Anders Tallgren
Kategori. Okategoriserade

Gott Nytt Valår!

Det är mellandagar och tid för årskrönikor och topplistor av olika slag. Största händelserna, mest lästa nyhetsartiklarna och nyorden som ingen egentligen använder eller känner till. Jag använder den här tiden mer till återhämtning och uppladdning inför 2018. Det är politikens OS-år. Eller valår med andra ord. Det är rätt praktiskt för mig som är engagerad inom idrotten och politiken. Det handlar om fyraårsperioder, att förbereda sig på bästa sätt och att vinna. Det finns således stora likheter men också stora skillnader.

 

I valen förlorar inte bara partier utan också människor och medborgare. Det är fler än dem på spelplanen som påverkas. Det har betydelse vilka som styr och vilken politik som förs. Om det är en politik för alla eller en politik för vissa. Vi Socialdemokrater vill skapa jämlika förutsättningar för alla människor. Barndomen och uppväxtåren går inte i repris. Det ska inte spela någon roll vilka föräldrar du har eller storleken på deras plånbok. Alla vuxna ska ha ett arbete att gå till. Män och kvinnor, unga och äldre. Att ha en egen inkomst innebär verklig frihet och genererar skatteinkomster som kommer oss alla till del. Omsorgen ska finnas där när du blir gammal. Trygg och tillgänglig för varje individ. Jobb åt alla och jämlika förutsättningar är grundläggande principer i den svenska modellen och inom socialdemokratin. De principerna har tjänat oss väl tidigare och kommer att tjäna oss väl framöver.

 

Det är mitt nyårslöfte att fortsatt kämpa för dessa principer under 2018 med sikte på en socialdemokratisk valseger som alla vinner på!

 

Tack till alla som följer min blogg och Gott Nytt Valår!

City i centrum

Idag antar Karlstads kommunfullmäktige den så kallade stadsdelsvisionen för Tingvallastaden. Formellt är det ett planprogram för centrala Karlstad som behandlar den utveckling som stadens centrum står inför de kommande 10-15 åren. Det handlar om nya bostäder, omvandling av vissa kvarter när gammal verksamhet flyttar, utveckling av trafikflöden för bussar och bilar, förädling av gröna ytor, prioriterade handelsstråk, byggandet av resecentrum, kollektivtrafikstråk, miljökonsekvensanalyser (buller, översvämning mm), kulturmiljöer och skyddsvärda byggnader osv.  Det är ett fantastiskt arbete som lagts ner på detta ärende. Underlaget är enormt omfattande (90 sidor vision och 20 sidor handlingsplan) och vi som sitter i kommunstyrelsens tillväxtutskott har fått löpande rapporter och möjlighet att påverka innehållet under flera år. Jag vill rikta ett stort tack till alla tjänstepersoner inom kommunen som arbetat med detta.  

 

Vi Socialdemokrater har följt ärendet noga och nära och engagerat oss i många delar. Det som har varit vägledande för oss är tillväxt och tillgänglighet. Det är viktigt med ett levande centrum där våra näringsidkare i olika branscher känner optimism och framtidstro. Handeln, hotellen, restaurangerna och kontoren bidrar med viktiga arbetstillfällen och liv och rörelse i centrum.  Därför har vi bla lagt förslag om förbättrade parkeringsmöjligheter, utvecklad torghandel, förbättrad gästhamn och fler centrala uppställningsplatser för husbilar och turistbussar.

 

Men centrala Karlstad ska också vara alla Karlstadsbors eget vardagsrum där man kan hänga och trivas utan direkta kostnader. Den offentliga miljön ska vara inbjudande, trygg och tillgänglig för alla. Våra parker, torg och gågator ska vara välskötta och innehålla blommor, belysning, konstnärlig utsmyckning och kostnadsfria evenemang. Ungdomar, barnfamiljer, studenter och äldre i hela kommunen och i hela Värmland ska alla känna att det finns skäl att åka in till centrala Karlstad.  Därför har vi fokuserat på fler aktiviteter för barn, mer kultur, bättre belysning, åtgärda fler enkelt avhjälpta hinder och mer blommor i centrum.

 

Det mest omfattande projektet inom ramen för stadsdelsvisionen är självklart vårt nya resecentrum vid centralstationen. Det är ett bra förslag som vann arkitekttävlingen och det är viktigt att vi kommer i mål så snart som möjligt med förändringarna kring stationen och Hamngatan. Vårt resecentrum blir navet för kollektivt resande inom kommunen, regionen och riket. Det ska gå enkelt och smidigt att byta mellan olika transportslag och vi betonar ofta principen om torrskoddhet. Resecentrum kommer att underlätta arbets- och studiependlingen till och från Karlstad. Du ska kunna bo på ett ställe och arbeta eller studera på ett annat. Geografin och transportmöjligheterna ska inte tvinga dig att tacka nej till ett jobb eller en utbildning. I förlängningen blir Karlstad ett viktigt stopp för snabbtågen mellan Oslo och Stockholm, det märker vi redan idag med den trafik som finns redan nu.

 

Vi vill också att resecentrum ska sätta ett avtryck i stadsbilden. Att det uppmärksammas även om hundra år att något nytt kom till runt 2020. Vi ser gärna en modern träbyggnation som komplement till den klassiska tegelbyggnaden. Vikenpassagen och den nya bron över spåren kommer att binda samman de norra och södra delarna av centrala Karlstad på ett helt nytt sätt. Vi måste också lösa godstransporterna för framtiden och resecentrum är bara en av flera viktiga etapper inom projektet Tåg-i-tid. Här har vi stora infrastrukturfrågor och beslut att hantera i både närtid och framtid. Det handlar om viktiga näringsgrenar och betydelsefulla jobb. Det krävs stora summor och en stark samverkan mellan kommun, region, stat och aktörerna i branschen.

 

Trafikfrågorna engagerar alla, inklusive oss Socialdemokrater. Vi vill se en hållbar utveckling där vi minskar ner antalet bilar som cirkulerar i och passerar rakt igenom centrala Karlstad. Samtidigt ska centrum gå att nå till fots, med cykel, bil och buss. Det ska finnas säkra och tillgängliga parkeringar för både cyklar och bilar och man ska kunna röra sig tryggt och säkert på våra torg och gågator. Därför ser vi positivt på de mer renodlade gågatorna som lyfts fram i förslaget. Att blanda gående och cyklister är inte någon trygg och säker lösning. Det nya Karlstadsstråket är ett fantastiskt projekt och vi ser fram emot att fler tar bussen när demosträckan är färdigbyggd om ett år.

 

Stadsdelsvisionen tar ett viktigt helhetsgrepp där både hårda och mjuka frågor lyfts fram och belyses. Det är bra att arbetet med Framtidens stad vävts in och vi står bakom de inriktningsmål som föreslås. Det är också bra att en genomförandeplan med tidsplan och prioriteringsordning tagits fram vilket underlättar planering och genomförande för alla parter. Vi Socialdemokrater har också drivit att det måste vara tydligt att alla specifika objekt och projekt ska vara beslutade och finansierade innan de kan åberopas. Det räcker inte att de finns med i visionen eller genomförandeplanen. Nu finns det förtydligandet med och det är bra.

 

Den här renoveringen av Karlstad kommer att ta lång tid och allting måste fungera under tiden. Därför är dialog och samverkan med näringsidkare, föreningar och medborgare av allra största vikt. Det är också en styrka att vi har en huvudsaklig politisk samsyn när det gäller de övergripande dragen och jag ser fram emot en fortsatt konstruktiv diskussion när vi nu går in i det mer skarpa läget.

Mer Diamond League

Förra veckan fick vi alla friidrottsälskare en tidig julklapp då det meddelades att BAUHAUS förlänger sitt titelsponsorskap med Diamond League-galan som avgörs på anrika Stockholms Stadion. Det innebär att Sverige och Stockholm finns kvar inom den högsta friidrottsserien i världen och det är en bra sak för friidrotten i hela Sverige. Att ha en sådan internationellt erkänd tävling innebär ett årligt skyltfönster för friidrotten som är svårt att uppnå på något annat sätt. Det ger ett bra tävlingstillfälle för svenskarna på hemmaplan, det skapar intresse och engagemang hos barn och ungdomar, det är en viktig mötesplats för friidrottsfamiljen, det håller igång vår anrika olympiastadion från 1912 och det skapar en stark arrangörsstab med välutbildade domare som kan agera på andra internationella evenemang.

 

Men framförallt är det en friidrottsfest för de tusental som tittar på plats och de miljoner som tittar på tv runtom i världen. Friidrotten har gått igenom några tunga år internationellt med mycket fokus på korruption och dopning men är fortfarande en idrott med mycket höga tittarsiffror i tv och den olympiska huvudidrotten. Det pågår ett utvecklingsarbete när det gäller galor och mästerskap och mycket av det kretsar kring Diamond League som är det årliga flaggskeppet för friidrotten. Där det händer är det viktigt att vara med och därför är det glädjande att vi får njuta av högklassig friidrott på Stockholms Stadion även de kommande åren. Det är extra kul nu när vi har en ny spännande generation av duktiga svenska friidrottare som konkurrerar på den högsta internationella nivån. Jag tänker inte minst på vår diskusbjässe Daniel Ståhl.

 

Det betyder också jättemycket för mig personligen. Jag har tidigare arbetat åt galan i fem år och varit med om att kämpa för att behålla löparbanorna kvar på Stockholms Stadion och att hitta en ny titelsponsor till evenemanget när BAUHAUS gick in första gången. Det är också glädjande att se de samarbeten som etablerats mellan de svenska och norska Diamond League-galorna och mellan det svenska friidrottsförbundet och arrangören Stadionklubbarna. Den här typen av stora arrangemang kan inte genomföras utan samverkan mellan många olika parter. Det går till och med ett tåg med aktiva mellan Oslo och Stockholm via Karlstad och på så sätt tangerar det även vårt arbete med bättre tågtrafik mellan våra huvudstäder.

 

Så markera 10 juni i almanackan och köp biljetter till nära och kära i jul!

 

Läs mer här:

BAUHAUS-galan på Stockholms Stadion 2018

God Jul Edsvalla

Edsvallaskolan hamnar i bygdens ägo efter ett lyckat samarbete mellan kommunen och de entusiastiska krafterna i Edsvallaskolans Ekonomiska Förening. Efter flera år av diskussioner tog teknik- och fastighetsnämnden i onsdags ett beslut om en avsiktsförklaring som innebär att föreningen övertar skolan så snart de funnit tillräckligt många hyresgäster för att klara den årliga driftskostnaden. Nämnden beslutade i maj 2015 att skolan skulle avyttras då den inte längre användes för undervisning och ingen annan kommunal verksamhet visade intresse för byggnaden. Det fanns dock redan då ett stort intresse från den lokala bygden att ta över den och därför villkorades försäljningen med att det inte skulle ske med mindre än att ärendet passerade nämnden på nytt och under tiden skulle samtal föras för att finna en lösning.

 

 

Under resan kom dock den stora flyktingvågen hösten 2015 vilket innebar att skolan användes till flyktingboende ett tag under 2016 och sedan fortsatte samtalen som skett med bred politisk samsyn. De som ingått i gruppen är Andreas Petterson (C), Per-Inge Lidén (MP), undertecknad från (S), tjänstepersoner från teknik- och fastighetsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samt representanter från den ekonomiska föreningen och Norsbygdens Framtid. För oss Socialdemokrater har det varit ett särskilt angeläget fall då det finns en bifallen motion inom partiet från Nors S-förening som sa att vi skulle verka för ett allaktivitetshus i Edsvallaskolan.

 

Rent allmänt är det viktigt att få fram föreningslokaler i hela kommunen och att stötta goda lokala initiativ. Det är bland annat mot den bakgrunden och självklart själva behovet som S i Karlstad även ställt sig positiva till fler och bättre föreningslokaler i Skåre. Något som får bli en fråga under den kommande mandatperioden. Nu först är det viktigt att Edsvallaskolan hittar sina hyresgäster både i form av ideella organisationer och företag av olika slag. Det är en fantastisk byggnad som nu får leva upp igen efter att ha stått huvudsakligen tom under flera år. Tack till er som jobbat för detta i hård och konstruktiv anda!

 

Arenautveckling

Igår genomfördes det Arenaforum för arenafrågan som vi Socialdemokrater motionerat om och fått bifall för. Där samlades kommunens olika intressenter, berörda föreningar och intresserade näringsaktörer. Det är glädjande och en styrka att vi har politisk samsyn kring arenautvecklingsfrågan framåt. Det är långsiktiga processer som kräver enighet, tydlighet och uthållighet. Det var i februari 2014 som Arenautredningen, också i politisk enighet, lades fram och sedan dess har en del men inte tillräckligt mycket skett. Men sedan januari i år finns nu en projektledare som driver arbetet och efter nyår går projektet in i en ny fas då det blir mer konkreta överläggningar med olika intressenter från näringsliv och föreningsliv. För det krävs samverkan och det kommer att ta tid att genomföra detta stora projekt i sin helhet. Den uttalade ambitionen är att genomföra detta under tio år 2016-2026.

 

Nya arenor på Tingvalla Sportcenter och Sannafältet Sportcenter har stor betydelse för Karlstads utveckling. Arenorna skapar utrymme för barn och ungdomsverksamhet, möjliggör elitidrottande, skapar förutsättningar för stora event inom både idrott och kultur och de bidrar till förbättrad folkhälsa. Satsningarna gör att fler kan röra på sig och att event- och besöksnäringen kan öka sin omsättning. De nya arenorna ska ha hög nyttjandegrad hela dagen och gärna hela dygnet. Det ska vid behov gå att använda flera arenor till samma evenemang. Avvecklingen av gamla arenor möjliggör en spännande stadsomvandling som skapar mervärden för personer och verksamheter långt utanför idrottens intressesfär.

 

De fem arenor som pekas ut och prioriteras i arenaprojektet är en överbyggnad av ispisten på Tingvalla isstadion (vilket möjliggör en flexiblare användning av isytan), en sporthall för elitändamål (med det menas matcharena för tex handboll, innebandy, basket, volleyboll samt konserter), fotbollsarena, friidrottsarena och en arena för amerikansk fotboll. På Sannafältet finns även utrymme avsatt för en friidrottshall och en motionscentral som ska ha koppling till I2-skogen. På området är redan Friskis & Svettis etablerade och under 2018 flyttas kastplanerna från Norra Fältet dit. Kring isstadion finns sedan tidigare curlinghall, skatehall, racketcenter och innebandyarena. Tillsammans kommer dessa båda sportcenter med koppling till I2-skogen, Sandbäckstjärnet (när det är sanerat) och Norra Fältet att bli ett rejält nav för idrott och friskvård till nytta för hela kommunen och regionen.

 

Det var väl fina julklappar även om de får öppnas först om några år:)

 

Läs mer här:

https://nwt.se/karlstad/2017/12/13/arenaprojektet-hoppas-ta-fart

 

Rött kort Ryssland

Jag har skrivit om förändringsprocessen inom internationell idrott tidigare. Om skandalerna inom bland annat IOK (internationella olympiska kommittén), FIFA (internationella fotbollsförbundet) och IAAF (internationella friidrottsförbundet). Korruption, doping och bristande demokrati och öppenhet. För det internationella friidrottsförbundet startade den riktiga förändringsprocessen i och med Sebastian Coes ordförandeskap hösten 2015 och där finns nu en ny konstitution på plats, den tidigare ordföranden Lamine Diack sitter i arresten i Frankrike och Ryssland är avstängda ifrån förbundet.

 

Nu verkar även äntligen IOK ta krafttag då vi sedan tidigare vet att de förändrat processen för tilldelning och finansiering av OS. Det utgår ett större arrangemangsstöd till arrangörslandet och det ställs krav på verklig hållbarhet och vettiga arbetsförhållanden kring arenabyggen mm. Det är därför som SOK driver en svensk kandidatur igen även om det är viss uppförsbacke när det gäller det politiska stödet i Stockholm.

 

Och så kom då det i idrottens värld verkligt kraftfulla beskedet – att en nation stängs ute från de olympiska spelen. Ryssland som land får inte medverka vid vinterns OS i Sydkorea. Skälet är systematiserad manipulation av antidopingreglerna. Däremot ska bevisat rena ryssar få delta under neutral flagg. Det är självklart ett kontroversiellt beslut men för alla oss som sett dokumentären ICARUS (Ikaros) på Netflix ett beslut som vi väntat på sedan den publicerades. Den uppfyller alla krav på en framgångsrik avslöjande dokumentär och jag rekommenderar alla (idrottsintresserade eller inte) att se den.

 

Nu följer som vanligt en debatt om vilka man kan lita på och om det inte finns doping överallt etc. Och ja, det finns doping överallt i olika omfattning men det som är nytt är att alla kan straffas och att länder kan stängas av. Så har det uppenbarligen inte alltid varit genom historien och då har det också varit svårt att komma åt dopingen på riktigt. Att man inte kan lita på varje individ är tråkigt men något vi fått lära oss att leva med här i världen. Det är när man inte kan lita på systemet som det är riktigt illa. Det senaste beskedet ifrån IOK är ett steg i rätt riktning i den frågan.

Löfveneffekten

Idag publicerade SCB en stor partisympatiundersökning som visar att Socialdemokraterna får allt högre stöd i väljaropinionen. Om det vore val idag skulle 32,6 % rösta på Socialdemokraterna vilket är 1,6 % bättre än valresultatet 2014. Det innebär att den politik som förts i regeringsposition tas emot mycket positivt av väljarna.

 

Under de här tre åren så har regeringen trots ett tufft parlamentariskt läge lyckats vända ett underskott till överskott i de statliga finanserna och samtidigt lanserat kraftfulla reformer för jobben, skolan, klimatet, välfärden och tryggheten. Vallöfte efter vallöfte bockas nu också av när till exempel pensionärsskatten avskaffas och 90-dagarsgarantin infrias. Vi ser också en satsning på hela landet där skillnaderna mellan både individer och regioner ska minska.

 

Under valrörelsen 2014 visade vi Socialdemokrater att något höll på att gå sönder i Sverige. Den svenska modellen var i gungning efter åtta år av alliansstyre och där skattesänkningar för individen skulle vara lösningen på alla problem. Men så enkel var inte lösningen utan tvärtom skapade det stora problem med underskott i finanserna, ökade klyftor mellan människor och kraftig resursbrist i våra gemensamma system såsom sjukvården och infrastrukturen.  Det är fortsatt en lång väg kvar att vandra men nu ser vi att Sverige läker och lagas. Arbetslösheten sjunker och mer resurser satsas i vår gemensamma välfärd. Mycket kan göras på tre år men ännu mycket mer på åtta år varför det är oerhört viktigt med en fortsatt Socialdemokratiskt ledd regering efter valet 2018.

 

PS 1. Om vi såg att något höll på att gå sönder i Sverige 2014 så ser vi idag att alliansen är på väg att spricka då hälften av partierna riskerar att ramla ur riksdagen nästa år. (KD) noterar 3,1 % och (L) 4,2 %. Det visar att det inte är byte av partilogotype som väljarna efterfrågar utan svar på dagens  och morgondagens samhällsutmaningar.

 

PS 2. Läs mer om undersökningen här:

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-november-2017–val-i-dag/

 

Folksam Grand Prix

Nu är det klart att Folksam förlänger sitt partnerskap med Svensk Friidrott i ytterligare fyra år och det är en trogen partner som varit med sedan 80-talet. Dels försäkrar de föreningar och aktiva och dels är de titelsponsor för galaserien Folksam Grand Prix. Folksam Grand Prix-galorna är otroligt viktiga för svensk friidrott då de erbjuder svenska aktiva starkt internationellt motstånd på hemmaplan och skapar intresse och uppmärksamhet för både TV- och livepublik och den bredare allmänheten. En uppmärksamhet som bidrar till att barn och ungdomar vill testa friidrott.

 

Galorna säkerställer också att ett antal arenor runtom i Sverige måste hålla hög nivå och de skapar duktiga arrangörsstaber som bland annat leder till många välutbildade funktionärer och domare inom olika områden. Domare som många gånger representerar Sverige internationellt. Arrangörerna använder också galorna i sitt lokala marknadsarbete. Sedan många år tillbaka genomförs galorna i Karlstad, Sollentuna och Göteborg och den största nyheten med det nya avtalet är att det blir en fjärde gala som ska rotera runt i landet.

 

Galorna i Folksam Grand Prix har även europeisk galastatus!

Styrgruppen för Folksam Grand Prix arbetar just nu med att leta fram den fjärde arrangören som ska bestå av en duktig arrangörsförening och en offensiv kommun som kan erbjuda en bra arena och ett starkt evenemangsstöd som krävs för ett tv-sänt arrangemang på den här nivån. Det är glädjande att kunna konstatera att de senaste åren har serien både renderat fina sportsliga resultat (tex svenskt rekord på samtliga tre galor ifjol) och höga tittarsiffror i tv i en tid då konkurrensen ständigt ökar.

 

Jag vill rikta ett stort tack till Folksam och hälsa alla välkomna till nästa års serie av Folksam Grand Prix!

Destination Karlstad

Besöksnäringen är en av de starkast växande branscherna just nu och det är många som får sitt första jobb inom den näringen. Det är också högtryck när det gäller möten om möten. För ett par veckor sedan var det Visit Värmlands besöksnäringsdagar, idag är det Karlstads besöksnäringsdag och nästa torsdag är det en nationell konferens med rubriken Besöksnäring på agendan – nationell dialog om samhällets roll för utveckling.

 

Karlstadsregionen har antagit en färsk turismstrategisk plan det här året och det är en stark och viktig näringsgren för Karlstad, Karlstadsregionen och Värmland. Besöksnäringen är bred och omfattar stora och små, privata och offentliga aktörer. Vi Socialdemokrater föreslog för ett år sedan att ett destinationsbolag skulle bildas i samverkan mellan Karlstads kommun och näringens aktörer. Det förslaget fick inte fullt gehör men utifrån den genomförda utredningen i samband med motionen sker nu ändå en förändring som löser en del av de utmaningar som vi och andra har identifierat. Det blir en tydligare huvudaktör för de här frågorna inom kommunen och en uttalad och stärkt samarbetspartner när det gäller näringens representanter. Hittills har det funnits alltför många aktörer med snarlika namn och uppdrag vilket är en utmaning lokalt men än mer så för dem som vill kontakta Karlstad i besöksnäringsfrågor.

 

Det är  bra att vi nu har både en turismstrategisk plan på plats och snart en ny och stark organisation som kan arbeta vidare med att utveckla det här näringsområdet. Det kommer att gagna både medborgare och tillresande. Konferenser, kultur- och idrottsevenemang och privatturism ger ringar på vattnet för hotell, handel, restauranger och besöksmål. Det ger oss också anledning att arbeta med infrastruktur och digitalisering som är viktiga faktorer för en väl fungerande besöksnäring. Ett av kommunens övergripande mål är: Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige. Nu skapas bättre förutsättningar för att uppnå det målet. Varmt välkommen till Karlstad!

Oktoberrevolten 2017

Det är fruktansvärda vittnesmål som kommer fram den här hösten. Kvinnor i alla åldrar och i alla branscher som utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp. Det började med skådespelaren Alyssa Milanos uppmaning att svara #metoo på hennes tweet den 15 oktober och sedan dess har det rullat på likt en revolution världen över inklusive Sverige. Förra torsdagen var det idrottens och friidrottens tur när Moa Hjelmer berättade om en våldtäkt i samband med Finnkampen 2011. Veckan innan det kom det berättelser från den politiska sfären under #imaktenskorridorer. Det är tungt att läsa alla dessa historier men förhoppningsvis leder den här öppenheten nu till verklig förändring. För det krävs att enskilda män förändrar sitt beteende men också att organisationer förändrar sitt arbete med de här frågorna.

 

Både Socialdemokraterna och Svenska Friidrottsförbundet har agerat snabbt och kraftfullt till följd av de vittnesmål som kommit fram. Det känns bra även om det förstås bara är en början! Den 19 november gick Socialdemokraterna ut med följande information:

 

”För oss socialdemokrater gäller nolltolerans mot sexuella trakasserier och sexism. Samtidigt är vi som politiskt parti på inga sätt vaccinerade mot den här typen av beteenden. Vi har tillsatt en särskild grupp under ledning av vår kanslichef Lisa Hedin som kommer att ta fram ytterligare åtgärder. Gruppen är direkt underställd partisekreteraren. I gruppen ingår kanslichef Lisa Hedin, HR-chef Mikael Björk Blomqvist och vice gruppledare i riksdagen Berit Högman. Redan nu har vi upprättat en mejladress där man kan kontakta gruppen med sin berättelse. Skriv till dem på metoo@socialdemokraterna.se. Ingen förutom gruppen kommer att ha tillgång till inboxen och vi kommer att följa de rutiner och den beredskapsplan vi har gällande sexuella trakasserier. Vi uppmanar även till att upprätta polisanmälan i de fall brott begåtts.”

 

Svenska Friidrottsförbundets styrelse gjorde följande uttalande i fredags kväll den 24 november:

 

”Under torsdagen berättade en av våra landslagsaktiva, Moa Hjelmer, om att hon utsatts för en våldtäkt i samband med Finnkampen 2011. Att någon ska uppleva detta inom friidrotten, eller i någon annan del av samhället, är helt oacceptabelt. Det här har chockat oss och gjort oss ledsna och arga. Vi kan inte nog understryka hur allvarligt vi ser på den här händelsen och vi har ett stort ansvar i att både förstå vad som har hänt och att hitta metoder att komma åt de här problemen i framtiden. Som första steg fokuserade vi på att, genom flera kontakter med Moa, visa henne vårt stöd och skapa oss en bild av hennes upplevelser. Vi fortsätter att ha tät kontakt med Moa och rekommenderar henne bland annat att göra en polisanmälan, som vi i så fall står bakom. Inget beslut är dock fattat kring detta just nu.

 

Detta rör sig om en mycket allvarlig händelse och den har tydliggjort behovet av en utredning där vi i detalj granskar vår verksamhet, med utgångspunkt i det som skett. Vi kommer att anlita extern kompetens som neutralt bland annat kan utreda om detta är i större omfattning än vad vi idag känner till och för att bättre skydda våra friidrottare i framtiden. Vi kommer även att arbeta nära tillsammans med Riksidrottsförbundet och deras specialistkompetens. De slutsatser som utredningen ger oss kan bli ett underlag för såväl direkta åtgärder som en handlingsplan för förebyggande arbete. #metoo, och de upprop inom olika branscher som följt, är enormt viktiga. Dels för att de för fram upplevelser i ljuset, men också för att det leder till en ökad öppenhet och granskning. Konsekvenserna av uppropen visar också hur avgörande det är att berätta om hemska upplevelser i vår och andras verksamheter. Utan kännedom är det svårare för oss att agera och sätta in åtgärder. Våld, övergrepp, kränkningar, trakasserier eller andra ofredanden har ingen plats inom idrotten.”

 

Låt hösten 2017 gå till historien som hösten då historierna kom fram men också hösten då den verkliga förändringen kom!

 


 

Senaste inläggen.
Desktop