Anders Tallgren

Ulvsby är sprängstoff

Frågan om en eventuell bergtäkt i Ulvsby har levt till och från i över tjugo år. Då och då blir den extra het som 2012 när beskedet blev nej och nu 2017 när beskedet blev ja. Ännu har dock inte den sista rättsliga instansen sagt sitt och därför menar vi Socialdemokrater – som hela tiden varit emot täkten – att Karlstads kommun bör göra allt som står i dess makt för att påverka frågan i den riktningen. Därför har vi med stöd av kommunallagen begärt ett extra kommunstyrelsesammanträde för att diskutera frågan och kommunens hållning och agerande framåt.

 

Det är nämligen så olyckligt att när kommunen gjorde sitt formella yttrande genom miljönämnden i februari så tillstyrktes täkten trots miljöförvaltningens tydliga avrådan. Även Länsstyrelsen i Värmland är helt emot täkten. Det var ett rent politiskt beslut av nämndens majoritet som i sin tur inte speglar partiernas hållning i frågan. Miljöpartiet som leder miljönämnden säger att de är emot täkten men deras representant i nämnden röstade för.

 

Det finns också olika uppfattningar om huruvida Karlstad överhuvudtaget har behov av en ytterligare täkt och var den i så fall lämpligen bör vara placerad. Sådana frågor ska en masshushållningsplan svara på och den beställdes av kommunfullmäktige redan 2012. Ännu finns den inte framtagen.

 

Karlstad växer och vi måste utveckla goda livsmiljöer både inne i centrala Karlstad och i våra olika tätorter runtom i kommunen. En bergtäkt av det här slaget med den tänkta placeringen skulle fullständigt grusa den utvecklingen för Ulvsby och Vallargärdet och det kan vi Socialdemokrater inte ställa upp på. Etableringen är inte på kommunal mark men kommunmedborgare blir drabbade liksom närliggande samhälle med skola och förskola. Överklagan ska vara inne senast 5 oktober och vi menar att Karlstads kommun ska överklaga beslutet och i samband med det ange sin nya hållning. Det vill säga att Karlstads kommun anser att tillstånd till täkten inte ska beviljas med anledning av lokaliseringen.

(S)tark statsbudget

Igår presenterades den samlade budgetpropositionen. Det är en massiv satsning på jobben, skolan, välfärden, klimatet och tryggheten. Samtidigt avsätts 40 miljarder till att betala av på statsskulden så att den kommer ner på den lägsta nivån sedan 70-talet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har på tre år vänt stora underskott till överskott i de offentliga finanserna och nu får breda grupper del av de här viktiga satsningarna.

 

Barnfamiljerna får höjda barnbidrag, pensionärerna får sänkt skatt, skolor får stärkt statligt stöd och polisen och försvaret får höjda anslag för att stå väl rustade i en orolig tid. Samtidigt höjs biståndet och miljö- och klimatområdet får rekordstora resurser.

 

Jobben är alltjämt den viktigaste frågan och målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 ligger fast. Det är ett tufft mål att nå men det är glädjande att konstatera att Sverige har den lägsta arbetslösheten sedan 2008 och den högsta sysselsättningen sedan 1992. Men mer behöver göras och mer görs. I budgeten finns en jobbsatsning på över 4 miljarder. Det handlar om fler utbildningsplatser, särskilt på utbildningar inom bristyrken. Det finns riktade satsningar mot företag så att de enklare kan anställa en person till. Det görs en satsning på utrikesfödda, särskilt kvinnor, för den gruppen har fortfarande väsentligt högre arbetslöshet än inrikes födda. Alla som kan jobba ska jobba!

 

Även infrastrukturen får rejäla tillskott och särskilt underhållet av järnvägen står i fokus. Det vet vi i Värmland hur viktigt det är. Regeringen presenterar också en rad satsningar för dem som har det extra tufft. Det märks verkligen att det är en vänsterregering som sätter jobben och jämlikheten i fokus. Det blir höjt bostadstillägg för pensionärer, stärkt ekonomisk trygghet för personer med sjukersättning och aktivitetsstöd, nytt åldersdifferentierat underhållsstöd för barn över 15 år och för barn mellan 11 – 14 år och höjt tak i sjukförsäkringen.

 

Sammantaget handlar det om att investera i vårt gemensamma samhällsbygge och att utveckla den svenska modellen!

Skutbergets ovänner

Jag läser tusentals sidor kommunala handlingar i mitt uppdrag som förtroendevald i Karlstads kommun. Förra veckan läste jag ett tjänsteyttrande som inte var som alla andra. Det stod om trakasserier av kommunal personal och ren rasism. Ärendet handlar om utvärderingen av öppethållandet av Skutbergets motionscentral och hur kommunen ska gå vidare efter den 30 september. Skrivelsen redogör för öppettiderna, servicen som varit under sommaren och antalet besökare. Men skrivelsen beskriver också hur vissa besökare uppmanat personalen ifrån arbetsmarknads- och socialförvaltningen att registrera dem flera gånger för att få upp besöksstatistiken, hur vissa besökare sagt att de inte vill komma till motionscentralen längre för att de som städar är muslimer och hur vissa besökare systematiskt och gång efter gång har beställt kaffe och glass av personalen trots att de sakligt informerat om att den servicen inte tillhandahålls.

 

Den här typen av beteende är förstås helt oacceptabelt och har redan lett till arbetsmiljömässiga åtgärder. Fortsätter det på samma sätt så kan motionscentralen komma att stängas av arbetsmiljöskäl. Tills vidare behålls motionscentralen öppen trots relativt låga besökstal under sommaren (i snitt 38 besökare/dag). Det beslutade kommunstyrelsen idag och den linjen har vi Socialdemokrater drivit sedan i vintras och ser det som en viktig service till Karlstadsborna till dess att en ny och modern serviceanläggning står på plats. Men självklart är det under förutsättning att personalen känner sig trygg!

 

Under helgen har vi också fått höra om journalister som hotats utifrån deras yrkesroller kopplat till Skutbergsfrågan och sedan tidigare har ett kommunfullmäktigesammanträde störts när åhörare trodde att frågan skulle diskuteras där. Det är också en hel del förtroendevalda som får motta personliga påhopp, redigeras på nätet och till och med utestängs från en offentlig Facebookgrupp som säger sig vilja diskutera Skutberget öppet. Att i demokratins namn trakassera kommunal personal, journalister och förtroendevalda är en mycket farlig väg att vandra.

 

Samtidigt vill jag hylla och tacka alla dem som deltagit i kommunens medborgardialog rörande Skutberget. Det har varit ett fantastiskt engagemang och jag stod bland annat ett par timmar i gallerian Mitt-i-city förra fredagen och det var en strid ström av medborgare och besökare som ville fylla i enkäten och diskutera historia och framtid för vår gemensamma pärla vid Vänerns strand.

 

Nu fortsätter arbetet med Skutberget utifrån de sex punkter som fullmäktige fattade beslut om i juni och förhoppningsvis kan det ske i en anda av saklighet och hövlighet.

 

PS: Nedan kan du se fullmäktiges beslut den 18 juni:

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag

1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att, i samarbete med berörda förvaltningar, utveckla och färdigställa det påbörjade visionsarbetet för Skutberget. Arbetet med utvecklingen av friluftsområdet ska präglas av medborgardialog enligt kommunens Dialoghandbok och bland annat innefatta markanvändningen och vilken typ av verksamheter som skall finnas i området.

2. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram detaljplaner för ett utvecklat friluftsområde på Skutberget som baseras på friluftsliv och områdets karaktär samt för en temapark för Muminvärlden inom utpekat område. I planarbetet ska särskild hänsyn även tas till områdets natur- och kulturmiljö.

3. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att starta ett exploateringsprojekt för Skutberget enligt den inriktning som beskrivs i tjänsteyttrandet.

 

4. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda lokalisering av, driftsformen för och innehållet i en ny serviceanläggning samt begära medel för genomförande av de aktivitetsbaserade verksamheterna i den kommande visionen för Skutberget.

5. Pågående detaljplanearbete avbryts till förmån för punkt 2.

6. Den exakta placeringen och utformningen av det kommunala naturreservat på Skutberget som teknik- och fastighetsnämnden tog ett inriktningsbeslut om den 20 mars 2013 ska skyndsamt fastställas.

 

 

Proud of Pride

I lördags firades Värmland Pride och det var trots ett dåligt väder en väldigt bra uppslutning i paraden. Det är fantastiskt att se alla regnbågsfärgade kläder och flaggor, politiska partier sida vid sida, idrottsrörelsen, svenska kyrkan, polisen, landstinget och Karlstads kommun. Det är musik, tal och megafoner som sprider budskap om tolerans och kärlek över alla gränser.

Stolt fanbärare på årets prideparad!

Samtidigt som polisen deltog i paraden som organisation är andra ur kåren där på jobb och tyvärr behövde de rycka in. Störning av ordningen och till och med angrepp på enskilda personer som jobbat med Värmland Pride. Det är för bedrövligt och ytterligare en händelse i raden av attacker på vårt fria och öppna samhälle.

Jag vill rikta ett stort tack till arrangörerna och det är verkligen en höjdpunkt på året!

 

Campa på Campus

En ny universitetstermin har dragit igång och i år är det inte bara en massa nya studenter utan också en ny rektor i form av Johan Sterte. Jag var precis och lyssnade på honom på Handelskammarens aktivitet i nya företagskomplexet Skeppet i Inre Hamn. Det är glädjande att höra att Sterte ser positivt på en aktiv samverkan med näringslivet och det offentliga. Fler studenter behöver stanna i Karlstad och Värmland efter avslutade studier för att vi ska klara vår långsiktiga kompetensförsörjning.

Det är också glädjande att Sterte flyttat hit och skrivit sig i Värmland. För det behövs en bostad och lika självklart som att rektorn får tag på en bostad ska förstås alla studenter som vill studera i Karlstad få tag på ett boende. Nu får vi som vanligt rapporter om studenter som får tacka nej till sin drömutbildning, pendla långa avstånd, bo temporärt hos nära och kära och till och med hyra in sig på vandrarhemmet på Kasernhöjden.

Johan Sterte, universitetes nya rektor intervjuas av Frida Johansson, VD Handelskammaren Värmland.

När Karlstads styrande majoritet (alliansen och miljöpartiet) 2015 avskaffade den kommunala bostadsgarantin för studenter tog vi strid för den och har gjort det allt sedan dess. Vi talade då om risken för att få se studenter campa på Campus och även om det aldrig gått så långt är vandrarhem illa nog. Karlstad hade under många år en bostadsgaranti som tjänade både studenter och staden väl. Visst var det tufft att leva upp till den många gånger men just genom att ha en garanti och många som arbetade aktivt så kunde den alltid infrias. Det är hård konkurrens om studenterna i landet och en oerhört viktig faktor är just tillgången till en bostad. Att medvetet avskaffa en sådan konkurrensfördel är verkligen inte bra.

Tyvärr använder den nuvarande majoriteten just metoden att när det är tuffa mål eller en svår garanti så avskaffar man dem hellre än anstränger sig lite extra. Karlstad hade tidigare ett mål om att vara topp-20 i landet gällande företagsklimat men när kommunen sjönk placering för placering valde man att avskaffa målet istället för att jobba hårdare emot måluppfyllelse. Förra året hamnade Karlstad på plats 89 i landet och det är den sämsta placering sedan mätningarna infördes. Den 26 september kommer årets ranking och då får vi se hur det går i år.

Vi Socialdemokrater har varit tydliga i båda de här frågorna. Vi föreslår ett återinförande av bostadsgarantin för studenter och målet om ett företagsklimat topp-20 i landet.

Infravärme

Infrastrukturfrågor är heta just nu. Förra veckan kom Trafikverkets förslag till ny nationell transportplan, mötesspåren i Väse, Välsviken och vid Pråmkanalen är uppe till diskussion och idag i Örebro möts ett 15-tal privata aktörer från nio länder som visat intresse för att engagera sig i sträckan Oslo-Stockholm. Därtill jobbar vi lokalt med Karlstads nya resecentrum, ett flertal broar och södra förbindelsen som ska avlasta trafiken genom Karlstad.

 

Det är dock inga billiga projekt och snabba processer och därför måste vi ha tålamod och jobba på många fronter samtidigt. Till själva infrastrukturen kommer diskussioner om transporter av gods och människor. Vad ska gå på lastbil, järnväg, fartyg och flyg? Det är glädjande att Trafikverket har med nya slussar i Trollhättan vilket är en förutsättning för fortsatt Vänersjöfart. Vi måste få till upprustningen av Värmlandsbanan som är Sveriges hårdast trafikerade enkelspåriga järnväg och vi måste se till att Karlstad flygplats även fortsättningsvis har flyglinjer både nationellt och internationellt. E18 är en viktig pulsåder som går rakt igenom Karlstad och Värmland och där stora lyft skett de senaste åren men ännu finns sträckor kvar att förbättra.

 

Infrastrukturfrågor handlar om tillväxt och i slutändan om arbetstillfällen men det är också en fråga om att kunna knyta an till vår omvärld. Om resande och mänskliga möten. Vi får aldrig bli isolerade och nöjda med det vi har. Vi måste alltid omvärldsspana och vilja ta ett steg till. Då måste det vara lätt att nå och lämna Karlstad och Värmland. Det är ingen vits att ligga längs den nordiska triangeln Oslo-Stockholm-Köpenhamn om det inte är några som  kan ta sig hit och härifrån på vettig tid.

 

Med en ny regionkommun i Värmland från och med 1 januari 2019 och Karlstads kommun snart uppe i 100 000 invånare så har vi en ny situation. ‘A new normal’ helt enkelt och det måste vi förstå och planera och agera utifrån. Det handlar inte så mycket om huruvida man gillar det eller inte. Det är ett faktum och för min del så gillar jag det dessutom och jag gillar även den här infravärmen. Särskilt nu när vi går emot hösten!

Grannfejd Finnkampen

Då är det dags igen, den enda högt hyllade grannfejden. Finnkampen avgörs på Stockholms Stadion den här helgen och det är en kamp som snart varat i 100 år. Det var nämligen Finland som initierade idén 1918 efter sin självständighet men det kom att dröja till 1925 innan den första landskampen blev av. Sedan dess är den årligen återkommande (med några uppehåll för världskrig och annat), vartannat år i Sverige och vartannat år i Finland.

Det är den enda kvarvarande landskampen i friidrott som avgörs regelbundet och kanske är det därför som den är så populär och välkänd. Finnkampen är ett av de idrottsevenemang i Sverige som har högst kännedom bland svenska folket. Vasaloppet toppar den listan. Friidrott är normalt en extremt individuell idrott och kanske är det också därför som den är så populär bland de tävlande. Du ingår inte bara symboliskt i landslaget utan det är bokstavligen det svenska landslaget du är med i.

Det är heller inte vilket landslag som helst vi ställer på benen. Det är Sveriges största landslag och med en fantastisk mångfald om man tittar på svensk geografi och etnisk bakgrund. Män och kvinnor tävlar på lika villkor och det finns dessutom en ungdomsfinnkamp.

 

Jag har under det senaste året haft äran att vara ordförande i styrgruppen för evenemanget. Idag är det examensdags. Fram till idag har det handlat om att förbereda och planera. Lagen ska transporteras, bo och äta. De ska ha uppvärmningsmöjligheter och tävlingstekniska förutsättningar som är korrekta och rättvisa. Det ska finnas en fungerande publik-, media-, funktionärs- och VIP-service. Evenemanget har knutit till sig viktiga partners och sponsorer och marknadsförts i alla möjliga kanaler. Säkerheten ska säkerställas.

Nu står det sportsliga i fullt fokus. Nu är det man mot man och kvinna mot kvinna där varje poäng är lika mycket värd. Nu finns det ingen grannsämja kvar förrän imorgon kväll igen. Nu är det grannfejd så som vi gör i Norden. Där vi drar Norgehistorier och slår finnarna i Finnkampen. Tänk om alla kunde ha den typen av grannfejder i världen. Då vore det en mycket trevligare och säkrare plats. Lycka till alla tävlande och må bästa land vinna!

Region Värmland går igen

Region Värmland går i graven idag till förmån för Region Värmland. Låter det märkligt? Det är det inte. Vad som sker är att landstingsfullmäktige idag beslutar om att lämna in en ansökan om att Värmland vill bilda en regionkommun och då slås Landstinget och Region Värmland samman men tar namnet Region Värmland.

I regionkommunen kommer både sjukvårdsfrågor och regionala utvecklingsfrågor att hanteras. Den exakta organisationen är inte spikad och inte heller exakt hur samverkan ska ske med kommunerna som idag är medlemmar i Region Värmland.

Regionala utvecklingsfrågor är ett begrepp som inte är lika självförklarande som sjukvårdsfrågor och därför uppfattar många att det inte är lika viktigt. Men det är viktigt för det handlar bland annat om infrastruktur, kollektivtrafik, näringslivsklimat, EU-projekt och andra frågor som har betydelse för regionens tillväxt. Det handlar om samverkan med kommuner, statliga myndigheter, EU, utbildningsväsendet och privata företag.

Det blev ingen storregion men Värmland måste ändå snabbt etablera starkare samarbete med Region Örebro och Västra Götalandsregionen. Vi måste stärka vårt samarbete med Norge och Oslo och vi måste öka vår närvaro i Stockholm och Bryssel. Det får inte nu enbart bli fokus på hur vi ska organisera Region Värmland och hur samverkan ska ske mellan regionkommunen och primärkommunerna.

Det har vi inte tid med i den omvärldskonkurrens som idag råder mellan städer och regioner. Vi behöver få upp inflyttningen, höja utbildningsnivån, få fler nystartade företag, få ner restiderna inom och till länet samt förbättra folkhälsan bland värmlänningarna. Det är inte utmaningar som ett enskilt regionfullmäktige kan lösa, inte ens om det är direktvalt. Men det är ändå bättre med ett regionfullmäktige än två. Det allra bästa vore förstås om det regionfullmäktige styrdes av en S-ledd majoritet men det får vi se till att lösa om ett år!

Sveriges Bolt?

Aftonbladets Mats Wennerholm jämförde Götas 17-årige Henrik Larsson med Usain Bolt häromdagen. Det är kanske i kraftigaste laget men nog är det en fantastiskt spännande sprinter som Karlstad fått fram. Han vann SM-guld på 200 meter i dag och tog silver på 100 meter i fredags. På 100 meter slog han svenskt juniorrekord med 10.31 och hade 10.21 i finalen med lite för stark medvind. Idag på 200 meter underskred han även det juniorrekordet (som Götas sportchef Johan Engberg innehar) men tyvärr åter i lite för stark vind. För Göta har det varit en bra helg med fyra guld och ytterligare några medaljer. Om två år kommer mästerskapet till Tingvalla IP och den sommaren får även Henrik med flera chans att tävla på hemmaplan i Sverige på junior-EM.

 

I samband med SM i Helsingborg i helgen höll även förbundsstyrelsen möte och parallellt med en härlig sommar med Daniel Ståhls VM-silver och många svenska rekord i olika grenar finns utmaningar när det gäller tex publiksiffrorna på våra arenaevenemang och startsiffrorna i våra långlopp. Det är viktiga intäktskällor för friidrotten och visar de en negativ utveckling så måste andra intäkter öka för att totalen inte ska minska.

 

Det finns ändå en positiv energi över Svensk Friidrott just nu och som Karlstadsbo i styrelsen är det kul att konstatera att den värmländska residensstaden håller sig framme på flera plan. Vi har Stefan Olsson som generalsekreterare, Stefan Holm som guldtränare, fyra svenska mästare i form av Henrik Larsson, Sofie Skoog, Oscar Vestlund och Simon Karlén, årlig Folksam GP-gala, Friidrotts-SM 2019, stark kandidatur när det gäller prestationscentrum hopp och dessutom slog spjutnestorn Anders Borgström till med ett 91-meterskast och guld på Universiaden i Taipei. Ok, det var inte Anders som kastade men hans adept Cheng som han tränat på plats i Taiwan det senaste året. Friidrottskulturen och traditionen är stark i Karlstad och med unge Larssons framfart känns även framtiden tryggad!

 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/KV0r6/wennerholm-kan-vara-sveriges-svar-pa-bolt

(S)äkrare Sverige

Det är oroliga tider med terrordåd i Spanien, Finland och USA. Vi påminns då om det fruktansvärda som hände i Stockholm i april precis när vi Socialdemokrater gick till kongress under parollen Trygghet i en ny tid. Därför är det glädjande att den S-ledda regeringen bara de senaste dagarna har kunnat presentera stora satsningar på både försvaret och polisen.

 

Det är miljardsatsningar inom respektive område som på ett väsentligt sätt kommer att stärka Sverige och göra Sverige tryggare. Försvaret tillförs drygt åtta miljarder som gör det möjligt att säkerställa genomförandet av 2015 års försvarsbeslut. Det blir pengar både till det militära försvaret men också till det viktiga civilförsvaret som fått stå tillbaka de senaste åren. För polisen handlar det om drygt sju miljarder och är mer pengar än vad myndigheten själv begärt. Det är den största satsningen på polisen under 2000-talet och ett kraftfullt steg i Socialdemokraternas ambition att öka antalet anställda inom polisen med 10 000 personer fram till 2024. Det behövs fler poliser och bättre arbetsmiljö för att klara både vardagsbrottslighet och den grova kriminaliteten.

 

Det är viktigt med satsningar på försvaret och polisen men för den långsiktiga tryggheten i vårt samhälle behövs som alltid jobb och jämlikhet. Alla som kan jobba ska jobba och vi måste minska skillnaderna i levnadsvillkor mellan olika landsändar i vårt rike och mellan olika stadsdelar i våra städer. Statsminister Stefan Löfven höll sommartal i Eskilstuna igår och betonade då vikten av att vi utvecklar den svenska modellen. I den ingår att rusta både individen och samhällsviktiga funktioner. Så bygger vi Sverige starkare och säkrare!

Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
me too 22 Oct
Desktop