och förbättrad tillgänglighet genom bättre belysning och halkbekämpning samt insatser inom området enkelt avhjälpta hinder.

 

På investeringssidan gör vi slag i saken och avsätter medel där majoriteten vill utreda vidare sådant som redan är utrett. Vi satsar drygt 30 miljoner kronor på ett Allaktivitetshus på Kronoparken vilket innebär att Fröding Arena, biblioteket och fritidsgården samlokaliseras och där det skapas ytor för föreningar och organisationer att hålla sina möten och bedriva sin verksamhet. Vi satsar på en upprustning av Färjestads Ridklubb vars lokaler är i ett bedrövligt skick. Vidare öronmärker vi 1 miljon vardera i fria investeringsmedel för tätorterna Molkom, Vålberg, Skåre, Skattkärr-Alster, Ulvsby, Edsvalla och Väse. De satsningarna ska realiseras genom dialog med medborgare och föreningar på respektive ort. Vi säger som tidigare nej till cykelbron för 45 miljoner mellan Råtorp och Färjestad.

Sist men inte minst avsätter vi 15 miljoner för en ny, modern och ändamålsenlig serviceanläggning på Skutberget. Skutbergsgården är ifrån 50-talet och motionscentralen är ifrån 70-talet. Det är rimligt att även dagens generation Karlstadsbor får en anläggning av senaste snitt ute på fantastiska Skutberget. Där ska vardagsbesökaren kunna byta om, duscha, ta en bastu, värma mat till barnen, få information om spår, leder, badplatser, grillplatser och alla föreningar som erbjuder verksamhet i närområdet. Det blir en härlig mötesplats för unga och äldre, Karlstadsbor och besökare.

Nästa år är det valår och för att samtliga våra förslag ska realiseras så måste vi få till ett maktskifte i Karlstad!

 

100 förslag för ett förbättrat företagsklimat

Tillväxtcentrum

 1. Tillväxtutskottet ska sammanträda utanför kommunens möteslokaler en gång per halvår
 2. Regelbundna samråd mellan lokala, regionala och nationella näringslivspolitiker
 3. Utveckla 100 grader Karlstad till ett regionalt näringslivsforum
 4. Involvera Näringslivsrådet och Landsbygdsrådet mer i kommunens näringslivsarbete
 5. Internutbildning av tjänstepersoner och förtroendevalda som har företagskontakter för att förbättra kunskapen om och attityden till företagande
 6. Se över företagsinformation på hemsidor och i tryckt material – En tydlig väg in!
 7. Inför Timbanken enligt Halmstadsmodellen – fri konsultation för företag
 8. Genomför företagsbesök branschvis, dokumentera besöken och återkoppla systematiskt
 9. Säkerställ att även nämnderna genomför företagsbesök enligt tidigare beslutat åtagande
 10. Se över de företagsrelaterade servicegarantierna
 11. Utveckla hitta- och jämförservicen till att även omfatta företagsinformation
 12. Arbeta med tematiska forum för att utveckla olika näringar/branscher

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskott

 1. Tillväxtutskottet ska även ansvara för de strategiska arbetsmarknadsfrågorna
 2. Ta fram fler extratjänster och praktikplatser i samtliga förvaltningar och bolag
 3. Samla informationen om samtliga praktikplatser/extratjänster/examensarbeten/ traineetjänster mm på karlstad.se
 4. Regelbunden uppföljning av arbetslöshetsstatistik
 5. Ökad samverkan med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter
 6. Ungdomsanställningar i kommunen enligt Örebros modell
 7. Inför Starta eget-hjälp för hantverksyrken
 8. Feriearbeten för fler ungdomar
 9. Ta till vara på entreprenörskap och företagskompetens hos nyanlända
 10. Validering av nyanländas kompetens

Karlstad Business Region (KBR)

 1. Ökat samarbete inom besöksnäringen
 2. Ökat samarbete kring Karlstad Airport
 3. Ökat samarbete inom kollektivtrafiken vilket gynnar arbets- och studiependlingen
 4. Ökat samarbete inom utbildningsområdet vilket gynnar kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden
 5. Se över grafisk profil och kommunikationsmaterialet avseende KBR
 6. Stärkt samarbete med Örebroregionen/Mälardalen
 7. Stärkt samarbete med Västra Götalandsregionen

Handel

 1. Tydliggör kommunens roll i Centrum Karlstad
 2. Se över kommunens regelverk när det gäller marknadsföring utanför egen butik
 3. P-ledningssystem på plats snarast
 4. Fler parkeringsplatser innan stadsomvandlingen drar igång
 5. Verka för fler B och C-lägen – förläng handelsstråken
 6. Mer gröna inslag på gågator och torg
 7. Fler kulturella inslag på gågator och torg
 8. Flexiblare regler för torghandeln – tex kunna hyra plats en dag och ha sin bil som lager
 9. Förbättra belysningen i centrum
 10. Se över kollektivtrafikutbudet till Välsvikens handelsområde

Etableringar

 1. Fastställ en rutin för hantering av företag som hör av sig med intresse för att etablera sig i Karlstad
 2. Fler proaktiva uppvaktningar av företag eller branscher som Karlstad saknar
 3. Studiebesök i andra kommuner av Karlstads storlek – tex jämförelsekommunerna
 4. Utvärderingsrutin vid etableringar som inte hamnade i Karlstad

Kvinnors och ungas företagande

 1. Stimulera övergången från UF-verksamhet till ordinarie företagande
 2. Medverka till fler mentorskap
 3. Anställ en näringslivsutvecklare med utbildning i genusvetenskap som fokuserar på kvinnors företagande
 4. Öka nätverkandet och kunskapsutbytet
 5. Dra lärdomar ifrån Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande

Mikroföretag

 1. Ta fram den beslutade handlingsplanen för mikroföretag eftersom fyra av fem nya jobb bildas där
 2. Underlätta generationsskiften i små och medelstora företag

 

Näringslivsorganisationer

 1. Delta strukturerat på olika frukostmöten och andra forum (Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, Centrum Karlstad, Företagarna, Fastighetsägarna, LRF, Swedbank)
 2. Bjuda in näringslivsorganisationerna till tillväxtutskottets sammanträden
 3. Regelbunden dialog med de starka klustren Paper Province och Compare

Infrastruktur

 1. Utveckla flygtrafiken och verksamhetsmark vid Karlstad flygplats i samverkan med näringslivet
 2. Genomföra Tåg i tid och förvandlingen av Karlstad C i samverkan med näringslivet
 3. Utreda hur hamnområdet i Karlstad ska utvecklas
 4. Utreda var i Karlstad det är lämpligast att placera en logistikpark

Upphandling

 1. Genomför ett årligt seminarium om kommunens upphandlingar
 2. Verka för att fler lokala aktörer ska kunna delta i kommunens upphandlingar
 3. Genomför seminarier om innovationsupphandlingar ihop med näringslivet
 4. Genomför innovationsupphandlingar
 5. Genomför fler upphandlingar med tydliga sociala krav
 6. Checklista vid kommunal upphandling – vad bör företaget tänka på?

Samverkan med utbildningsväsendet

 1. Internutbildning av lärare och annan skolpersonal för att förbättra kunskapen om och attityden till företagande
 2. Säkerställ att fler studenter får kontakt med näringslivet i Karlstad
 3. Verka för att Karlstads universitet har rätt utbildningar för näringslivet i Karlstad
 4. Säkerställ rätt YH-utbildningar för näringslivet i Karlstad
 5. Inför entreprenörskap i grundskolan
 6. Ta fram praoplatser i samverkan med näringslivet

Karlstads kommuns mindre tätorter

 1. Ta fram ett landsbygdsprogram för Karlstads kommun
 2. Besöka näringsidkare i Karlstads mindre tätorter
 3. Stimulera lokala näringslivssamarbeten

Stadsdelscentrum

 1. Besöka näringsidkare och stimulera företagssamarbete i våra stadsdelscentrum såsom Kronoparken, Rud, Våxnäs, Haga och Norrstrand
 2. Verka för att fler stadsdelscentrum blir lokala näringslivsnav

Besöksnäringen

 1. Bilda ett destinationsbolag i samverkan med marknadens aktörer
 2. Utveckla fler besöksmål i Vänerskärgården
 3. Se över destinationsvarumärket grader Karlstad
 4. Ta fram fler centrala ställplatser för husbilar
 5. Stärk Karlstad som arrangemangsstad för stora och små idrottsevenemang

Markanvisning/företagslokaler/bostäder

 1. Utred ett helt nytt bostadsområde i Karlstad i dialog med Karlstadbor och företag
 2. Tydliggöra och informera om kommunens rutin vid marktilldelning
 3. Öka samverkan mellan kommunens förvaltningar och KBAB
 4. Ta fram mer verksamhetsmark och företagslokaler av olika slag och i olika lägen
 5. Skapa en sök- och informationsfunktion för lediga lokaler och verksamhetsmark
 6. Regelbundna dialogmöten med byggintressenter

Statliga jobb

 1. Viktigt med statliga myndigheter för det samlade näringslivsklimatet
 2. Färdigställa strategin för fler statliga jobb
 3. Regelbundna träffar med statliga myndigheter lokaliserade i Karlstad

Sociala kooperativ

 1. Viktigt med sociala kooperativ för det samlade näringslivsklimatet
 2. Kartlägga inom vilka fler områden som sociala kooperativ skulle kunna skapas

Innovationssystemet

 1. Tydliggör kommunens roll och uppgift i innovationssystemet
 2. Samlad årlig dokumentation över aktörernas stöd, verksamhet och ’output’
 3. Förbättra dialogen med aktörer som förmedlar riskkapital
 4. Arbeta proaktivt mot befintliga riskkapitalister för att öka deras engagemang i Karlstad

Myndighetsutövning

 1. Inför fler e-tjänster
 2. Spåra och följa sina pågående ärenden – vem handlägger, när kan ett beslut förväntas?
 3. Skapa tillståndsteam som Halmstad gjort där företag får träffa flera handläggare på samma gång

EU-medel

 1. Verka för att Karlstads kommun skickar in fler ansökningar till EU:s olika program och fonder
 2. Tydligare samverkan med Karlstads universitet, Länsstyrelsen, Region Värmland, Landstinget och näringslivet för att stärka våra projekt och undvika dubbelarbete
 3. Inrätta ett regionalt EU-forum för att stärka kunskapen och intresset kring de här frågorna

Oslo-Sthlm på 2.55

Idag är jag på work shop i Västerås. Det är Trafikverket som bjudit in och det är det tredje tillfället inom ramen för arbetet med åtgärdsvalsstudien för att förbättra tillgängligheten inom stråket Oslo-Stockholm. Det är ett angeläget projekt där även Karlstads kommun, Region Värmland, Örebro kommun och Region Örebro län bildat ett gemensamt bolag kallat Oslo-Sthlm 2.55. Där har jag förmånen att sitta i styrelsen och sedan i november 2016 har vi en heltidsanställd VD i form av Jonas Karlsson från Örebro.

Bland annat har bolaget gått ut med en så kallad RFI (Request For Information) vilket innebär att bolaget undersöker marknadens intresse för att vara med och investera i projektet på olika sätt. Det finns nämligen så stor potential att om vi överför tillräckligt många bil- och flygresenärer till tåg så bedöms det inte bara vara samhällsekonomiskt lönsamt utan kanske till och med företagsekonomiskt lönsamt.

 

Oslosthlm logga

 

Idag sker tex 1,4 miljoner resor årligen med flyg mellan Oslo och Stockholm och i stråket bor mer än 3,5 miljoner människor. Det är många som säger att hade det inte varit en nationsgräns på vägen hade tågen redan gått motsvarande sträcka på under tre timmar. På partikongressen i april fick dock S i Värmland och S i Örebro igenom att det ska bli bättre gränsöverskridande infrastrukturplanering i framtiden.

Även projektet Tåg-i-tid med satsningar på mötesspår i Väse och Välsviken och förändringar på Karlstad C ligger i linje med det här viktiga arbetet. På Karlstad C ska godshanteringen bort och ett nytt resecentrum byggas som blir navet för kollektivtrafiken i Karlstad och Värmland. Om bara några år byter resenären enkelt mellan buss och tåg vid centralen och på Järnvägsgatan. Det blir stor skillnad mot idag då tågen är vid centralen, regionbussarna i kvarteret Älgen och lokalbussarna på Stora Torget.

Att kunna resa kollektivt enklare och snabbare inom Värmland och till de stora städerna Oslo, Stockholm, Örebro, Västerås m.fl. kommer att stärka tillväxten i Karlstad genom att fler kan jobba eller studera på ett ställe och bo på ett annat. Det är en minst sagt spännande resa vi gör de närmaste åren. Välkommen ombord!

Läs mer:

http://www.mynewsdesk.com/se/oslo-sthlm

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Orebro/Atgardsvalsstudier/atgardsvalsstudie-straket-stockholm-oslo/

http://www.karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/tag-i-tid/

M i K-d behöver Reinfeldt

Ena dagen presenterade den politiska majoriteten (M-MP-C-KD-L) i Karlstad en urvattnad men ändå gemensam budget. Nästa dag var det kommunstyrelse och då var den senaste tidens oenighet mer påtaglig än någonsin. Moskéfrågan delar inte bara majoriteten i sak utan även i idé och värdering. De som på extremt lösa grunder säger nej till moskén med hänvisning till bostadsbehovet är samma partier som i åratal hävdat att kommunens planberedskap för bostäder är god eller till och med extremt god.

Den här detaljplanen har utarbetats under två års tid så Kristdemokraterna och Moderaterna har haft all tid i världen på sig att föreslå att planarbetet skulle avbrytas. Det har inte skett förrän nu i elfte timmen. Vidare har Moderaterna nu plötsligt sagt att all kommunal mark som inte är intecknad ska gå till bostäder, förskolor eller skolor. Det är alltså slut med företagsetableringar på Karlstads kommuns mark?

 

Ett väldigt anmärkningsvärt besked från Moderaterna och detta samtidigt som majoriteten avsätter tio friska miljoner per år till strategiska markförvärv. Den marken kommer att räcka till många bostäder och förskolor men ett samhälle behöver även idrottsanläggningar, verksamhetsområden för företag och grönområden.

Det förvånar mig oerhört mycket att Moderaterna som tidigare hållit sin liberala fana så högt gått så fullständigt vilse i den här frågan. Kanske är det därför som den moderata kommunstyrelseordföranden lyser med sin frånvaro i debatten? Min teori är att inte bara majoriteten är kraftigt splittrad i frågan utan även så Moderaterna. Kan inte Fredrik Reinfeldt flytta hit nu när han lagt av på nationell nivå? Det känns som att Moderaterna i Karlstad behöver honom.

Klimatkris med MP-styre

Av en händelse presenterades både budgeten för Karlstads kommun idag och Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i de värmländska kommunerna. Det är inte bara globalt vi har en klimatkris utan också här hemma i Karlstad och då gäller det företagsklimatet. I Karlstad styr ju som bekant de borgerliga partierna och MP där just Miljöpartiet ansvarar för näringslivsfrågorna genom ordförandeskapet i kommunstyrelsens tillväxtutskott där jag är vice ordförande. Under vintern kom det in en ny ordförande och med det lanserades satsningen 100 företagsbesök på 100 dagar. Det var dags att verkligen lyssna in Karlstadsföretagens åsikter och lägga konkreta och konstruktiva förslag för att förbättra det som företagen upplever som problem i sin vardag.

Idag kan vi se resultatet av arbetet då inga skarpa förslag från den turnén finns med i budgeten och samtidigt uppvisar Karlstad ett oförändrat betyg när det gäller det sammanfattande omdömet för företagsklimatet i kommunen. Karlstad får inte bättre än 3.5 på en skala 1-5 samtidigt som Munkfors, Grums och Sunne noterar 4.0 eller bättre. Tidigare hade Karlstad ett mål om att vara bland de 20 bästa kommunerna i landet men efter flera år där kommunen snarare hamnat på 5-10:e plats i Värmland togs det målet bort i januari av Karlstads politiska majoritet. Den nationella rankingplaceringen får vi i september.

 

Vi Socialdemokrater sätter jobben främst och har under hela mandatperioden lagt många förslag för ett förbättrat företagsklimat. Vi har bland annat lagt förslag kring mikroföretag som är den bransch som genererar fyra av fem nya jobb. Vi har också föreslagit satsningar inom besöksnäringen som är en väldigt stark näringsgren just nu och vi vill förstärka stödet för ungas och kvinnors företagande. Om kvinnor startade företag i samma utsträckning som män skulle det leda till många nya jobb.

Kommunen får också mycket kritik när det gäller attityden till företagande och det lär inte bli mindre kritik när så få skarpa förslag presenteras efter en sådan omfattande kampanj som genomförts i vinter. Vi Socialdemokrater återkommer med vårt budgetförslag den 2 juni och sedan debatterar kommunfullmäktige samtliga förslag måndag den 19 juni. Varmt välkomna att följa den debatten på plats eller via webbsändningen!

 

Ideella hjältar

Idag inleds riksidrottsmötet (RIM) i Karlstad. Det är svensk idrotts högsta beslutande organ och ett par hundra ombud diskuterar och debatterar motioner, propositioner och väljer styrelse och andra organ. Det är fantastiskt att få vara ombud i helgen och att få vara del av den största folkrörelsen i Sverige och det får mig att tänka tillbaka på mina 30 år inom idrotten.

Alla mina ledare och tränare under ungdomsåren. Larsa, Johan, Ali, Mikael och Jonas som försökte göra en duglig friidrottare av mig. Det blev inte så jättestora idrottsliga framgångar men som arrangör och speaker har jag fått uppleva desto mer, och som jag har sagt någon gång till mina övermän på arenan. Det var jag som blev friidrottsproffs och levde på idrotten under drygt tio år.

Riksidrottsförbundets anrika logotype

Riksidrottsförbundets anrika logotype

Jag minns också alla träningar i regn och rusk, sol och värme. Tävlingsresor till Falun, Helsingborg och Västerås. Sömnlösa nätter på luftmadrasser och solsting på någon arena när inte mamma var med och tog hand om det praktiska. Övningskörning från Våxnäshallen hem till Gitarrgatan på Kronoparken med pappa fem kvällar i veckan. Otroligt egentligen att jag blev godkänd på uppkörningen med tanke på att jag bara övade samma sträcka vecka ut och vecka in.

Den stora högtidsdagen var Götajoggen när löparna skulle servas med vatten på vätskestationerna och när jag var lite äldre så var det målgången som gällde under många år. Söndersvettade streckkoder skulle registreras och de bäst utklädda noteras. Ett år spurtade några fullutrustade brandmän med hjälmar och syrgastuber ända in i mål så att tidtagningsutrustning och funktionärer flög åt alla håll. Jag antar att alla inte har fått sin korrekta sluttid än från det året.

Den svenska idrottsmodellen är unik men ska inte tas för given. Det ideella ledarskapet och eldsjälarna går inte att besluta om i fullmäktigeförsamlingar eller på riksidrottsmöten. Folkrörelser står och faller med folkets engagemang och där är drivkrafterna glädje och gemenskap. Så var det för drygt hundra år sedan när riksidrottsförbundet bildades och så är det idag. Välkommen idrottens ombud till idrottsstaden Karlstad!

Idrottens mål och nytta

Det närmar sig riksidrottsmötet i Karlstad (RIM 19-21 maj). En fråga som säkert kommer att diskuteras och ventileras är kulturutskottets färska, 225-sidiga, rapport med titeln: Statens idrottspolitiska mål – en uppföljning med inriktning på barn och ungdomar. Den betonar inledningsvis idrottens viktiga insatser för folkhälsa, gemenskap och engagemang. Att det är ett fantastiskt arbete som utförs av 650 000 ideella ledare i 20 000 föreningar med 3,2 miljoner medlemmar. Sedan fokuserar man mer specifikt på de mål som riksdagen fastställde 2009:

”Mål och syfte med statsbidraget är bl.a. att ge möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa samt att stödja en fri och självständig idrottsrörelse. Statsbidraget för barn och ungdomar ska vidare enligt riksdagens beslut lämnas till verksamhet som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv.”

I rapporten framträder en bild av minskande aktivitet bland barn och ungdomar, att flickor med utländsk bakgrund idrottar betydligt mindre än pojkar med utländsk bakgrund, att det saknas rutiner för hur barnkonventionen ska tillämpas och att det förekommer kränkningar och övergrepp inom idrotten. Som slutsats konstateras att det behövs en översyn av stödet till idrotten och att fler områden behöver beaktas för att bidrag ska erhållas.

 

Det är förstås allvarligt att idrotten inte uppnår alla mål som riksdagen fastställt men samtidigt måste man vara medveten om att det mesta ovan är inget som bara idrottsrörelsen ansvarar för. Det finns strukturella förklaringar till att dagens barn och ungdomar rör mindre på sig än tidigare generationer eller att flickor med utländsk bakgrund idrottar mindre än pojkar med utländsk bakgrund. Varje kränkning eller övergrepp inom idrotten är fullständigt oacceptabel men det är inte bara en fråga för idrotten utan en bredare samhällsfråga. Det är inte enkelt att diskutera barnkonventionens alla 54 artiklar när man saknar tränare till nästa veckas pass eller personal till kiosken i helgen. Idrotten tar ett gigantiskt ansvar, huvudsakligen ideellt, och man kan undra hur det skulle se ut med barn och ungdomars fysiska aktivitet och idrottandet hos flickor med utländsk bakgrund om vi inte hade alla dessa ledare eller avsatte dessa offentliga bidrag till verksamheten.

Det ska ställas hårda krav på idrotten för de bidrag som erhålls av stat och kommun men då bör även utvärderingen omfatta fler parametrar. Samhällsnytta baserad på ideellt arbete är svårt att beräkna och utvärdera men det gör inte att vi kan bortse ifrån det vid en samlad bedömning av idrottens måluppfyllelse. I så fall är det kanske läge att se över och komplettera målen snarare än kraven och bidragsvillkoren. Och när det gäller frågan om ökad fysisk aktivitet hos alla barn och ungdomar så kan ju riksdagen med ett knapptryck öka antalet idrottstimmar i skolan!

Läs hela rapporten här:

https://data.riksdagen.se/fil/1EEAB15F-A985-4FB6-9A46-67FA84D3CFDC

Anti antidoping?!

Nästa helg den 19-21 maj är det riksidrottsmöte (RIM) här i Karlstad på fantastiska Karlstad CCC. Det är svensk idrotts högsta beslutande organ. Jag har fått förmånen och förtroendet att vara ombud för Svenska Friidrottsförbundet. Svensk Friidrott har bland annat motionerat om en fristående antidopingorganisation vilket är internationell standard men något som vi i Sverige inte lever upp till då antidopingfrågorna hanteras av dopingkommissionen som tillhör riksidrottsförbundet. Tyvärr föreslår riksidrottsstyrelsen avslag på motionen och hävdar att den svenska modellen är förenlig med WADA:s (World Anti Doping Agency) regelverk.

 

Samtidigt som det skälet anförs så har WADA, som tidigare tillstyrkt det svenska upplägget provisoriskt, skickat ett brev till riksidrottsförbundet där man frågar hur det går med bildandet av en fristående antidopingorganisation. Det är inte bara WADA som anser att Sverige bör lägga de här frågorna utanför idrottens organisation utan även dopingkommissionen själv och en statlig utredning, SOU2011:10 Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning, föreslår samma sak.

SAD_emblem

Varför ska då antidopingfrågorna ligga utanför idrottens organisation? Jo helt enkelt därför att en stor del av dopingproblematiken ligger utanför den organiserade idrotten. Det är således en mycket bredare samhällsfråga. Däremot ska självklart idrottsrörelsen fortsätta med det förebyggande arbetet i vardagen.

 

Det är anmärkningsvärt att riksidrottsstyrelsen går emot sin egen dopingkommissions rekommendation och internationell praxis. Vi får hoppas att idrottens ombud i god demokratisk ordning bifaller motionen. Sverige har en lång tradition av att vara världsledande inom antidoping, inte minst genom professor Arne Ljungqvists stora gärning, och ett avslag skulle ge internationellt eko av ett helt annat slag!

 

Här kan ni läsa mer:

http://www.dn.se/sport/wada-satter-press-pa-rf-i-antidopningsfragan/

http://www.dn.se/sport/arne-ljungqvist-sverige-blir-en-b-nation-inom-antidopning/

Fransk revolution?!

Revolution betyder omvälvning eller snabb förändring. Det stämmer väl in på Frankrike idag där Emmanuel Macron är ny president. Den yngsta någonsin, 39 år, och med en politisk rörelse bakom sig, En Marche!, som bara är ett år gammal. Det var också det lägsta valdeltagandet sedan 1969, ca 75 %, och ett rekordhögt antal blankröster, ca 12 %. De etablerade partierna, Socialisterna och Republikanerna, var inte representerade i slutvalomgången.

Ändå är det inte den stora omvälvning som det hade kunnat bli. Frankrike sa hit men inte längre. Högerextrema Nationella Frontens Marie Le Pen tog sig till andra valomgången men inte till presidentpalatset. Att Nationella Fronten tar sig till andra valomgången och där erhåller 35 % är allvarligt nog. För Frankrike, för EU och för EU:s medlemsstater.

Trikoloren

 

Idag kan vi alla andas ut och glädjas. Trikoloren står fortfarande för frihet, jämlikhet och broderskap men samtidigt fördubblade Le Pen stödet jämfört med 2002 då Nationella Fronten var i andra valomgången för första gången. Vi måste alla goda krafter enträget jobba på med fokus på arbete och framtidshopp åt alla. Så att vi inte får uppleva att Nationella Fronten fördubblar sig ännu en gång till 2040. Då är det inte samma ‘Vive la Republique’ som skallar över Paris och Europa.

 

Rekorderligt?

Den internationella friidrotten har de senaste åren genomlevt stor turbulens och en rejäl förtroendekris. Det handlar egentligen helt enkelt om en systemkollaps som var tvungen att komma förr eller senare. För väldigt många aktörer har vetat om att det handlat om ett odemokratiskt och korrupt system även om det funnits stadgar, kongresser och en styrelse.  Men det går liksom inte att fälla ett sådant system innan tillräckligt många bestämt sig för att nu får det vara nog. I sviterna av detta sitter den tidigare ordföranden Lamine Diack i husarrest, det internationella friidrottsförbundet har antagit nya stadgar på en extrainsatt kongress i december 2016 och Ryssland är avstängda från den internationella friidrottsgemenskapen till följd av systematisk misskötsel inom antidopingarbetet.

Det som sker nu är mycket positivt och ordförande Sebastian Coe ska hyllas för sitt energiska arbete och även Sverige och Norden är mycket aktiva i den förnyelse och demokratisering som pågår. Men i ivern att ställa allt till rätta kan man också gå fel. Det är på väg att hända nu när Europeiska Friidrottsförbundet vill ändra kriterierna för världs- och europarekord. Skulle det förslaget gå igenom skulle väldigt många anrika världsrekord plötsligt vara strukna ur historieböckerna. Det finns definitivt rekord som är mer än tvivelaktiga och knappast satta med rent spel men det kan inte försvara ett retroaktivt och kollektivt angrepp på alla rekord som har några år på nacken.

EA logga

Vad man vill göra är att sätta upp kriterier idag som blir omöjliga för de flesta rekord att leva upp till och istället ge nya resultat rekordstatus. Förutom problemet att man sannolikt stryker en rad fullt legitima och legendariska rekord så skickar man signalen att idag vet vi minsann hur man kontrollerar ett resultat till 100 %. Det gör vi inte och därför riskerar vi att om några år få stryka även de nya rekorden därför att man då upptäckt nya metoder att avslöja det fusk som eventuellt pågår idag. Det är förstås bra om de nysatta men felaktiga rekorden stryks om några år men vad är vitsen med att eventuellt stryka ett korrekt världsrekord idag för att om kanske tio år behöva stryka ett nyinrättat inkorrekt världsrekord?

Europeiska friidrottsförbundet har en ambition att utveckla vår idrott och återvinna omvärldens förtroende. Det är bra men vi måste välja rätt åtgärder. För några år sedan införde europaförbundet reformen att löpare skulle plockas av banan under loppets gång för att göra det mer spännande. Det fick man backa ifrån och avskaffa därför att det inte tillförde tävlingen något annat än problem. Sedan hade man ett tag ett annat märkligt förslag som gick ut på att aktiva bara skulle få tävla på tävlingar på en viss nivå. Man gjorde jämförelsen med fotboll, att de bästa spelarna spelar i de högsta ligorna. På samma sätt skulle då tex Mo Farah eller Jelena Isinbajeva inte få tävla på Karlstad Grand Prix även om arrangören hade lyckats locka dit dem. Då förstår man inte att den lokala galan till stor del lever på lokala sponsorer och lokal publik som knappast ställer upp om man inte får locka dit vilka aktiva man vill. Det förslaget blev aldrig verklighet och den vägen bör även den här rekordreformen vandra!

Här kan ni läsa mer:

http://www.friidrott.se/nyheter.aspx?id=20784

http://www.european-athletics.org/news/article=european-athletics-endorses-record-revolution-plan/index.html

1 maj i Molkom

Idag är det arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Varje år kommer debatten om den inte är förlegad, om inte tågen är förlegade och om inte demonstrationerna är förlegade. Men det är förstås bara ett försök att svartmåla och stoppa en rörelse som ännu inte nått sina mål: Att alla har ett arbete att gå till och att alla har vettiga villkor på det arbete de går till. Därför har 1 maj firats i över 120 år och därför kommer 1 maj att firas länge än!

Näringsminister Mikael Damberg talade på 1 maj i Karlstad 2016

Näringsminister Mikael Damberg talade på 1 maj i Karlstad 2016

Jag håller tal i Molkom idag kl 11.o0.  Det är en stor ära att få tala i en av Karlstads kommuns större tätorter. Det är viktigt att hela kommunen  lever och att villkoren utanför centralorten är goda. Det gäller förstås basverksamhet såsom förskola, skola och äldreomsorg men också kollektivtrafik och bredband som blir extra viktiga funktioner på landsbygden. Vi Socialdemokrater har just nu tema Karlstads kransorter och ser fram emot en god dialog med våra S-föreningar och alla medborgare i bland annat Molkom, Väse, Vålberg, Skattkärr och Ulvsby. Vi lyssnar in vilka som är de hetaste frågorna och kommer att lägga politiska förslag för att förbättra livsvillkoren, både på kort och lång sikt, på respektive ort.

 

I mitt tal tar jag upp de viktigaste frågorna lokalt, nationellt och internationellt just nu. Jag säger bland annat: ”I Karlstad styr en trött och splittrad majoritet bestående av Alliansen och Miljöpartiet. Kommunens olika målsättningar uppnås bara till ca 50% och de nya mål som satts för 2017 och 2018 är väldigt måttliga och signalerar ingen ökad ambition. Vi Socialdemokrater är med våra 36 % och 22 mandat i fullmäktige den klart starkaste politiska kraften i Karlstad och det stödet förvaltar vi med en konstruktiv och kraftfull oppositionspolitik för Ett attraktivt och jämlikt Karlstad.

Alla våra politiska förslag fokuserar på att skapa fler jobb och att öka jämlikheten i hela Karlstads kommun. Vi vill bland annat se en lägre arbetslöshet i Karlstad än riksgenomsnittet, vi vill att alla elever uppnår gymnasiebehörighet efter årskurs nio och vi vill öka jämställdheten och jämlikheten i levnadsvillkoren bland medborgarna. Vi vill se en hållbar utveckling och ökad delaktighet. Det är ambitiösa och konkreta mål som vi föreslog i fullmäktige men fick se nedröstade av majoriteten.”

I Musieparken i eftermiddag kl 16.00 har ni också möjlighet att lyssna till Socialdemokraternas nya partisekreterare Lena Rådström Baastad och SSU Värmlands nya ordförande Alexander Paulsson. Missa inte det!

 

Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop