Anders Tallgren

Demokrati och delaktighet

Budgetbloggen special inför budgetdebatten i Karlstads kommunfullmäktige på måndag den 19 juni fortsätter. Socialdemokraternas budgetförslag går under namnet Ett attraktivt och jämlikt Karlstad och består av förslag inom sex målområden:

 1. Tillväxt och jobb
 2. Livslångt lärande
 3. Livskvalitet och trygghet
 4. Hållbar utveckling
 5. Demokrati och delaktighet
 6. Attraktiv arbetsgivare

Inom Demokrati och delaktighet har vi formulerat följande tre övergripande mål för kommunen:

 1. Skapa jämlika förutsättningar för att aktivt kunna delta i samhällslivet.
 2. Valdeltagandet ska öka.
 3. Förtroendet för kommunen ska förbättras.

Demokrati är friheten att få uttrycka sin mening, kritisera, upplysa och bilda opinion, liksom rätten och den praktiska möjligheten att tillsammans med andra forma framtiden. Idag ser vi att populismen, främlingsfientligheten och demokratiföraktet ökar i västvärlden. Socialdemokraterna vill arbeta mer medvetet med demokratifrågor och delaktighet samt utveckla formen för beslutsfattandet och kontakten med medborgarna.

 

Det får aldrig bli så att den som har störst resurser eller skriker högst får mest uppmärksamhet och gehör. Alla medborgare måste beredas möjlighet att göra sin röst hörd. Det gäller yngre och äldre, invånare i centrala Karlstad och invånare i våra mindre tätorter, det gäller de som kan skriva akademiska avhandlingar och de som inte kan skriva alls. Kommunen har redan många bra verktyg såsom e-förslag, medborgardialog och samrådsmöten men fler former behöver utvecklas. Det finns ett stort engagemang för samhällsfrågor idag som måste tas tillvara av både kommunen och de lokala partierna.

Det offentliga samtalet måste också hålla en god och hövlig ton där personangrepp, hat och hot möts med nolltolerans. Demokratin är inte fulländad som styrform men den bästa vi känner så här långt och den bär vi ett gemensamt ansvar för att försvara och utveckla.

Hållbar utveckling

Budgetbloggen special inför budgetdebatten i Karlstads kommunfullmäktige på måndag den 19 juni fortsätter. Socialdemokraternas budgetförslag går under namnet Ett attraktivt och jämlikt Karlstad och består av förslag inom sex målområden:

 1. Tillväxt och jobb
 2. Livslångt lärande
 3. Livskvalitet och trygghet
 4. Hållbar utveckling
 5. Demokrati och delaktighet
 6. Attraktiv arbetsgivare

 

Inom Hållbar utveckling har vi formulerat följande tre övergripande mål för kommunen:

 1. Kommunkoncernen ska vara fossilfri år 2030.
 2. Stadsdelar ska planeras hållbart och behovet av olika former av bostäder tillgodoses.
 3. Resandet med kollektivtrafik ska öka med minst tre procent per år.

 

Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt samt bidra till att skapa ett samhälle som bygger en hållbar framtid för våra barn och unga och nästa generation. För att ta ansvar för morgondagen krävs förändringar i både produktions- och konsumtionsmönster. Det krävs en ökad grad av återvinning, återbruk och minskad användning av kemikalier. Kommunen ska också arbeta med hållbarhetsmålen inom FN:s Agenda 2030. Det har kommunstyrelsen tagit ett särskilt beslut på som vi självklart stödjer.

 

Karlstads kommun ska vara en föregångare och därmed vara fossilfri som koncern år 2030. Karlstad har sedan en länge en ambitiös miljö- och klimatstrategi och uppföljningar har visat att kommunen inte kommer att nå de olika målen som finns i den. Därför har en särskild handlingsplan tagits fram av miljönämnden som har ansvar för de strategiska miljöfrågorna i kommunen. Problemet är inte målen, handlingsplanen eller kompetensen på miljöförvaltningen. Problemen är att miljönämnden inte har fått tillräckligt med ekonomiska resurser och ett tillräckligt starkt mandat för att genomföra åtgärderna. Det är inte enkelt att som facknämnd få alla andra nämnder och bolag att göra som man säger. Andra nämnder är nämligen inte underställda miljönämnden bara för att miljönämnden har fått en specifik uppgift. Om dessutom de åtgärder som miljönämnden önskar att andra nämnder eller bolag ska göra inte är finansierade är förutsättningarna för ett förverkligande ännu sämre.

Därför föreslår Socialdemokraterna att miljönämnden får använda sitt ganska så stora egna kapital för att finansiera en del av de föreslagna åtgärderna. Vidare anser vi att ett Hållbarhetsråd bör inrättas under kommunstyrelsen så att de strategiska miljöfrågorna får mer genomslag i hela koncernen. Det här har majoriteten med konstigt nog miljöpartiet i spetsen motsatt sig gång efter gång efter gång.

 

Den nya stadsdelen, som vi vill utreda i dialog med Karlstadsborna, ska vara hållbar ur ett miljöperspektiv. En så kallad ”grön stadsdel med ekologisk profil” och med en god boendemiljö. I en grön stadsdel finns bland annat boendeformer med en hög grad av självförsörjningsgrad på energi och förskolor och skolor som har en miljöprofil. Nya hus ska byggas med lågenergimetoder och låg energiförbrukning. Stadsdelen utformas så att behovet av transporter minskar, kollektivtrafiken är en självklarhet och det ska finnas möjlighet till gemensamma odlingsytor. Barn- och genusperspektiv ska beaktas. Det ska också finnas platser där olika generationer och kulturer kan mötas. Träbyggnation är prioriterat. Utöver den här nya stadsdelen vill vi förstås successivt vidta motsvarande åtgärder även inom befintliga stadsdelar och tätorter. Våra bostadsområden måste dessutom innehålla bostäder i olika storlekar, prisklasser och upplåtelseformer. Det är hög tid att knäcka bostadssegregationen som leder till skolsegregation och ökad ojämlikhet. Vi måste bygga mer medvetet och genomtänkt, blandat, tryggt och framtidsinriktat. Människor med olika bakgrund behöver mötas i vardagen. Socialdemokraterna håller fast vid tidigare löfte om bostadsgaranti för studenter.

 

Karlstadsbuss och Värmlandstrafik ligger båda i framkant när det gäller kollektivtrafik i landet. Karlstads stadstrafik ingår idag i stadsbyggnadsförvaltningen och därmed kan kommunen säkerställa en bra kollektivtrafik redan när ett område planeras eller omplaneras. Just nu pågår en översyn av kollektivtrafikens organisation i Värmland. Detta som en följd av den regionbildning som är på gång. Oavsett hur den formella organisationen utformas så är det viktigt att kollektivtrafiken får en framträdande roll då resandet inom Karlstad och Karlstadsregionen kommer att öka. Studerande och arbetspendlande måste erbjudas ett enkelt system där turtäthet, komfort och korta restider står i fokus. Att kunna resa kollektivt på ett bra sätt inom kommunen och regionen är inte bara en miljöfråga utan i allra högsta grad en tillväxtfråga. Här kommer det nya snabbusstråket och det nya resecentrumet vid järnvägsstationen spela avgörande roller för att vi ska nå det ambitiösa målet om en resandeökning med minst tre procent per år.

Livskvalitet och trygghet

Budgetbloggen special inför budgetdebatten i Karlstads kommunfullmäktige på måndag den 19 juni fortsätter. Socialdemokraternas budgetförslag går under namnet Ett attraktivt och jämlikt Karlstad och består av förslag inom sex målområden:

 1. Tillväxt och jobb
 2. Livslångt lärande
 3. Livskvalitet och trygghet
 4. Hållbar utveckling
 5. Demokrati och delaktighet
 6. Attraktiv arbetsgivare

 

Inom Livskvalitet och trygghet har vi formulerat följande tre övergripande mål för kommunen:

 1. Öka jämställdheten och jämlikheten i levnadsvillkoren bland medborgarna.
 2. Det offentliga rummet ska vara tillgängligt och upplevas tryggt och attraktivt.
 3. Alla ska ges möjlighet till en meningsfull, aktiv och skapande fritid och vardag.

Karlstad ska vara en socialt hållbar stad, där människor känner sig trygga och välkomna. Den oro inför framtiden som en del ger uttryck för ska tas på allvar och mötas med kunskap och dialog. Det finns idag tydliga skillnader i levnadsvillkor mellan olika bostadsområden. Socialdemokraterna arbetar för att dessa skillnader ska minska.

Karlstadsborna ska känna sig trygga i vardagen och känna tillit till att hjälpen finns när den behövs. Möjligheterna att utöva fysisk aktivitet för rekreation, att uppleva och utöva kultur och delta i föreningsverksamhet, har stor betydelse för livskvaliteten. Det är viktigt att det finns möjligheter till kostnadsfria aktiviteter.

 

Socialdemokraterna föreslår därför att Kulturskolan görs avgiftsfri och vi vill etablera en andra Fritidsbank i Karlstad där alla kan låna sportprylar utan kostnad. Vi föreslår också stora investeringar såsom sammanslagningen av Fröding Arena, biblioteket och fritidsgården på Kronoparken. Det blir ett allaktivitetshus och en fantastisk mötesplats för enskilda och föreningar. Vi vill också rusta upp Färjestads Ridklubb samt anlägga en ny, modern och ändamålsenlig serviceanläggning på Skutberget.

Livskvaliteten och tryggheten ska självklart omfatta hela Karlstads kommun. Våra ytterområden och kransorter är en viktig del av kommunens utveckling och attraktivitet. Det finns ett folkligt engagemang för orterna och vi vill understödja engagemanget och drivkraften genom att avsätta 1 miljon kronor vardera i investeringsbudgeten till:

Edsvalla – Molkom – Skattkärr – Skåre – Ulvsby – Vålberg – Väse

Pengarna ska användas till satsningar som kommer så många som möjligt till del och höjer attraktiviteten i områdena. Medborgarna i varje område erbjuds att själva organisera hur de ska fördela pengarna.

 

För de äldre föreslår vi satsningar inom flera olika områden. Vi vill att kultur- och fritidsnämnden utreder en form av lokalbidrag för seniorverksamhet i föreningslivet. Idag saknas stöd till seniorverksamhet, utöver pensionärsorganisationerna. Vi ser att det finns ett behov att tänka bredare kring seniorer och föreningsverksamhet. Vi avsätter medel för förbättrad belysning, halkbekämpning och enkelt avhjälpta hinder för ökad tillgänglighet. Det som är bra för äldre och för personer med funktionsvariationer är bra för alla. Vård- och omsorgsnämnden får medel för trygghetsskapande åtgärder, exempelvis trygghetssamtal (förebyggande hälsosamtal och fallriskprevention) och välfärdsteknologi. Vård- och omsorgsnämnden har dessutom statliga medel för förstärkt bemanning. Pengar som används till både undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

 

Livskvalitet och trygghet är ett brett område som berör många människors vardag!

Livslångt lärande

Den här veckan bloggar jag om Socialdemokraternas budgetförslag som ska debatteras i Karlstads fullmäktige på måndag den 19 juni. Vårt budgetförslag går under namnet Ett attraktivt och jämlikt Karlstad och består av förslag inom sex målområden:

 1. Tillväxt och jobb
 2. Livslångt lärande
 3. Livskvalitet och trygghet
 4. Hållbar utveckling
 5. Demokrati och delaktighet
 6. Attraktiv arbetsgivare

Igår skrev jag om Tillväxt och jobb och idag har turen kommit till Livslångt lärande. Där har vi formulerat följande tre övergripande mål för kommunen:

 1. Alla ska ha gymnasiebehörighet efter årskurs 9.
 2. Alla gymnasieelever ska klara examen.
 3. Höjd utbildningsnivå i hela kommunen.

 

Ett livslångt lärande innebär att alla Karlstadsbor ska ha tillgång till en utbildning av hög kvalitet, genom hela livet. Från förskola, via grundskola och gymnasieskola, till högre utbildning och folkbildning. Skolan ska vara likvärdig och resurserna fördelas utifrån elevernas behov. Alla barn och elever ska få det stöd de behöver för att nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Både barn, elever och personal behöver en bra arbetsmiljö, präglad av trivsel, trygghet, lugn och ro. Kompetensutveckling och möjlighet till karriär för pedagoger ska stimuleras. Den socialdemokratiskt ledda regeringen hårdsatsar på skolan, vilket innebär statliga medel i storleksordningen 60 miljoner kronor till barn- och ungdomsnämnden i Karlstad.

 

Vi gör också lokala satsningar som skiljer oss ifrån majoriteten. Vi satsar extra medel på elevhälsan och till barn med särskilda behov. Vi vill också införa en ytterligare så kallad Tummen-verksamhet som erbjuder tidiga insatser till förskolebarn och deras vårdnadshavare. Vi vill också utreda behov och placering av ytterligare en avdelning för barnomsorg på obekväm arbetstid, ett så kallat Nattis. Den typen av samhällsservice möjliggör för många att ta ett jobb eller vikariat de annars inte skulle kunna ta.

Livslångt lärande handlar inte bara om den utbildning som kommunen är huvudman för utan det handlar om att på olika sätt stimulera utbildning hela livet och då måste kommunen även samarbeta nära med universitetet, folkbildningsaktörer m.fl. Utbildning rustar individen och förbättrar möjligheten till jobb. Att ha en avklarad gymnasieexamen är tex den enskilt viktigaste faktorn för att senare i livet ha ett arbete. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och vi måste säkerställa en likvärdighet och jämlikhet i skolväsendet. En likvärdighet och jämlikhet som har fått sig en rejäl törn under 2000-talet. Klassresan börjar i klassrummet hette det förr och den devisen gäller än idag!

Tillväxt och jobb

Om exakt en vecka är det budgetdebatt i Karlstads kommunfullmäktige. Då ställs de olika budgetförslagen emot varandra. Majoriteten presenterade sitt förslag i slutet av maj och vi och vänsterpartiet presenterade våra respektive förslag den 2 juni. Jag skrev om vårt förslag lite övergripande då men tänkte göra några fördjupade nedslag på vägen fram till nästa måndag.

Socialdemokraternas budget går under namnet Ett attraktivt och jämlikt Karlstad. Det pekar ut att vi vill att Karlstad ska växa och attrahera alla typer av människor och företag men vi ska också hålla ihop kommunen och minska skillnaderna mellan stadsdelar och individer. Det ska inte spela någon roll var du föds eller bor eller hur stor din eller dina föräldrars plånbok är. Den kommunala servicen ska vara likvärdig och alla ska få chansen att nå sina drömmars mål.

 

Vi har sedan tidigare presenterat ett förslag med sex målområden för Karlstads kommun som vi håller fast vid. Det handlar om:

 1. Tillväxt och jobb
 2. Livslångt lärande
 3. Livskvalitet och trygghet
 4. Hållbar utveckling
 5. Demokrati och delaktighet
 6. Attraktiv arbetsgivare

Inom varje målområde har vi formulerat tre övergripande mål som vi anser att kommunen ska sträva emot och helst uppnå. För att nå dem krävs ekonomiska prioriteringar och konkreta verksamhetsförslag. Som vice ordförande i tillväxtutskottet och teknik- och fastighetsnämnden arbetar jag huvudsakligen med frågor inom område 1 där vi har föreslagit följande mål för kommunen:

 1. Antalet karlstadsbor ska öka med minst 1000 per år.
 2. Arbetslösheten ska vara lägre än riksgenomsnittet.
 3. Företagsklimatet ska vara bland de 20 bästa i landet.

 

För att nå de målen så måste jobben sättas i centrum. För oss socialdemokrater är det vår överordnade politiska prioritering. Det framgår av vårt partiprogram såsom varandes ett arbetareparti men också av vårt lokala handlingsprogram som vi gick till val på 2014. Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 och Karlstad ska bidra med sin del. Alla som kan arbeta ska arbeta.

Därför lägger vi förslag som leder till fler anställda inom kommunens egen verksamhet, vi lägger förslag för att få fler av dem som står en bit ifrån ordinarie arbetsmarknad in i praktik och jobb och vi lägger förslag för att förbättra företagsklimatet så att fler kan anställas i eller starta privata företag. Genom att bli fler och få fler i arbete så ökar skatteintäkten till kommunen vilket gör det möjligt att förbättra den kommunala välfärden och jämna ut skillnader i livsvillkor. Det är klassisk socialdemokratisk politik som fungerat så väl i många år och som kopieras världen över som den nordiska modellen.

Anything May happen

Om exakt 15 månader – den 9 september 2018 – är det val i Sverige. Då kan vad som helst hända. Det är demokratins styrka men också lite läskigt. Att Trump skulle vinna eller att britterna bestämde sig för att lämna EU visade inte mätningar och trodde inte gemene man utifrån den ’allmänna känslan’. Macron vann i Frankrike utan ett parti i ryggen, bara en ett år gammal rörelse. Inatt överraskades Theresa May i Storbritannien. Hennes parti – de konservativa – gick bakåt. Inte framåt som May hoppades och utgick ifrån. Hon utlyste nyval med den rätten som premiärministern i Storbritannien har.

Nu hamnar hon i samma situation som vi har i Sveriges riksdag, ingen tydlig majoritet som styr. Det är dock stor skillnad på valsystemen i Sverige och Storbritannien. Vi i Sverige har representativ demokrati och skapar på förhand en stor risk för svaga majoriteter eftersom alla partier får mandat efter röstprocenten. Storbritannien har ett system som kallas majoritetsval i enmansvalkretsar vilket innebär att den som får flest röster i en valkrets tar riksdagsmandatet. Det kan i sin mest extrema form innebära att två stora partier har 51-49 totalt i % över hela landet men 100-0 i mandat.

 

Theresa May hade hoppats på att stärka sitt mandat och sin position inför förhandlingarna om Brexit. Nu har hon plötsligt ett svagare mandat och en svagare position där hon måste förhandla både nationellt om den brittiska linjen och sedan med övriga EU om själva villkoren för Storbritannien. Hon gjorde samma chansning som sin företrädare David Cameron och gick på samma valmina.

I dagens samhälle kan vi mäta mer och oftare än någonsin, vi kan följa valkampanjer och kandidater i realtid och ändå verkar vi ha sämre koll än någonsin på det faktiska valresultatet. Det kan vara bra att ha med sig så här 15 månader före valet i Sverige.

Den blågula röda dagen

Nationaldagen har bara varit röd dag sedan 2005 och skälen till att vi valt 6 juni är inte helt givna för gemene man. Att det var dagen då Gustav Vasa valdes till konung över Sverige 1523 och att det var dagen då 1809-års regeringsform antogs är det nog inte direkt alla som vet. Det känns lite som att vi fick leta fram den där dagen som vi kan kalla nationaldagen. Den där dagen som känns mer naturlig för norrmän (17 maj) och amerikaner (4 juli). Men det är inte det som är det viktigaste utan att vi uppmärksammar och firar en dag tillsammans.

Där vi tänker på och lyfter fram allt det fantastiska med vårt land. Freden som vi haft sedan 1814. Vårt demokratiska system som gör att alla får vara med och ta de gemensamma besluten. Vår jämställdhet och generella välfärd som kommer alla till del. Vår bedårande natur och vårt sommarväder som vi längtar efter hela vintern och sedan bannar när det väl är här. Vårt goda förhållande till våra närmaste grannar och mångfalden som vi besitter efter år av öppenhet och nyfikenhet på vår omvärld.

 

Nationaldagen och den svenska flaggan äger och förvaltar vi alla tillsammans. Det finns inte någon eller några som har tolkningsföreträde eller mer rättigheter än någon annan. Våra gemensamma symboler får inte tas som gisslan eller missbrukas. Så njut av den blågula röda dagen och välkomna till Museiparken i eftermiddag kl 14.00 så bjuder jag och mina kommunfullmäktigekollegor på kaffe till de vuxna och glass till barnen. Lyssna till tal och musik och se våra nya svenska medborgare stolt erhålla diplom och flagga.

(S)kuggbudget för K-d

Idag presenterade vi Socialdemokrater vårt budgetförslag för åren 2018-2020. Vi vill skapa Ett attraktivt och jämlikt Karlstad genom en rad kraftfulla åtgärder. Som alltid är jobben en prioriterad fråga för oss som arbetareparti. I vintras lanserade majoriteten i Karlstad kampanjen 100 företagsbesök på 100 dagar men i deras budgetförslag ser vi inte ett spår av det arbetet. I vårt budgetförslag finns 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat i Karlstad och åtgärderna spänner över en lång rad områden (se hela listan längre ned). Vi håller fast vid målen att Karlstad ska ha en lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet och tillhöra topp-20 i landet när det gäller företagsklimat.

Vi vill också se fler bostäder varför vi föreslår att en helt ny stadsdel med hållbarhetsprofil utreds och att lokaliseringen tas fram i dialog med karlstadsborna. Många projekt försenas på grund av protester och överklagande. Vi vill inte arbeta mot medborgarna i detta utan med medborgarna. Vidare vill se fler dubbla markanvisningar för att få igång bostadsbyggandet i hela kommunen. En dubbel markanvisning innebär att för att få tillgång till de mest attraktiva tomterna måste byggaren också förbinda sig att bygga på mindre efterfrågade tomter.

Vi Socialdemokrater vill också öka jämlikheten i kommunen och satsar mycket resurser på förskola och skola där bland annat elevhälsan och elever med särskilda behov får extra resurser. Alla barn och ungdomar har rätt till fritidssysselsättningar och det ska inte spela någon roll var du bor eller hur stor dina föräldrars plånbok är. Därför föreslår vi avgiftsfri kulturskola och ytterligare en fritidsbank i Karlstad där alla kan låna idrottsprylar gratis. För de äldre satsar vi bland annat på trygghetssamtal och förbättrad tillgänglighet genom bättre belysning och halkbekämpning samt insatser inom området enkelt avhjälpta hinder.

 

På investeringssidan gör vi slag i saken och avsätter medel där majoriteten vill utreda vidare sådant som redan är utrett. Vi satsar drygt 30 miljoner kronor på ett Allaktivitetshus på Kronoparken vilket innebär att Fröding Arena, biblioteket och fritidsgården samlokaliseras och där det skapas ytor för föreningar och organisationer att hålla sina möten och bedriva sin verksamhet. Vi satsar på en upprustning av Färjestads Ridklubb vars lokaler är i ett bedrövligt skick. Vidare öronmärker vi 1 miljon vardera i fria investeringsmedel för tätorterna Molkom, Vålberg, Skåre, Skattkärr-Alster, Ulvsby, Edsvalla och Väse. De satsningarna ska realiseras genom dialog med medborgare och föreningar på respektive ort. Vi säger som tidigare nej till cykelbron för 45 miljoner mellan Råtorp och Färjestad.

Sist men inte minst avsätter vi 15 miljoner för en ny, modern och ändamålsenlig serviceanläggning på Skutberget. Skutbergsgården är ifrån 50-talet och motionscentralen är ifrån 70-talet. Det är rimligt att även dagens generation Karlstadsbor får en anläggning av senaste snitt ute på fantastiska Skutberget. Där ska vardagsbesökaren kunna byta om, duscha, ta en bastu, värma mat till barnen, få information om spår, leder, badplatser, grillplatser och alla föreningar som erbjuder verksamhet i närområdet. Det blir en härlig mötesplats för unga och äldre, Karlstadsbor och besökare.

Nästa år är det valår och för att samtliga våra förslag ska realiseras så måste vi få till ett maktskifte i Karlstad!

 

100 förslag för ett förbättrat företagsklimat

Tillväxtcentrum

 1. Tillväxtutskottet ska sammanträda utanför kommunens möteslokaler en gång per halvår
 2. Regelbundna samråd mellan lokala, regionala och nationella näringslivspolitiker
 3. Utveckla 100 grader Karlstad till ett regionalt näringslivsforum
 4. Involvera Näringslivsrådet och Landsbygdsrådet mer i kommunens näringslivsarbete
 5. Internutbildning av tjänstepersoner och förtroendevalda som har företagskontakter för att förbättra kunskapen om och attityden till företagande
 6. Se över företagsinformation på hemsidor och i tryckt material – En tydlig väg in!
 7. Inför Timbanken enligt Halmstadsmodellen – fri konsultation för företag
 8. Genomför företagsbesök branschvis, dokumentera besöken och återkoppla systematiskt
 9. Säkerställ att även nämnderna genomför företagsbesök enligt tidigare beslutat åtagande
 10. Se över de företagsrelaterade servicegarantierna
 11. Utveckla hitta- och jämförservicen till att även omfatta företagsinformation
 12. Arbeta med tematiska forum för att utveckla olika näringar/branscher

Tillväxt- och arbetsmarknadsutskott

 1. Tillväxtutskottet ska även ansvara för de strategiska arbetsmarknadsfrågorna
 2. Ta fram fler extratjänster och praktikplatser i samtliga förvaltningar och bolag
 3. Samla informationen om samtliga praktikplatser/extratjänster/examensarbeten/ traineetjänster mm på karlstad.se
 4. Regelbunden uppföljning av arbetslöshetsstatistik
 5. Ökad samverkan med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter
 6. Ungdomsanställningar i kommunen enligt Örebros modell
 7. Inför Starta eget-hjälp för hantverksyrken
 8. Feriearbeten för fler ungdomar
 9. Ta till vara på entreprenörskap och företagskompetens hos nyanlända
 10. Validering av nyanländas kompetens

Karlstad Business Region (KBR)

 1. Ökat samarbete inom besöksnäringen
 2. Ökat samarbete kring Karlstad Airport
 3. Ökat samarbete inom kollektivtrafiken vilket gynnar arbets- och studiependlingen
 4. Ökat samarbete inom utbildningsområdet vilket gynnar kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden
 5. Se över grafisk profil och kommunikationsmaterialet avseende KBR
 6. Stärkt samarbete med Örebroregionen/Mälardalen
 7. Stärkt samarbete med Västra Götalandsregionen

Handel

 1. Tydliggör kommunens roll i Centrum Karlstad
 2. Se över kommunens regelverk när det gäller marknadsföring utanför egen butik
 3. P-ledningssystem på plats snarast
 4. Fler parkeringsplatser innan stadsomvandlingen drar igång
 5. Verka för fler B och C-lägen – förläng handelsstråken
 6. Mer gröna inslag på gågator och torg
 7. Fler kulturella inslag på gågator och torg
 8. Flexiblare regler för torghandeln – tex kunna hyra plats en dag och ha sin bil som lager
 9. Förbättra belysningen i centrum
 10. Se över kollektivtrafikutbudet till Välsvikens handelsområde

Etableringar

 1. Fastställ en rutin för hantering av företag som hör av sig med intresse för att etablera sig i Karlstad
 2. Fler proaktiva uppvaktningar av företag eller branscher som Karlstad saknar
 3. Studiebesök i andra kommuner av Karlstads storlek – tex jämförelsekommunerna
 4. Utvärderingsrutin vid etableringar som inte hamnade i Karlstad

Kvinnors och ungas företagande

 1. Stimulera övergången från UF-verksamhet till ordinarie företagande
 2. Medverka till fler mentorskap
 3. Anställ en näringslivsutvecklare med utbildning i genusvetenskap som fokuserar på kvinnors företagande
 4. Öka nätverkandet och kunskapsutbytet
 5. Dra lärdomar ifrån Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande

Mikroföretag

 1. Ta fram den beslutade handlingsplanen för mikroföretag eftersom fyra av fem nya jobb bildas där
 2. Underlätta generationsskiften i små och medelstora företag

 

Näringslivsorganisationer

 1. Delta strukturerat på olika frukostmöten och andra forum (Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, Centrum Karlstad, Företagarna, Fastighetsägarna, LRF, Swedbank)
 2. Bjuda in näringslivsorganisationerna till tillväxtutskottets sammanträden
 3. Regelbunden dialog med de starka klustren Paper Province och Compare

Infrastruktur

 1. Utveckla flygtrafiken och verksamhetsmark vid Karlstad flygplats i samverkan med näringslivet
 2. Genomföra Tåg i tid och förvandlingen av Karlstad C i samverkan med näringslivet
 3. Utreda hur hamnområdet i Karlstad ska utvecklas
 4. Utreda var i Karlstad det är lämpligast att placera en logistikpark

Upphandling

 1. Genomför ett årligt seminarium om kommunens upphandlingar
 2. Verka för att fler lokala aktörer ska kunna delta i kommunens upphandlingar
 3. Genomför seminarier om innovationsupphandlingar ihop med näringslivet
 4. Genomför innovationsupphandlingar
 5. Genomför fler upphandlingar med tydliga sociala krav
 6. Checklista vid kommunal upphandling – vad bör företaget tänka på?

Samverkan med utbildningsväsendet

 1. Internutbildning av lärare och annan skolpersonal för att förbättra kunskapen om och attityden till företagande
 2. Säkerställ att fler studenter får kontakt med näringslivet i Karlstad
 3. Verka för att Karlstads universitet har rätt utbildningar för näringslivet i Karlstad
 4. Säkerställ rätt YH-utbildningar för näringslivet i Karlstad
 5. Inför entreprenörskap i grundskolan
 6. Ta fram praoplatser i samverkan med näringslivet

Karlstads kommuns mindre tätorter

 1. Ta fram ett landsbygdsprogram för Karlstads kommun
 2. Besöka näringsidkare i Karlstads mindre tätorter
 3. Stimulera lokala näringslivssamarbeten

Stadsdelscentrum

 1. Besöka näringsidkare och stimulera företagssamarbete i våra stadsdelscentrum såsom Kronoparken, Rud, Våxnäs, Haga och Norrstrand
 2. Verka för att fler stadsdelscentrum blir lokala näringslivsnav

Besöksnäringen

 1. Bilda ett destinationsbolag i samverkan med marknadens aktörer
 2. Utveckla fler besöksmål i Vänerskärgården
 3. Se över destinationsvarumärket grader Karlstad
 4. Ta fram fler centrala ställplatser för husbilar
 5. Stärk Karlstad som arrangemangsstad för stora och små idrottsevenemang

Markanvisning/företagslokaler/bostäder

 1. Utred ett helt nytt bostadsområde i Karlstad i dialog med Karlstadbor och företag
 2. Tydliggöra och informera om kommunens rutin vid marktilldelning
 3. Öka samverkan mellan kommunens förvaltningar och KBAB
 4. Ta fram mer verksamhetsmark och företagslokaler av olika slag och i olika lägen
 5. Skapa en sök- och informationsfunktion för lediga lokaler och verksamhetsmark
 6. Regelbundna dialogmöten med byggintressenter

Statliga jobb

 1. Viktigt med statliga myndigheter för det samlade näringslivsklimatet
 2. Färdigställa strategin för fler statliga jobb
 3. Regelbundna träffar med statliga myndigheter lokaliserade i Karlstad

Sociala kooperativ

 1. Viktigt med sociala kooperativ för det samlade näringslivsklimatet
 2. Kartlägga inom vilka fler områden som sociala kooperativ skulle kunna skapas

Innovationssystemet

 1. Tydliggör kommunens roll och uppgift i innovationssystemet
 2. Samlad årlig dokumentation över aktörernas stöd, verksamhet och ’output’
 3. Förbättra dialogen med aktörer som förmedlar riskkapital
 4. Arbeta proaktivt mot befintliga riskkapitalister för att öka deras engagemang i Karlstad

Myndighetsutövning

 1. Inför fler e-tjänster
 2. Spåra och följa sina pågående ärenden – vem handlägger, när kan ett beslut förväntas?
 3. Skapa tillståndsteam som Halmstad gjort där företag får träffa flera handläggare på samma gång

EU-medel

 1. Verka för att Karlstads kommun skickar in fler ansökningar till EU:s olika program och fonder
 2. Tydligare samverkan med Karlstads universitet, Länsstyrelsen, Region Värmland, Landstinget och näringslivet för att stärka våra projekt och undvika dubbelarbete
 3. Inrätta ett regionalt EU-forum för att stärka kunskapen och intresset kring de här frågorna

Oslo-Sthlm på 2.55

Idag är jag på work shop i Västerås. Det är Trafikverket som bjudit in och det är det tredje tillfället inom ramen för arbetet med åtgärdsvalsstudien för att förbättra tillgängligheten inom stråket Oslo-Stockholm. Det är ett angeläget projekt där även Karlstads kommun, Region Värmland, Örebro kommun och Region Örebro län bildat ett gemensamt bolag kallat Oslo-Sthlm 2.55. Där har jag förmånen att sitta i styrelsen och sedan i november 2016 har vi en heltidsanställd VD i form av Jonas Karlsson från Örebro.

Bland annat har bolaget gått ut med en så kallad RFI (Request For Information) vilket innebär att bolaget undersöker marknadens intresse för att vara med och investera i projektet på olika sätt. Det finns nämligen så stor potential att om vi överför tillräckligt många bil- och flygresenärer till tåg så bedöms det inte bara vara samhällsekonomiskt lönsamt utan kanske till och med företagsekonomiskt lönsamt.

 

Oslosthlm logga

 

Idag sker tex 1,4 miljoner resor årligen med flyg mellan Oslo och Stockholm och i stråket bor mer än 3,5 miljoner människor. Det är många som säger att hade det inte varit en nationsgräns på vägen hade tågen redan gått motsvarande sträcka på under tre timmar. På partikongressen i april fick dock S i Värmland och S i Örebro igenom att det ska bli bättre gränsöverskridande infrastrukturplanering i framtiden.

Även projektet Tåg-i-tid med satsningar på mötesspår i Väse och Välsviken och förändringar på Karlstad C ligger i linje med det här viktiga arbetet. På Karlstad C ska godshanteringen bort och ett nytt resecentrum byggas som blir navet för kollektivtrafiken i Karlstad och Värmland. Om bara några år byter resenären enkelt mellan buss och tåg vid centralen och på Järnvägsgatan. Det blir stor skillnad mot idag då tågen är vid centralen, regionbussarna i kvarteret Älgen och lokalbussarna på Stora Torget.

Att kunna resa kollektivt enklare och snabbare inom Värmland och till de stora städerna Oslo, Stockholm, Örebro, Västerås m.fl. kommer att stärka tillväxten i Karlstad genom att fler kan jobba eller studera på ett ställe och bo på ett annat. Det är en minst sagt spännande resa vi gör de närmaste åren. Välkommen ombord!

Läs mer:

http://www.mynewsdesk.com/se/oslo-sthlm

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Orebro/Atgardsvalsstudier/atgardsvalsstudie-straket-stockholm-oslo/

http://www.karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/tag-i-tid/

M i K-d behöver Reinfeldt

Ena dagen presenterade den politiska majoriteten (M-MP-C-KD-L) i Karlstad en urvattnad men ändå gemensam budget. Nästa dag var det kommunstyrelse och då var den senaste tidens oenighet mer påtaglig än någonsin. Moskéfrågan delar inte bara majoriteten i sak utan även i idé och värdering. De som på extremt lösa grunder säger nej till moskén med hänvisning till bostadsbehovet är samma partier som i åratal hävdat att kommunens planberedskap för bostäder är god eller till och med extremt god.

Den här detaljplanen har utarbetats under två års tid så Kristdemokraterna och Moderaterna har haft all tid i världen på sig att föreslå att planarbetet skulle avbrytas. Det har inte skett förrän nu i elfte timmen. Vidare har Moderaterna nu plötsligt sagt att all kommunal mark som inte är intecknad ska gå till bostäder, förskolor eller skolor. Det är alltså slut med företagsetableringar på Karlstads kommuns mark?

 

Ett väldigt anmärkningsvärt besked från Moderaterna och detta samtidigt som majoriteten avsätter tio friska miljoner per år till strategiska markförvärv. Den marken kommer att räcka till många bostäder och förskolor men ett samhälle behöver även idrottsanläggningar, verksamhetsområden för företag och grönområden.

Det förvånar mig oerhört mycket att Moderaterna som tidigare hållit sin liberala fana så högt gått så fullständigt vilse i den här frågan. Kanske är det därför som den moderata kommunstyrelseordföranden lyser med sin frånvaro i debatten? Min teori är att inte bara majoriteten är kraftigt splittrad i frågan utan även så Moderaterna. Kan inte Fredrik Reinfeldt flytta hit nu när han lagt av på nationell nivå? Det känns som att Moderaterna i Karlstad behöver honom.

Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop