Anders Tallgren

Resecentrum växer fram

Det pågår många infrastrukturprojekt i Karlstad just nu. Ett av de mer profilerade är förändringarna kring Karlstads centralstation där ett modernt resecentrum ska etableras. Det är del av det större projektet Tåg i tid som syftar till upprustning av Värmlandsbanan och på sikt snabbare tåg mellan Stockholm och Oslo och en ny godsbangård i Välsviken. Det är viktiga miljösatsningar och avgörande förändringar för vår tillväxt. Det gynnar både person- och godstrafiken. I somras utsåg kommunstyrelsen ett vinnande förslag i den arkitekttävling som genomfördes våren 2017 och samtidigt beslutades att den slutliga utformningen av resecentrum skulle ske inom kommunens ordinarie organisation med tillväxtutskottet som politisk styrgrupp.

 

Skälet till det beslutet var att det fanns vissa aspekter i projektet som inte fullt ut tillgodosågs i något av tävlingsförslagen. Det handlar till exempel om samordningen mellan tåg (riks och region), bussar (region och kommersiella) och stadsbussar. Det är viktigt att det är möjligt att byta mellan alla dessa transportslag i det nya resecentrumet samtidigt som vi inte försämrar för alla dem som byter mellan samma transportslag. Det handlar om trafiklösningen på Hamngatan och hur man rör sig och passerar den gatan på ett tryggt och säkert sätt i framtiden. Hur blir det med bara en bilfil i vardera riktning och busshållplatser längs gatan? Hur blir det i hög- respektive lågtrafik?

 

Det handlar om möjligheten att gå torrskodd mellan olika transportslag. Alla kan föreställa sig hur jobbigt det är att bli dränkt av regn eller att pulsa i blötsnö när man har resväskor, barnvagnar eller en rullator med sig. Detta samtidigt som man ska hitta rätt hållplats för sin fortsatta färd. Vidare finns det en ambition att det nya resecentrumet inte bara ska vara en transportnod utan också tillföra stadsrummet något nytt byggnadsverk. Det behöver inte vara stort och dyrt men gärna modernt och nydanande. Det vinnande förslaget har kvar själva stationshuset som huvudbyggnad och vi Socialdemokrater har sagt att vi gärna ser en träbyggnad som komplement till den klassiska tegelbyggnaden. När bandet klipps till det nya resecentrumet måste det vara något mer än bara några flyttade bussar från kvarteret Älgen och Stora Torget. Det ska vara en etablering som Karlstadsbor och värmlänningar pratar om och känner sig stolta över. Det ska vara en portal för ankommande till Karlstad och Värmland som besökare reagerar över och uppskattar.

 

Därför fattar kommunstyrelsen imorgon inriktningsbeslut där de här aspekterna ska utredas och/eller beaktas extra noga i det fortsatta arbetet. Projektet innehåller också en breddad Vikentunnel och en ny bro över spåren i Västra Torggatans förlängning. De passagerna  kommer att knyta ihop centrala Karlstad på ett helt nytt sätt. Det ska också finnas goda parkeringsmöjligheter för bil och cykel och självklart attraktiva ytor att bara ‘hänga på’. Det som tidigare varit centrala Karlstads baksida ska nu bli vår framsida!

Växa hållbart del 2

Under mellandagarna blev jag och kollegan Linda Larsson beskyllda för att vi: ”helt utan hänsyn till klimatkrisen och målet om ett fossilfritt Sverige 2030 lägger fram förslag på förslag för att underlätta bilåkandet, när vi tvärtom behöver åka mindre bil.” Det var signaturen Klimatfarsan som skrev detta i Värmlands Folkblad med anledning av Socialdemokraternas förslag om att utreda tidsbegränsad avgiftsfri parkering i centrala Karlstad och att vi är positiva till en extern investering på Monsénberget som kan ge viktiga arbetstillfällen till Värmland. Klimatfarsan menade dessutom att det är meningslöst att stärka centrum och att exploatera Monsénberget eftersom alltmer handel sker på nätet.

 

I dagens VF svarar vi med ungefär följande innehåll:

Tack för att du bryr dig om klimat-och miljöfrågor! Det gör vi också. Vi känner ett stort ansvar för att driva en politik som bidrar till en hållbar utveckling, både lokalt och globalt. Vi vill skapa ett samhälle som ger en god framtid för våra barn och unga. Vårt mål är ett klimatneutralt och fossilfritt Karlstad 2030. När Socialdemokraterna styrde kommunen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet så lades grunden för en mycket offensiv klimat-och miljöagenda i kommunen. Detta har under åren utvecklats vidare och är en av anledningarna till att vi idag har mycket att vara stolta över i Karlstad när det gäller vårt klimat- och miljöarbete. Vi har ett fjärrvärmenät som är helt fossilfritt, ett välutbyggt cykelnät, energisnåla fastigheter och en mycket god kollektivtrafik för att nämna något. Vi var till och med först i världen med att kunna tanka flygbiobränsle på vår flygplats här i Karlstad. Men detta räcker givetvis inte, utan vi behöver ytterligare en ambitionshöjning för att klara av våra mål om ett fossilfritt Karlstad. För att klara klimatutmaningen och minska de lokala utsläppen behöver den totala mängden fossila bränslen minska. Ca 56 % av växthusgasutsläppen i Karlstad kommer från transporter och av det står personbilstransporter för 63 %. För att åstadkomma en förändring behövs ett omfattande arbete inom både fordonsutveckling, bränsleutveckling och attitydförändringar.

 

Socialdemokraterna arbetar aktivt med Agenda 2030 och driver hårt frågan om ett fossilfritt Karlstad 2030. Kommunen når inte sina nuvarande miljömål och vi Socialdemokrater har därför bland annat föreslagit att ett hållbarhetsråd inrättas direkt under kommunstyrelsen för att få mer verkstad och en högre måluppfyllnad. Skribenten vill säga nej till utveckling av Monsénberget för att rädda centrumhandeln samtidigt som han hävdar att våra försök att stärka centrum är förgäves då allt fler ändå handlar sina varor på nätet. En logik som vi inte riktigt hänger med i. Vår linje är tydlig, vi vill stärka centrum, utveckla Monsénberget och förbättra miljön i Karlstads kommun. Dessa ambitioner står inte i konflikt med varandra.

 

Handeln är en av Karlstads fem viktigaste näringsgrenar och vad gäller antal anställda så är detaljhandeln den största branschen tillsammans med byggnadsindustri och företagstjänster. Vi är positiva till de arbetstillfällen som rätt etablering på Monsénberget kan generera. Vi ser till exempel gärna en större byggvaruhandel som av utrymmesskäl ändå inte kan förläggas i centrum. Idag åker Karlstadsbor och värmlänningar många miljöskadliga mil till Örebro med bil för att göra den typen av inköp. Vi vill också stärka centrala Karlstad och vårt förslag om tidsbegränsad gratis parkering (delvis för att minska antalet bilar som cirkulerar runt i city) är bara ett av många i vår satsning på centrum. Vi har även föreslagit en utvecklad torghandel, förbättrad gästhamn, centrala uppställningsplatser för turistbussar och husbilar, fler aktiviteter för barn, mer grönska, ökad kulturell utsmyckning och fler kostnadsfria evenemang.

 

Vi vill kort sagt se Karlstad växa hållbart genom både mer handel och en förbättrad miljö!

 

Klimatfarsans insändare 29 dec 2017:

https://www.vf.se/insandare/gratis-parkering-loser-ingenting/

Växa är relativt (viktigt)

Mina partikamrater i stadsbyggnadsnämnden hade en debattartikel i NWT häromdagen (se länk längre ned). Den handlar om att Karlstad växer för långsamt i förhållande till våra jämförelsekommuner och att det är svårt att komma framåt med både bostadsprojekt och välfärdsverksamheter (tex skolor och särskilda boenden). De stöter på protester och överklaganden. Självklart ska berörda få tycka till men samtidigt måste vi bygga någonstans (eller snarare på många ställen) om vi ska kunna växa som kommun.

 

Och växa behöver vi för att klara framtidens försörjning. Håller vi inte vår relativa position så tappar vi i attraktion, skatteintäkter, statliga och privata investeringar. Alternativet är att det går bakåt och det är inte något bättre alternativ. Det är omöjligt att stå precis still. Då är det andra som springer förbi. Det sker redan. Växjö passerade oss i befolkningsstatistiken under hösten 2017 så nu är Karlstad på plats 23 i Sverige. Örebro blev 150 000 invånare under hösten och det långt innan vi nått 100 000.  Karlstad växer men för sakta och Värmland tappar befolkningsmässigt i förhållande till andra regioner.

 

För att växa på ett hållbart sätt måste vi få fram fler arbetstillfällen och bostäder i hela kommunen och i hela regionen. Därför vill vi Socialdemokrater starta en tidig medborgardialog om var nästa stora nya stadsdel med hållbarhetsprofil ska förläggas. Därför driver vi hårt frågan om dubbel markanvisning som leder till nya bostäder i kommunens mindre tätorter (för att få tillgång en mycket attraktiv tomt centralt måste exploatören även bygga på en mindre attraktiv tomt). Därför är vi positiva till förändringarna inom kollektivtrafiken i Värmland (att Karlstadsbuss och Värmlandstrafik får en gemensam huvudman och att utbudet blir större och trafiken samordnas bättre). Därför är vi positiva till byggandet av det nya resecentrumet vid Karlstad Centralstation som ger bättre pendlingsmöjligheter inom och utanför länet. Du ska kunna bo på ett ställe och arbeta eller studera på ett annat. Därför är vi positiva till den nya snabbusslinjen Karlstadsstråket som gör det enkelt för Karlstadsbon att välja bussen.

 

Vi måste våga växa och det är inget som går ut över redan befintliga medborgare eller miljön om vi gör det genomtänkt och medvetet. Tvärtom blir det till nytta för oss alla. Att växa är relativt men också relativt viktigt!

 

Läs artikeln från S-gruppen i stadsbyggnadsnämnden nedan:

https://nwt.se/asikter/debatt/2018/01/05/var-attraktionskraft-maste-oka

 

 

 

 

46 år för välfärden

Min mamma stämplade ut på nyårsaftonens morgon. Efter 46 år i välfärdens tjänst. Hon behövde inte jobba nyårsaftonens natt den här gången. Det slipper hon även i år, liksom påskafton, sin egen födelsedag, midsommarafton, barnens födelsedagar och julafton. Hon är pensionär nu efter välförrättat värv och jag behöver inte hålla reda på om hon sover idag eller jobbar nästa högtid. Jag är väldigt stolt och imponerad av hennes insats. Välfärdens trotjänare jobbar alla årets dagar (och nätter) till villkor som borde vara bättre.

 

Ständig strid om grundlön, OB-tillägg, delade turer, heltid istället för deltid, årsarbetstid, bemanningsgrad mm. Men alltid mest fokus på vårdtagare och anhöriga. Patienter gör inte skillnad på dag och natt, vardag och högtid. Min mamma har jobbat med palliativ vård eller vård i livets slutskede som det heter. Det är inget jobb som man som barn följer med sin förälder till men det är ett otroligt viktigt jobb som kräver särskild kompetens och yrkesskicklighet.

 

Nu får andra krafter ta över och mamma får mer tid för blommor och barnbarn!

 

 

 

 

Gott Nytt Valår!

Det är mellandagar och tid för årskrönikor och topplistor av olika slag. Största händelserna, mest lästa nyhetsartiklarna och nyorden som ingen egentligen använder eller känner till. Jag använder den här tiden mer till återhämtning och uppladdning inför 2018. Det är politikens OS-år. Eller valår med andra ord. Det är rätt praktiskt för mig som är engagerad inom idrotten och politiken. Det handlar om fyraårsperioder, att förbereda sig på bästa sätt och att vinna. Det finns således stora likheter men också stora skillnader.

 

I valen förlorar inte bara partier utan också människor och medborgare. Det är fler än dem på spelplanen som påverkas. Det har betydelse vilka som styr och vilken politik som förs. Om det är en politik för alla eller en politik för vissa. Vi Socialdemokrater vill skapa jämlika förutsättningar för alla människor. Barndomen och uppväxtåren går inte i repris. Det ska inte spela någon roll vilka föräldrar du har eller storleken på deras plånbok. Alla vuxna ska ha ett arbete att gå till. Män och kvinnor, unga och äldre. Att ha en egen inkomst innebär verklig frihet och genererar skatteinkomster som kommer oss alla till del. Omsorgen ska finnas där när du blir gammal. Trygg och tillgänglig för varje individ. Jobb åt alla och jämlika förutsättningar är grundläggande principer i den svenska modellen och inom socialdemokratin. De principerna har tjänat oss väl tidigare och kommer att tjäna oss väl framöver.

 

Det är mitt nyårslöfte att fortsatt kämpa för dessa principer under 2018 med sikte på en socialdemokratisk valseger som alla vinner på!

 

Tack till alla som följer min blogg och Gott Nytt Valår!

City i centrum

Idag antar Karlstads kommunfullmäktige den så kallade stadsdelsvisionen för Tingvallastaden. Formellt är det ett planprogram för centrala Karlstad som behandlar den utveckling som stadens centrum står inför de kommande 10-15 åren. Det handlar om nya bostäder, omvandling av vissa kvarter när gammal verksamhet flyttar, utveckling av trafikflöden för bussar och bilar, förädling av gröna ytor, prioriterade handelsstråk, byggandet av resecentrum, kollektivtrafikstråk, miljökonsekvensanalyser (buller, översvämning mm), kulturmiljöer och skyddsvärda byggnader osv.  Det är ett fantastiskt arbete som lagts ner på detta ärende. Underlaget är enormt omfattande (90 sidor vision och 20 sidor handlingsplan) och vi som sitter i kommunstyrelsens tillväxtutskott har fått löpande rapporter och möjlighet att påverka innehållet under flera år. Jag vill rikta ett stort tack till alla tjänstepersoner inom kommunen som arbetat med detta.  

 

Vi Socialdemokrater har följt ärendet noga och nära och engagerat oss i många delar. Det som har varit vägledande för oss är tillväxt och tillgänglighet. Det är viktigt med ett levande centrum där våra näringsidkare i olika branscher känner optimism och framtidstro. Handeln, hotellen, restaurangerna och kontoren bidrar med viktiga arbetstillfällen och liv och rörelse i centrum.  Därför har vi bla lagt förslag om förbättrade parkeringsmöjligheter, utvecklad torghandel, förbättrad gästhamn och fler centrala uppställningsplatser för husbilar och turistbussar.

 

Men centrala Karlstad ska också vara alla Karlstadsbors eget vardagsrum där man kan hänga och trivas utan direkta kostnader. Den offentliga miljön ska vara inbjudande, trygg och tillgänglig för alla. Våra parker, torg och gågator ska vara välskötta och innehålla blommor, belysning, konstnärlig utsmyckning och kostnadsfria evenemang. Ungdomar, barnfamiljer, studenter och äldre i hela kommunen och i hela Värmland ska alla känna att det finns skäl att åka in till centrala Karlstad.  Därför har vi fokuserat på fler aktiviteter för barn, mer kultur, bättre belysning, åtgärda fler enkelt avhjälpta hinder och mer blommor i centrum.

 

Det mest omfattande projektet inom ramen för stadsdelsvisionen är självklart vårt nya resecentrum vid centralstationen. Det är ett bra förslag som vann arkitekttävlingen och det är viktigt att vi kommer i mål så snart som möjligt med förändringarna kring stationen och Hamngatan. Vårt resecentrum blir navet för kollektivt resande inom kommunen, regionen och riket. Det ska gå enkelt och smidigt att byta mellan olika transportslag och vi betonar ofta principen om torrskoddhet. Resecentrum kommer att underlätta arbets- och studiependlingen till och från Karlstad. Du ska kunna bo på ett ställe och arbeta eller studera på ett annat. Geografin och transportmöjligheterna ska inte tvinga dig att tacka nej till ett jobb eller en utbildning. I förlängningen blir Karlstad ett viktigt stopp för snabbtågen mellan Oslo och Stockholm, det märker vi redan idag med den trafik som finns redan nu.

 

Vi vill också att resecentrum ska sätta ett avtryck i stadsbilden. Att det uppmärksammas även om hundra år att något nytt kom till runt 2020. Vi ser gärna en modern träbyggnation som komplement till den klassiska tegelbyggnaden. Vikenpassagen och den nya bron över spåren kommer att binda samman de norra och södra delarna av centrala Karlstad på ett helt nytt sätt. Vi måste också lösa godstransporterna för framtiden och resecentrum är bara en av flera viktiga etapper inom projektet Tåg-i-tid. Här har vi stora infrastrukturfrågor och beslut att hantera i både närtid och framtid. Det handlar om viktiga näringsgrenar och betydelsefulla jobb. Det krävs stora summor och en stark samverkan mellan kommun, region, stat och aktörerna i branschen.

 

Trafikfrågorna engagerar alla, inklusive oss Socialdemokrater. Vi vill se en hållbar utveckling där vi minskar ner antalet bilar som cirkulerar i och passerar rakt igenom centrala Karlstad. Samtidigt ska centrum gå att nå till fots, med cykel, bil och buss. Det ska finnas säkra och tillgängliga parkeringar för både cyklar och bilar och man ska kunna röra sig tryggt och säkert på våra torg och gågator. Därför ser vi positivt på de mer renodlade gågatorna som lyfts fram i förslaget. Att blanda gående och cyklister är inte någon trygg och säker lösning. Det nya Karlstadsstråket är ett fantastiskt projekt och vi ser fram emot att fler tar bussen när demosträckan är färdigbyggd om ett år.

 

Stadsdelsvisionen tar ett viktigt helhetsgrepp där både hårda och mjuka frågor lyfts fram och belyses. Det är bra att arbetet med Framtidens stad vävts in och vi står bakom de inriktningsmål som föreslås. Det är också bra att en genomförandeplan med tidsplan och prioriteringsordning tagits fram vilket underlättar planering och genomförande för alla parter. Vi Socialdemokrater har också drivit att det måste vara tydligt att alla specifika objekt och projekt ska vara beslutade och finansierade innan de kan åberopas. Det räcker inte att de finns med i visionen eller genomförandeplanen. Nu finns det förtydligandet med och det är bra.

 

Den här renoveringen av Karlstad kommer att ta lång tid och allting måste fungera under tiden. Därför är dialog och samverkan med näringsidkare, föreningar och medborgare av allra största vikt. Det är också en styrka att vi har en huvudsaklig politisk samsyn när det gäller de övergripande dragen och jag ser fram emot en fortsatt konstruktiv diskussion när vi nu går in i det mer skarpa läget.

Mer Diamond League

Förra veckan fick vi alla friidrottsälskare en tidig julklapp då det meddelades att BAUHAUS förlänger sitt titelsponsorskap med Diamond League-galan som avgörs på anrika Stockholms Stadion. Det innebär att Sverige och Stockholm finns kvar inom den högsta friidrottsserien i världen och det är en bra sak för friidrotten i hela Sverige. Att ha en sådan internationellt erkänd tävling innebär ett årligt skyltfönster för friidrotten som är svårt att uppnå på något annat sätt. Det ger ett bra tävlingstillfälle för svenskarna på hemmaplan, det skapar intresse och engagemang hos barn och ungdomar, det är en viktig mötesplats för friidrottsfamiljen, det håller igång vår anrika olympiastadion från 1912 och det skapar en stark arrangörsstab med välutbildade domare som kan agera på andra internationella evenemang.

 

Men framförallt är det en friidrottsfest för de tusental som tittar på plats och de miljoner som tittar på tv runtom i världen. Friidrotten har gått igenom några tunga år internationellt med mycket fokus på korruption och dopning men är fortfarande en idrott med mycket höga tittarsiffror i tv och den olympiska huvudidrotten. Det pågår ett utvecklingsarbete när det gäller galor och mästerskap och mycket av det kretsar kring Diamond League som är det årliga flaggskeppet för friidrotten. Där det händer är det viktigt att vara med och därför är det glädjande att vi får njuta av högklassig friidrott på Stockholms Stadion även de kommande åren. Det är extra kul nu när vi har en ny spännande generation av duktiga svenska friidrottare som konkurrerar på den högsta internationella nivån. Jag tänker inte minst på vår diskusbjässe Daniel Ståhl.

 

Det betyder också jättemycket för mig personligen. Jag har tidigare arbetat åt galan i fem år och varit med om att kämpa för att behålla löparbanorna kvar på Stockholms Stadion och att hitta en ny titelsponsor till evenemanget när BAUHAUS gick in första gången. Det är också glädjande att se de samarbeten som etablerats mellan de svenska och norska Diamond League-galorna och mellan det svenska friidrottsförbundet och arrangören Stadionklubbarna. Den här typen av stora arrangemang kan inte genomföras utan samverkan mellan många olika parter. Det går till och med ett tåg med aktiva mellan Oslo och Stockholm via Karlstad och på så sätt tangerar det även vårt arbete med bättre tågtrafik mellan våra huvudstäder.

 

Så markera 10 juni i almanackan och köp biljetter till nära och kära i jul!

 

Läs mer här:

BAUHAUS-galan på Stockholms Stadion 2018

God Jul Edsvalla

Edsvallaskolan hamnar i bygdens ägo efter ett lyckat samarbete mellan kommunen och de entusiastiska krafterna i Edsvallaskolans Ekonomiska Förening. Efter flera år av diskussioner tog teknik- och fastighetsnämnden i onsdags ett beslut om en avsiktsförklaring som innebär att föreningen övertar skolan så snart de funnit tillräckligt många hyresgäster för att klara den årliga driftskostnaden. Nämnden beslutade i maj 2015 att skolan skulle avyttras då den inte längre användes för undervisning och ingen annan kommunal verksamhet visade intresse för byggnaden. Det fanns dock redan då ett stort intresse från den lokala bygden att ta över den och därför villkorades försäljningen med att det inte skulle ske med mindre än att ärendet passerade nämnden på nytt och under tiden skulle samtal föras för att finna en lösning.

 

 

Under resan kom dock den stora flyktingvågen hösten 2015 vilket innebar att skolan användes till flyktingboende ett tag under 2016 och sedan fortsatte samtalen som skett med bred politisk samsyn. De som ingått i gruppen är Andreas Petterson (C), Per-Inge Lidén (MP), undertecknad från (S), tjänstepersoner från teknik- och fastighetsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samt representanter från den ekonomiska föreningen och Norsbygdens Framtid. För oss Socialdemokrater har det varit ett särskilt angeläget fall då det finns en bifallen motion inom partiet från Nors S-förening som sa att vi skulle verka för ett allaktivitetshus i Edsvallaskolan.

 

Rent allmänt är det viktigt att få fram föreningslokaler i hela kommunen och att stötta goda lokala initiativ. Det är bland annat mot den bakgrunden och självklart själva behovet som S i Karlstad även ställt sig positiva till fler och bättre föreningslokaler i Skåre. Något som får bli en fråga under den kommande mandatperioden. Nu först är det viktigt att Edsvallaskolan hittar sina hyresgäster både i form av ideella organisationer och företag av olika slag. Det är en fantastisk byggnad som nu får leva upp igen efter att ha stått huvudsakligen tom under flera år. Tack till er som jobbat för detta i hård och konstruktiv anda!

 

Arenautveckling

Igår genomfördes det Arenaforum för arenafrågan som vi Socialdemokrater motionerat om och fått bifall för. Där samlades kommunens olika intressenter, berörda föreningar och intresserade näringsaktörer. Det är glädjande och en styrka att vi har politisk samsyn kring arenautvecklingsfrågan framåt. Det är långsiktiga processer som kräver enighet, tydlighet och uthållighet. Det var i februari 2014 som Arenautredningen, också i politisk enighet, lades fram och sedan dess har en del men inte tillräckligt mycket skett. Men sedan januari i år finns nu en projektledare som driver arbetet och efter nyår går projektet in i en ny fas då det blir mer konkreta överläggningar med olika intressenter från näringsliv och föreningsliv. För det krävs samverkan och det kommer att ta tid att genomföra detta stora projekt i sin helhet. Den uttalade ambitionen är att genomföra detta under tio år 2016-2026.

 

Nya arenor på Tingvalla Sportcenter och Sannafältet Sportcenter har stor betydelse för Karlstads utveckling. Arenorna skapar utrymme för barn och ungdomsverksamhet, möjliggör elitidrottande, skapar förutsättningar för stora event inom både idrott och kultur och de bidrar till förbättrad folkhälsa. Satsningarna gör att fler kan röra på sig och att event- och besöksnäringen kan öka sin omsättning. De nya arenorna ska ha hög nyttjandegrad hela dagen och gärna hela dygnet. Det ska vid behov gå att använda flera arenor till samma evenemang. Avvecklingen av gamla arenor möjliggör en spännande stadsomvandling som skapar mervärden för personer och verksamheter långt utanför idrottens intressesfär.

 

De fem arenor som pekas ut och prioriteras i arenaprojektet är en överbyggnad av ispisten på Tingvalla isstadion (vilket möjliggör en flexiblare användning av isytan), en sporthall för elitändamål (med det menas matcharena för tex handboll, innebandy, basket, volleyboll samt konserter), fotbollsarena, friidrottsarena och en arena för amerikansk fotboll. På Sannafältet finns även utrymme avsatt för en friidrottshall och en motionscentral som ska ha koppling till I2-skogen. På området är redan Friskis & Svettis etablerade och under 2018 flyttas kastplanerna från Norra Fältet dit. Kring isstadion finns sedan tidigare curlinghall, skatehall, racketcenter och innebandyarena. Tillsammans kommer dessa båda sportcenter med koppling till I2-skogen, Sandbäckstjärnet (när det är sanerat) och Norra Fältet att bli ett rejält nav för idrott och friskvård till nytta för hela kommunen och regionen.

 

Det var väl fina julklappar även om de får öppnas först om några år:)

 

Läs mer här:

https://nwt.se/karlstad/2017/12/13/arenaprojektet-hoppas-ta-fart

 

Rött kort Ryssland

Jag har skrivit om förändringsprocessen inom internationell idrott tidigare. Om skandalerna inom bland annat IOK (internationella olympiska kommittén), FIFA (internationella fotbollsförbundet) och IAAF (internationella friidrottsförbundet). Korruption, doping och bristande demokrati och öppenhet. För det internationella friidrottsförbundet startade den riktiga förändringsprocessen i och med Sebastian Coes ordförandeskap hösten 2015 och där finns nu en ny konstitution på plats, den tidigare ordföranden Lamine Diack sitter i arresten i Frankrike och Ryssland är avstängda ifrån förbundet.

 

Nu verkar även äntligen IOK ta krafttag då vi sedan tidigare vet att de förändrat processen för tilldelning och finansiering av OS. Det utgår ett större arrangemangsstöd till arrangörslandet och det ställs krav på verklig hållbarhet och vettiga arbetsförhållanden kring arenabyggen mm. Det är därför som SOK driver en svensk kandidatur igen även om det är viss uppförsbacke när det gäller det politiska stödet i Stockholm.

 

Och så kom då det i idrottens värld verkligt kraftfulla beskedet – att en nation stängs ute från de olympiska spelen. Ryssland som land får inte medverka vid vinterns OS i Sydkorea. Skälet är systematiserad manipulation av antidopingreglerna. Däremot ska bevisat rena ryssar få delta under neutral flagg. Det är självklart ett kontroversiellt beslut men för alla oss som sett dokumentären ICARUS (Ikaros) på Netflix ett beslut som vi väntat på sedan den publicerades. Den uppfyller alla krav på en framgångsrik avslöjande dokumentär och jag rekommenderar alla (idrottsintresserade eller inte) att se den.

 

Nu följer som vanligt en debatt om vilka man kan lita på och om det inte finns doping överallt etc. Och ja, det finns doping överallt i olika omfattning men det som är nytt är att alla kan straffas och att länder kan stängas av. Så har det uppenbarligen inte alltid varit genom historien och då har det också varit svårt att komma åt dopingen på riktigt. Att man inte kan lita på varje individ är tråkigt men något vi fått lära oss att leva med här i världen. Det är när man inte kan lita på systemet som det är riktigt illa. Det senaste beskedet ifrån IOK är ett steg i rätt riktning i den frågan.

Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop