Anders Tallgren
Kategori. Okategoriserade

Missriktad maktdemonstration

Vid gårdagens kommunstyrelse ville vi Socialdemokrater, med den rätt som ledamöter i kommunstyrelsen har, väcka ett ärende om förbättrat företagsklimat. Majoriteten avslog inte förslaget utan valde att genom votering överhuvudtaget inte ta upp ärendet till behandling.

 

Vi Socialdemokrater ser med oro på att företagsklimatet i kommunen inte utvecklas tillräckligt starkt för att bidra till den tillväxt som Karlstad och länet så väl behöver. Därför tycker vi att alla goda idéer om hur vi kan förbättra företagsklimatet behöver tas fram och vi behöver göra det tillsammans med aktörer från näringslivet.

 

Socialdemokraterna har vid flera tillfällen lagt fram förslag på hur vi kan göra detta. I vår budgetmotion föreslog vi bland annat 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Vår bifallna motion om en handlingsplan för att stötta mikroföretag (där fyra av fem nya jobb växer till) har inte verkställts, våra 100 förslag röstades samtliga ner och igår behandlades inte ens vårt förslag. Tyvärr ser vi att majoriteten knappt visar något intresse för dessa frågor.

 

Men vi ger inte upp! Vårt förslag om ett Handslag för bättre företagsklimat kommer vi nu istället att lägga som en motion i kommunfullmäktige då vårt arbete för fler jobb och ökad tillväxt i Karlstad inte går att stoppa. Den politiska majoritetens agerande är obegripligt. Deras bristande intresse för dessa frågor och ovilja att behandla våra förslag drabbar tyvärr Karlstads näringsliv och företagsklimat hårdare än det drabbar oss!

Europafriidrottens reformtakt

I helgen har Europeiska friidrottsförbundet (EAA) haft kongress i Vilnius. Där presenterades en del nya grepp när det gäller tävlingsformer och regler. Bland annat ska en helt ny typ av lagtävling prövas redan 2019 när European Games genomförs i Minsk i Vitryssland. Europeiska friidrottsförbundet har även tidigare varit snabbfotade när det gäller att reformera tävlingsrelaterade frågor. Vissa reformer mer lyckade än andra.

 

Ett tag handlade det om att plocka löpare av banan mitt under brinnande lopp och i Lag-EM har man testat att ge hopparna fyra rivningar totalt istället för tre per höjd i stav och höjd. Andra förslag har handlat om att aktiva på en viss idrottslig nivå bara ska få tävla i en viss typ av galor. Man jämförde då med fotbollen och sa att de bästa spelarna spelar i de högsta ligorna. Ett sådant regelverk hade inneburit att vi inte kunde få se världens bästa friidrottare i tex våra svenska Folksam Grand Prix-galor. I vintras kom förslaget om att stryka alla gamla Europa- och världsrekord oavsett hur korrekta de må vara.

 

Europeiska friidrottsförbundets styrelse. Om 10 år kan det se annorlunda ut.

När det gäller det interna reformarbetet av den egna organisationen har man inte lika bråttom. Inför kongressen kom man med ett stadgeförslag som innebär jämställdhet i styrelsen och kommittéer 2027! Efter att framförallt de nordiska förbunden tagit strid för ett högre tempo köpte man kompromissen att en arbetsgrupp tillsätts som ska lägga förslag till kongressen 2019. Om de förslagen går igenom så gäller de ifrån 2023…

 

Alla som jobbat med förändringsarbete vet att man måste börja inifrån. Då måste mångfald, föryngring och jämställdhet upp på dagordningen och genomföras i verkligheten. Inte i en avlägsen framtid när de unga redan blivit gamla.

Ordning och reda

En kommun har alltid att behandla alla medborgare lika och rättvist. Det handlar om likställighetsprincipen som säger att ingen kommunmedlem får särbehandlas annat än på sakliga grunder. Det är ofta relativt enkelt att tillämpa på frågor som dyker upp i nutid och som kan utredas och beredas noga innan beslut fattas. Det är betydligt snårigare när man kommer in på frågor som har sin grund många år och ibland flera decennier bakåt. Då kan även andra principer komma in i bilden, såsom hävdvunnen rätt eller att kommunen inte fullföljt sin roll som exempelvis aktiv markägare.

 

Just nu har vi flera sådana frågor som är aktuella inom kommunen och som inte sällan passerar den nämnd där jag är vice ordförande: teknik- och fastighetsnämnden. Jag tänker på översynen av fritidshusarrendena på Jäverön och andra områden i kommunen. Jag tänker på bryggorna i Klarälven och till viss mån på uteserveringarna i centrum. Ett närbesläktat fall är camparna på Bomstad även om det inte är på kommunens mark och därför hanteras det ärendet endast av stadsbyggnadsnämnden.

 

När det gäller fritidshusarrendena så är det många som byggt större hus och tagit större ytor i anspråk än vad arrendeavtalet medger. Det har satts upp bryggor och byggnader vid strandkanten som många gånger saknar bygglov, strandskyddsdispens och markägarens tillstånd. Samtidigt har det varit en bristande tillsyn från kommunen i många fall och då blir det svårt att reda ut det exakta ansvarsförhållandet idag. Vi har en liknande situation med bryggorna i Klarälven som i många fall monterats upp i strid med gällande detaljplaner och helt utan markägarens tillstånd. Dock är det inte helt enkelt att, efter kanske 70 år, säga tvärsäkert vad som gäller i varje enskilt fall.

 

Det är komplicerade frågor som landar på dagens förtroendevalda och tjänstepersoner att reda ut och där det förstås finns en historik där både enskilda och kommunen har anledning att vara självkritiska. I grund och botten måste dock likställighetsprincipen tillämpas och vi måste ha ordning och reda i den verksamhet som vi Karlstadsbor gemensamt ansvarar för.

Högre än kyrktornet?!

Idag har den socialdemokratiska gruppen i stadsbyggnadsnämnden en debattartikel i NWT. Den handlar om modern stadsbebyggelse och gruppen har fått en hel del inspiration från Malmö efter en studieresa dit. De fick inspiration både när det gäller höjden på husen och närheten till vatten. En vanlig uppfattning i Karlstad är att vi inte får bygga högre än domkyrkotornet men någon sådan regel finns inte. Däremot finns en förtätningsstudie från 2009 som säger att ”domkyrkotornets dominans i stadsbilden får inte förtas”.

 

Det är klart att det är rimligt att vi inte bygger högre än kyrktornet i direkt anslutning till själva kyrkan men hur långt utanför kyrkbacken ska hållningen gälla? När Seglet byggdes på Orrholmen för många år sedan var det strid om höjden och många anser nu att det gott och väl kunde ha blivit några våningar till. När höghuset på Bryggudden fastställdes var det strid in på metern och till och med halva våningar diskuterades. Det senaste kontroversiella höghuset är det som är föreslaget i kvarteret Almen och jag har full förståelse för synpunkterna på själva lokaliseringen men svårare att förstå upprördheten över själva höjden.

 

Höjden blir ofta en stridsfråga till och med i områden en bra bit ifrån centrum och där vare sig kyrktorn eller grannar skyms. Ett sådant exempel är Jakobsberg där det med fördel skulle gå att bygga några våningar till när vi ändå bygger. I en växande stad och kommun där vi värdesätter vattendrag, grönområden, lek- och idrottsplatser och ytor för samhällsservice måste vi bygga tätare och högre i centrala Karlstad. Samtidigt ska vi förstås göra allt vi kan för att få till bostadsetableringar i våra mindre tätorter. Det är genom att erbjuda en mix av lägen, upplåtelseformer och utformningar som vi kan attrahera alla typer av människor att flytta till vår kommun. Då måste vi ibland kunna bygga högre än domkyrkotornet från 1700-talet!

 

Här kan du läsa debattartikeln i dagens NWT:

http://nwt.se/asikter/debatt/2017/10/09/i-karlstad-vaxer-husen-med

Byggvision i Ulvsby

Vid gårdagens kommunstyrelsemöte beslutades det att Karlstads kommun ska överklaga tillståndet för en bergtäkt i Ulvsby. Kommunstyrelsen beslutade också att begära anstånd för slutligt yttrande så att själva överklagandet kan hanteras på ordinarie kommunstyrelsemöte i november. Det krävdes dock en votering för att nå fram till denna ståndpunkt trots miljöförvaltningens tydliga rekommendation om nej till en bergtäkt på den aktuella platsen. Detta med hänvisning till områdets kvaliteteter som boendemiljö redan idag men också potentialen framåt. De partier som röstade för en överklagan var vi Socialdemokrater, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

 

De fyra allianspartierna röstade emot och menar att det är ett lämpligt område för en täktverksamhet. Det är lite anmärkningsvärt att man valt att exkludera just Ulvsby/Vallargärdet från satsningen på byggvisioner för kommunens mindre tätorter. I november 2016 lade hela majoriteten (M-MP-L-C-KD) ett politiskt initiativ enligt följande:

”Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram byggvisioner för kommunens mindre tätorter. Ett förslag till tidsplan och prioriteringsordning återredovisas till stadsbyggnadsnämnden i mars 2017.”

 

När återrapporteringen kom i februari 2017 så var alla mindre tätorter utom just Ulvsby/Vallargärdet med i den tidsplan som förvaltningen föreslog och som nämnden fastställde:

”Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att byggvisioner för de mindre tätorterna tas fram med följande prioriteringsordning.

1. Väse, startas 2017

2. Molkom, startas 2018

3. Vålberg, startas 2019

4. Skåre,startas 2020

5. Edsvalla, startas 2021

6. Skattkärr, startas 2022

Arbetet föreslås utföras i nära samarbete med medborgare och övriga förvaltningar med fokus på orternas utveckling.”

 

Även om det slutliga beslutet gällande en eventuell bergtäkt ännu inte är fattat så är det rimligt att kommunen även sätter upp Ulvsby/Vallargärdet på listan över mindre tätorter som ska ha en byggvision. Det tycker i alla fall vi Socialdemokrater och vi kommer att återkomma med ett sådant förslag. Jag vill också passa på att tacka bygdens invånare och föreningar av olika slag för Ert engagemang!

Lokalpolitik i Skåre

Skåre är Karlstads näst största stadsdel efter Kronoparken. Eller egentligen är det en egen tätort med närmare 6000 invånare. Oavsett hur Skåre definieras så har området brist på lokaler för idrottslivet och övrigt ideellt föreningsliv. När Ilandaskolan renoverades för några år sedan så uppgraderas inte den gympasalen till fullstor hall vilket kommunen normalt sett gör på högstadieskolor. Utöver Ilandaskolan finns mindre salar på Stodeneskolan och Skåreskolan. Det finns heller ingen fritidsgård eller motsvarande kommunal anläggning med mötesrum för föreningslivet. Den här bristen har en rad föreningar tagit fasta på och bildat en gemensam arbetsgrupp för ett Allaktivitetshus i Skåre. Gruppen bjöd igår in till ett öppet möte och omkring 100 personer och de flesta partier i Karlstad fanns på plats.

 

Välbesökt Öppet möte i Skåre!

Gruppen berättade om sina önskemål som är ett nydanande Allaktivitetshus med en fullstor sporthall med läktare för 400 personer, omklädningsrum, dommarrum och förrådsutrymme. Vidare vill man se en samlingssal med plats för 400 personer, ett fullutrustat storkök och en entréhall med café för ett 40-tal personer. Man vill att huset ska rymma ett 10-tal kontorsrum och mötesrum för de lokala föreningarna och fritidsutrymmen för ungdomar. De föreningar som driver arbetet är den lokala S-föreningen i Skåre/Råtorp, pensionärsorganisationerna SPF och PRO, Hertzöga BK och Skåre Handboll. Gruppen ser gärna att kommunen tar investeringskostnaden och man är beredd att i föreningsform bidra till driften.

 

Den här typen av kombinerade anläggningar för den ideella sektorn ser vi alltmer av. Det pågår ett arbete i Norsbygden för att överta Edsvallaskolan med lokala krafter och kommunen arbetar med en samlokalisering på Kronoparken av Fröding Arena, biblioteket och fritidsgården. Även när det gäller den kommande ombyggnationen av Fredricelundsskolan på Våxnäs har det här varit centralt. De ideella föreningarna av olika slag är otroligt viktiga i vårt demokratiska system och de måste kunna genomföra sina möten och aktiviteter i ändamålsenliga lokaler.

 

Vi Socialdemokrater ser oerhört positivt på den här formen av samlokaliseringar. Vi har varit starkt pådrivande i fallet Edsvallaskolan och vi har avsatt budgetmedel för samlokaliseringen på Kronoparken. Även om Socialdemokraterna inte säger ja rakt av till arbetsgruppens förslag så meddelade vi på gårdagens möte att vi är beredda att avsätta medel för lokaler för föreningslivet i Skåre under kommande mandatperiod. Det är vad jag kallar bra lokalpolitik!

Söndagskul friidrott

Många idrotter ser över sina barn- och ungdomsverksamheter. Man vill minska den tidiga specialiseringen, få bort toppningar och tävlingshets. En hel del idrotter har också köer till sin verksamhet på grund av ledar- eller anläggningsbrist. Dock utgår man ofta ifrån den traditionella mallen där barn ska ha samma förutsättningar som äldre ungdomar eller till och med vuxna. Det behövs inte. Barn kan använda mindre ytor och alternativ utrustning. Det viktigaste är att alla får vara med och att alla får röra på sig. För mycket instruktioner och väntande är ingen hit för dem under 10 år.

 

När jag jobbade med ungdomsfrågor på IF Göta för nästan 15 år sedan hade vi långa köer i de unga åldrarna och flera idrotter hade 2-3 träningar per vecka vilket gjorde det svårt för barnen att hinna med och testa på allt som de ville. Då fattade Göta ett modigt beslut som visade sig vara för sin tid. Vi startade Söndagskul som innebar att alla som ville fick vara med och prova på friidrott en söndag i månaden. Då fick alla som ville friidrotta verkligen pröva när intresse fanns och det fanns goda möjligheter att hålla på med många idrotter. Numera är det varannan söndag och du kan börja vid sex års ålder istället för sju men i övrigt är konceptet detsamma. Alla får pröva alla grenar och det finns en reell chans att hinna med andra idrotter. Som komplement finns Närfriidrott på ett antal skolor runtom i Karlstad och på Hammarö.

 

1987 hängde jag med farsan (som var veteranfriidrottare redan då) till löparkorridoren i källaren på Sundsta Bad- och idrottshus. Gröna, lite knagliga, banor men kul var det och så idag 30 år senare hängde jag med bonusgrabben till höstupptakten av Söndagskul. Jag skulle bara finnas till hands hade jag sagt, andra får sköta ledarrollen nu. Men det slutade förstås med innerplan och lite instruerande. Till och med diskus fick kidsen prova på. Jag menar den stora stjärnan nuförtiden är ju Daniel Ståhl!

Öppen Hearing i (S)

Imorgon lördag den 30 september kl 10.00 på Värmlands Museum är det en öppen Hearing med Socialdemokraternas representanter som kandiderar till riksdagen och till regionråd. Där har alla möjlighet att lyssna till deras tankar och idéer och även ställa frågor. Dock ska frågorna skickas in i förväg eller skrivas ner på plats för det är ett enormt tight program som ska avverkas. 20 riksdagskandidater och 3 regionrådskandidater som har 10 minuter var fördelat på egen presentation, frågor från moderatorerna och frågor från publiken. Det är jag och tidigare riksdagsledamoten Ann-Kristine Johansson som fått hedersuppdraget att leda utfrågningen.

 

Här finns en unik möjlighet att i ett tidigt skede lära känna Socialdemokraternas kandidater och delta i processen som ska leda fram till valsedlarna om ett knappt år. Ofta heter det att partiernas processer är helt slutna och att inte partierna syns mellan valen men det är inte sant. Det är Hearingen ett exempel på men också den kommande nationella höstkampanjen under veckorna 40-41. Då kommer Socialdemokrater runtom i landet att vara ute på alla möjliga utåtriktade aktiviteter och då finns chans att få information om partiets politik men också göra medskick kring frågor att driva framöver. Självklart är det också ett bra tillfälle att bli medlem!

 

Parallellt med att listorna för de olika valen tas fram så arbetar partierna nu med kommande handlingsprogram för kommun, region och riket. När det gäller det lokala handlingsprogrammet i Karlstad anordnas en rad work shops under hösten där alla medlemmar är välkomna att delta. Partierna är medlemsorganisationer men också den naturliga plattformen för dialog mellan medborgare, partimedlemmar och förtroendevalda. Vi ser en alltmer professionaliserad medborgardialog inom de offentliga institutionerna men det får aldrig ersätta samtalet mellan partierna och medborgarna.

 

Så det är inte bara på valdagen nästa år som Du har möjlighet att påverka. Du kan gå på Hearingen imorgon, Du kan prata politik under höstkampanjen, Du kan bli medlem, Du kan stå på en valsedel och Du kan bli förtroendevald. Vårt demokratiska system bygger på Ditt engagemang!

 

Välkommen till Värmlands Museum imorgon kl 10.00!

 

Handslag för företagsklimatet

Under gårdagen presenterades den årliga rankingen över företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Karlstads styrande majoritet gick ut och skröt över en klättring med 15 placeringar upp till blygsamma plats 74. Det är bra att de senaste årens fria fall i rankingen har stannat av men Karlstad är fortfarande långt ifrån kommunens tidigare mål om topp-20 i landet. Ett mål som funnits i flera år och som avskaffades av fullmäktige så sent som i januari i år. Vi Socialdemokrater föreslog att målet skulle ligga fast. Vi anser inte att svåruppnådda mål ska avskaffas utan då får man istället arbeta hårdare och med rätt åtgärder. Att hylla en 74:e plats är lite Orewellskt måste jag säga.

 

En sjätte plats i Värmland och en 74:e plats i Sverige räcker inte om Karlstad ska kunna vara tillväxtmotorn för hela regionen och därför föreslår vi idag att kommunen och näringslivet sluter en överenskommelse om konkreta åtgärder som ska genomföras under det närmaste året. Vi kallar det ett Handslag för bättre företagsklimat.

 

Det kan handla om konkreta åtgärder inom de parametrar som mäts. Till exempel kan jag konstatera att Karlstad får alldeles för dåliga resultat på frågan om kommunpolitikers, tjänstemäns och skolans attityder till företagande. Utbildningsinsatser för de kategorierna kan vara en sådan sak.

 

Vi Socialdemokrater har sedan tidigare presenterat 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Ett initiativ som fått mycket positiv återkoppling. Problemet är att vi är i opposition så många av förslagen blir aldrig verklighet. Vår önskan med ett Handslag för bättre företagsklimat är att det ska bli mindre politiserat och mer en konkret åtgärdslista som kommunen och näringslivet är överens om. Vi får se om vi får gehör för det förslaget.

 

Se hela rankingen här:

http://www.foretagsklimat.se/

 

Ulvsby är sprängstoff

Frågan om en eventuell bergtäkt i Ulvsby har levt till och från i över tjugo år. Då och då blir den extra het som 2012 när beskedet blev nej och nu 2017 när beskedet blev ja. Ännu har dock inte den sista rättsliga instansen sagt sitt och därför menar vi Socialdemokrater – som hela tiden varit emot täkten – att Karlstads kommun bör göra allt som står i dess makt för att påverka frågan i den riktningen. Därför har vi med stöd av kommunallagen begärt ett extra kommunstyrelsesammanträde för att diskutera frågan och kommunens hållning och agerande framåt.

 

Det är nämligen så olyckligt att när kommunen gjorde sitt formella yttrande genom miljönämnden i februari så tillstyrktes täkten trots miljöförvaltningens tydliga avrådan. Även Länsstyrelsen i Värmland är helt emot täkten. Det var ett rent politiskt beslut av nämndens majoritet som i sin tur inte speglar partiernas hållning i frågan. Miljöpartiet som leder miljönämnden säger att de är emot täkten men deras representant i nämnden röstade för.

 

Det finns också olika uppfattningar om huruvida Karlstad överhuvudtaget har behov av en ytterligare täkt och var den i så fall lämpligen bör vara placerad. Sådana frågor ska en masshushållningsplan svara på och den beställdes av kommunfullmäktige redan 2012. Ännu finns den inte framtagen.

 

Karlstad växer och vi måste utveckla goda livsmiljöer både inne i centrala Karlstad och i våra olika tätorter runtom i kommunen. En bergtäkt av det här slaget med den tänkta placeringen skulle fullständigt grusa den utvecklingen för Ulvsby och Vallargärdet och det kan vi Socialdemokrater inte ställa upp på. Etableringen är inte på kommunal mark men kommunmedborgare blir drabbade liksom närliggande samhälle med skola och förskola. Överklagan ska vara inne senast 5 oktober och vi menar att Karlstads kommun ska överklaga beslutet och i samband med det ange sin nya hållning. Det vill säga att Karlstads kommun anser att tillstånd till täkten inte ska beviljas med anledning av lokaliseringen.

Senaste inläggen.
TÄK blir TAK 14 Nov
EU-handslaget 08 Nov
Bloggat på nwt.se.
Desktop