Anders Tallgren
Författare. Anders Tallgren

Europa Direkt

Idag är det Europadagen till minne av att Robert Schuman den 9 maj 1950 presenterade sin idé om en fredlig europeisk organisation som skulle omöjliggöra krig mellan Tyskland och Frankrike. Även om EU-samarbetet har många brister och just nu många utmaningar så måste vi ändå komma ihåg att organisationen levererat vad den skapades för. Det har inte blivit några fler krig mellan Tyskland och Frankrike och inte mellan några andra medlemsländer heller.

 

Jag är en varm Europavän som har studerat EU-kunskap på gymnasiet och universitetet och skrivit en kandidatuppsats om EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. EU har levererat fred och välstånd i snart 70 år men självklart är det ett svaghetstecken att unionen inte kan ta gemensamt ansvar i flera svåra frågor så som tex flyktingmottagandet. Det är en svaghet att flera medlemsländer bryter mot grundläggande principer när det gäller oberoende domstolar och media och det är ett svaghetstecken när en av de största medlemmarna lämnar.

 

Men EU lever vidare och vi måste ta ansvar för en organisation som vi är medlemmar i. Karlstad och Värmland erhåller en hel del medel från EU men vi kan bli mycket bättre på att söka och erhålla bidrag inom många olika områden. Det behövs också mer kunskap om EU hos den breda allmänheten och därför är det glädjande att Karlstad får ett Europa Direkt-kontor senare i år.

 

Europa direkt-kontoren bidrar till Europeiska kommissionens arbete med att
sprida information om EU i syfte att kommunicera med allmänheten på lokal
och regional nivå. Europa direkt-kontorens verksamhet syftar till att involvera
allmänheten i EU-frågor genom att skapa en beständig miljö för nätverkssamarbete. Kontoren kompletterar och stöder det
kommunikationsarbete som utförs av Europeiska kommissionens representation och Europaparlamentets informationskontor i Sverige samt av övriga EU-institutioner och EU-organ på lokal och/eller regional nivå.
Europa direkt-kontorens främsta uppgift är att förmedla grundläggande
information om EU och EU-politik som är av direkt intresse för
allmänheten.

 

Så tänk idag lite extra på vad EU åstadkommit och gör gärna ett besök på Europa Direkt-kontoret i Bibliotekshuset senare i år.

Ojämställd idrott

Vid Riksidrottsmötet (RIM) i Karlstad förra våren pläderade jag kraftfullt för de nya tuffare jämställdhetsmålen för idrottsrörelsen som sedermera antogs av årsmötet. Jag sa bland annat att få är så bra på att sätta upp, arbeta emot och uppnå mål som idrottare och idrottsledare. Att det handlar om att bestämma sig och sedan arbeta hårt emot målet. I det här fallet ökad jämställdhet på alla nivåer. Bland utövarna, i styrelserummen och avseende resurser. Det är tur att Riksidrottsförbundet (RF) antog nya tuffa jämställdhetsmål för idag kom domen över hur det ser ut just nu i svensk idrott och det är deprimerande läsning.

 

Centrum för idrottsforskning presenterade idag sin årliga uppföljning av statens stöd och till idrotten och i år hade de i uppgift att titta närmare på jämställdheten. De konstaterar att RF:s medlemskår består av 47 procent kvinnor och 53 procent män. I hela 49 av 71 medlemsförbund är minst 60 procent av de aktiva medlemmarna män medan fyra förbund har en motsvarande dominans av kvinnliga medlemmar. Endast 18 förbund har följaktligen en jämställd sammansättning av sin medlemskår.

 

I fråga om representation har Riksidrottsförbundet som jämställdhetsmål att kvinnor och män ska vara representerade med minst 40 procent i alla beslutande och rådgivande organ. Detta mål är emellertid inte realiserat, varken på lokal eller nationell nivå. I de lokala idrottsföreningarnas styrelser uppgår andelen män till 63 procent och kvinnor till 37 procent. På ordförandeposten är 76 procent män och 24 procent kvinnor. På nationell nivå har 37 specialidrottsförbund jämställda styrelser (motsvarande 52 procent) medan män dominerar i 33 styrelser (46 procent) och kvinnor i en (1 procent). Den manliga dominansen är särskilt stor på posterna som förbundsordförande och generalsekreterare samt i internationella ledaruppdrag.

 

Ojämställdheten förstärks sedan genom att resurser fördelas efter antal medlemmar och deltagartillfällen mm vilket gör att eftersom det är många fler pojkar och män i föreningsverksamheterna så får de också mycket större offentliga resurser. Tjejer och kvinnor tränar mer i privat och egen regi och de sektorerna har inget stöd från det allmänna.

 

Jag står alltid upp för idrotten och försvarar den när vissa kräver att den ska lösa än det ena än det andra samhällsproblemet. Idrotten kan inte ensam lösa samhällsutmaningar som integration, demokratiskolning och ohälsa. Men idrotten kan och måste själv lösa den bristande jämställdheten inom sin egen rörelse!

 

Läs hela rapporten här:

https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2018/05/Statens-stod-till-idrotten-uppfoljning-2017.pdf

Förstavalet i Karlstad

Idag presenterade vi Socialdemokrater i Karlstad våra 24 första namn på valsedeln till kommunfullmäktige och vårt lokala handlingsprogram Ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad. Det innehåller närmare 200 konkreta förslag för den kommande mandatperioden. Jag kommer regelbundet här i bloggen att återkomma till olika avsnitt och förslag.

 

Jag kan stolt konstatera att vi har ett starkt lag med stor mångfald. Vi har lika många män som kvinnor, vi har äldre och yngre, erfarna och nya politiker, personer från centrala Karlstad och från våra mindre tätorter, vi har representanter med utomeuropeisk bakgrund och vi har förtroendevalda som är pensionärer, jobbar i offentlig sektor och som driver egna företag. Vår lista speglar hela Karlstads befolkning. Och när vi Socialdemokrater säger Karlstad menar vi hela kommunen.

 

Socialdemokraterna har suttit i opposition i Karlstad under de senaste åtta åren. Vi har tagit lärdom av det. Vi har bedrivit en konstruktiv oppositionspolitik men också fört många samtal med Karlstadsbor och medlemmar. Vi ska vara förstavalet för väljarna när de röstar och vi ska vara förstavalet för andra partier när de väljer samarbetspartners.

 

Vi ser att det finns stora skillnader i levnadsvillkoren mellan människor och bostadsområden i vår kommun. Det skiljer i hälsa, livslängd, skolresultat, sysselsättningsgrad, inkomster och delaktighet i föreningslivet på fritiden. Det kan vi aldrig acceptera. Varje individ ska rustas för att klara sin skolgång och för att få sitt eget arbete. Jämlikhet handlar om att erbjudas de möjligheterna oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har.

 

Vi ser att Karlstad växer men vi ser också att Karlstad växer långsammare än andra medelstora städer. Det fungerar inte om vi ska klara den långsiktiga välfärden. Då måste Karlstad vara Värmlands tydliga tillväxtmotor som attraherar investeringar och människor. Därför driver vi på för stora infrastruktursatsningar, fler statliga arbetstillfällen, mer personal i kommunens barn- och äldreomsorg och ett förbättrat företagsklimat. Vi vill se en hållbar tillväxt och betonar att alla jobb är viktiga jobb.

 

Hela Karlstad ska framåt tillsammans!

 

Läs hela programmet här:

http://www.socialdemokraternakarlstad.se/2018/04/13/kommunalt-handlingsprogram/

 

Se hela fullmäktigelistan här:

https://data.val.se/val/val2018/valsedlar/K/kommun/17/80/valsedlar.html#id0002

Byt reformfokus

Det pågår ett reformarbete inom de internationella och europeiska friidrottsförbunden och det är positivt. Samtidigt finns det en stor utmaning med reformivern och det är att det till stora delar är samma institutioner och personer som skapat det som nu snabbt ska reformeras. Det är därför som det ofta blir fokus på fel frågor och många gånger fel förslag och beslut.

 

Europeiska friidrottsförbundet vill tex stryka världs- och europarekord utan att kunna vara säkra på att alla rekord som är satta med otillåtna medel verkligen stryks. Och nu har det internationella friidrottsförbundet bestämt att kvinnor med en medfödd naturligt hög testosteronhalt ska tvingas att medicinera ner nivån eller tävla bland männen. Men bara i vissa grenar, nämligen löpgrenar 400 meter till engelska milen (1609 meter). Samtidigt är det förstås otillåtet att dopa sig med testosteron oavsett gren.

 

Jag föreslår inte att man borde ha utvidgat regelverket till samtliga grenar utan tvärtom acceptera att det inte går att göra idrotten fullständigt rättvis. Så är det tyvärr. Vi måste lägga mer fokus på fairplay, framtiden och fuskarna än på historien och att detaljreglera ihjäl vår kära idrott.

Hur 20 % blev 95 %

Igår var det kommunfullmäktigesammanträde i Karlstad och ett av de viktigare ärendena var årsredovisningen avseende 2017. Karlstads kommun följer, som de flesta organisationer, upp det ekonomiska resultatet och måluppfyllelsen för den löpande verksamheten. Det ekonomiska resultatet var mycket bra för 2017. Det ska sägas direkt och för det ska alla berörda parter ha beröm och uppskattning. Det handlar om våra nämnder som hanterat sin verksamhet inom sin budgetram, det handlar om våra bolag som levererat enligt ägardirektiv och avkastningskrav och det handlar om en S-ledd regering som kraftigt ökat de generella och riktade statsbidragen till kommuner och landsting. Självklart ska också ett stort tack riktas till kommunens alla medarbetare som lägger ner ett kanonarbete i vardagen.

 

När det gäller måluppfyllelsen för den löpande verksamheten ser det däremot helt annorlunda ut. Där har kommunen genom den politiska majoriteten valt en komplicerad styrmodell som bygger på fyra målområden och 22 övergripande (icke mätbara) mål. De följs istället upp med hjälp av 49 stycken indikatorer med tillhörande målvärden. Varje övergripande mål har 1-3 indikatorer och om man når indikatorernas målvärden och verksamheten har arbetat aktivt med insatser kopplat till målen så bedöms de som uppfyllda. I årsredovisningen lyfts det fram att 95 procent av de 22 målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda samtidigt som man bara presenterar aktuella värden för 25 av de 49 indikatorerna. Och av de 25 är det hela 15 som inte når det av kommunstyrelsen beslutade målvärdet. Flera går i rätt riktning men de når inte målvärdet. Det innebär att man bara säkert vet att 10 av 49 indikatorer når det beslutade målvärdet. Så hur 20 procent uppnådda indikatorer kan ge 95 procent måluppfyllelse är en gåta som vi fortfarande efter gårdagens fullmäktigedebatt saknar svaret på.

 

Vi Socialdemokrater föreslog mätbara mål från början och dessutom mål med högre ambitioner. Sprider man bilden av hög måluppfyllelse till följd av lågt satta mål och oklara uppföljningsrutiner så gör man sig själv en björntjänst. Det vet alla som bestämt sig för att springa 5 km på lite sämre tid än man hade senast. Du når ditt mål men har knappast utvecklats som löpare.

1 maj och Lilla valrörelsen

Nu stiger valtemperaturen i takt med vårens ankomst. Nästa vecka är det traditionsenligt 1 majfirande runtom i Värmland och Sverige. Årets paroll är Tillsammans för trygghet. I Karlstad har vi en stark uppställning med lokal prägel.

 

Huvudtalare är utrikesminister Margot Wallström och ungdomstalare är SSU:s förbundsordförande tillika riksdagskandidat för Värmland Philip Botström. Därtill talar Karlstads riksdagsledamot Lars Mejern Larsson och Karlstads kommunalråd Linda Larsson. Självklart blir det också livemusik, kaffe till de vuxna och aktiviteter för alla barn. Samling på Stora Torget klockan 15.00 för dem som vill gå med i demonstrationståget och tal i Museiparken från 16.00.

 

Sedan följer Lilla valrörelsen under hela maj månad med mängder av aktiviteter runtom i hela kommunen. Det blir dörrknackningar, blada brevlådor, rosutdelningar, grillningar och frukostpåsar. Vi finns med vid olika evenemang såsom Väsemarten, Kronoparksveckan och VårRuset. Missa inte möjligheten att få information om vår politik för de kommande fyra åren och att ställa dina frågor direkt till våra kandidater på lokal, regional och nationell nivå.

 

Väl mött i valvimlet!

Bloggare blir joggare

Den 16 juni är det dags för Karlstad Stadslopp igen. Det är den 39:e upplagan och jag har växt upp med Götajoggen/Stadsloppet. Först som publik åt mamma som sprungit nästan alla år, sedan som funktionär i olika roller och sedan som arrangör under flera år. Under mina år i Stockholm var jag hem och sprang några gånger och de senaste åren har jag haft förmånen att kommentera loppet ifrån speakerbilen.

 

Motionslopp är fantastiska evenemang som bidrar till folkhälsan genom all träning som deltagarna lägger ner, de bidrar med inkomster till idrottsrörelsen och besöksnäringen och de bidrar till härliga folkfester och en stads attraktivitet. En klassisk win-win helt enkelt.

 

Så här valåret har jag bestämt att det är dags att springa igen och jag håller på att dra ihop ett lag inom Socialdemokraterna i Karlstad. Men självklart vill jag också passa på att utmana mina politiska kollegor i branschen. I första hand andra bloggare här på nwt.se men även andra förtroendevalda är förstås välkomna att haka på. Så vad säger ni Marlene, Per-Inge, Christian och Stina, ses vi på startlinjen lördag den 16 juni?

Vårbudget som värmer

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens vårproposition och det är inte utan att man blir stolt som socialdemokrat. Dels över Magda som finansminister men framförallt över de siffror som hon presenterade. Underskott i de offentliga finanserna har under mandatperioden vänts till överskott, statsskulden är den lägsta sedan 1977 och sysselsättningsgraden i Sverige är den högsta på 25 år och den högsta som EU:s statistikmyndighet Eurostat någonsin uppmätt.

 

Nu fortsätter satsningen på samhällsbygget och ett tryggt och hållbart Sverige. Fler anställa i vården och skolan, mer resurser till polisen och stora satsningar på klimatet. Dessutom riktade insatser för att få fler nyanlända, särskilt kvinnor, snabbare i arbete. De här stora satsningarna på den gemensamma välfärdssektorn kommer även borgerligt styrda kommuner till del. Det kan vara värt att tänka på när ni läser nyheter och pressmeddelanden om att Karlstads kommun hade ett kanonbra ekonomiskt verksamhetsår 2017. Det utfallet hade aldrig varit detsamma utan de statliga medel som kommuner och landsting fått från den S-ledda regeringen.

 

Det finns många delar i vårbudgeten  men som idrottsledare är jag förstås extra glad över att anslaget till idrotten höjs ytterligare en gång. Nu har idrotten fått en ökning på över 250 miljoner kr per år om man jämför 2014 och 2018. Det samlade anslaget närmar sig 2 miljarder årligen. Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse men fortfarande finns det mer att göra när det gäller att få alla att röra på sig. Så möt nu våren med löparskorna på!

 

Läs mer om vårbudgeten här:

http://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/varbudgeten-2018-pa-fem-minuter/

Nyår för Näringslivsrådet

Karlstads kommun har ett Näringslivsråd som består av förtroendevalda (Per-Samuel Nisser är ordförande och jag är vice ordförande), några ledande tjänstepersoner från Tillväxtcentrum och så framförallt åtta företagare från helt olika branscher. De representerar alltså inte några organisationer utan sitter på ett personligt mandat och ger inspel och feedback kring kommunens näringslivsklimat och näringslivsarbete utifrån sina erfarenheter i vardagen.

 

Vi har entreprenören Hamid som driver det egna företaget inom belysning, vi har grisuppfödaren Johan, centrumhandlaren Stefan, Uno från processindustrin, Helena från besöksnäringen, Åsa från IT-branschen, Anna från postsvängen och redovisningsekonomen Roger. En driftig skara som sitter på enorm kompetens och erfarenhet och som kan ge ögonvittnesskildringar direkt från fältet och som vågar kritisera och berömma kommunen utan filter.

 

I veckan var vi på det årliga internatet som avslutar ett verksamhetsår och startar nästa och det är som vanligt när det är ‘årsmöte’ att man blir imponerad över hur mycket man hinner på ett år. Det är flera ordinarie protokollförda möten, det är rankingresultat, det är studiebesök hos några av rådsmedlemmarna, det är gäster på mötena (bla universitetets nya rektor Johan Sterte, riksdagsledamöterna Christian Holm Barenfeldt (M) och Lars Mejern Larsson (S) och Business Värmlands Göran Österman) och det är större aktiviteter såsom kommunens bussresa under Rally Sweden och näringslivsforumet 100 grader Karlstad.

 

Även om vi politiskt många gånger är oense om hur bra företagsklimat vi har och vilka åtgärder vi borde fokusera på för att få det ännu bättre så är vi fullständigt ense om att näringslivsklimatet är viktigt och att Näringslivsrådet gör en fantastisk ideell insats för att bidra till en förbättring.

 

Stort tack för ert arbete som företagare och som rådsledamöter och jag önskar oss alla ett Gott Nytt Näringslivsrådsår!

Snillrikt & smakfullt?

Det kanske verkar snillrikt och smakfullt att ha hemliga sammanträden och livslånga mandatperioder men det är inget som passar på 2010-talet. Vi lever i en tid av transparens och delaktighet. Svenska Akademien kommer att tvingas till en reformering precis som de internationella idrottsorganisationerna. I alla fall om de vill ha fortsatt trovärdighet bland offentliga institutioner och hos allmänheten. Akademiens syfte är att ”arbeta uppå Svenska språkets renhet, styrka och höghet”.

 

För närvarande känns det som att de borde fokusera mer på Svenska Akademiens renhet, styrka och höghet!

 


Senaste inläggen.
Joggblogg 2 18 Jun
Fotbollsfeber 14 Jun
Examenstider 07 Jun
Bloggat på nwt.se.
Desktop