Anders Tallgren

Karlstads konkurrenskraft

I samband med gårdagens Företagssalong presenterade vi Socialdemokrater i Karlstad våra vallöften för stärkt konkurrenskraft och ett bättre företagsklimat. Det handlar om tre konkreta löften som kommer att stärka Karlstad i förhållande till andra medelstora städer. Vi hör ofta majoritetens företrädare tala om att Karlstad växer och Karlstad tar nästa kliv och blir en större stad. Så är det om Karlstad jämför sig med sig själv och inte med kommuner i samma storlek eller något större. Då tappar Karlstad oroväckande mycket på många områden. Umeå har dragit ifrån befolkningsmässigt och Örebro ökade med fyra gånger så många som Karlstad under 2017, Västerås bygger dubbelt så många bostäder och Växjö som är mest likt Karlstad i storlek har väsentligt bättre företagsklimat.

 

Karlstad måste växa för att klara framtidens välfärd och Karlstad måste växa för att kunna vara motorn i Värmland. Vi presenterar nu tre konkreta förslag för att stärka Karlstads konkurrenskraft.

 

1.       Socialdemokraterna i Karlstad går till val på att förverkliga våra 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat (se länk längre ner). Det räcker inte med möten och mingel utan det behövs konkret verkstad inom flera områden för att stärka Karlstads företagsklimat. En viktig del är attityden gentemot företag och företagande. Karlstad låg på 35:e plats i Sverige 2008, förra året låg vi på plats 74. Tidigare hade kommunen ett mål om topp-20 men det har majoriteten avskaffat istället för att jobba hårdare för att nå den nivån. Det finns inte en enskild åtgärd som löser situationen utan det behövs en bombmatta och den samlade effekten uppnås först när samtliga åtgärder är vidtagna.

 

2.       Socialdemokraterna i Karlstad och Socialdemokraterna i nuvarande Region Värmland är överens om att säkerställa en långsiktig lösning för den nya inkubatorverksamheten i Värmland. Sting Bioeconomy som har sin inriktning mot skoglig bioekonomi ska ges goda finansiella förutsättningar och vi är beredda att dubbla Karlstads kommuns årliga insats från en till två miljoner kronor. För den kommande treårsperioden innebär det en insats på sex miljoner kronor. Vår gemensamma ambition är att regionen svarar upp med motsvarande satsning och andra värmländska kommuner får också gärna bidra. Det är viktigt att inkubatorn får lägga sin tid på att utveckla nya företag och inte att jaga basfinansiering för att kunna bedriva sin verksamhet. Här har Karlstad och Värmland goda förutsättningar att vara nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftiga och en sådan styrkeposition måste man fokusera på, försvara och utveckla.

 

3.       Socialdemokraterna i Karlstad vill förändra kommunens markpolicy så att försäljning av kommunal mark återigen blir möjligt. Det är viktigt för att säkerställa att nödvändiga bostads- och företagsetableringar inte uteblir. I de mest centrala delarna av Karlstad är det oerhört viktigt med kommunalt ägande då vi vet att markens användning växlar över tid och värdestegringen ska tillfalla Karlstadsborna. I andra lägen kan en försäljning vara direkt avgörande för att ett projekt överhuvudtaget ska bli av. Den flexibiliteten måste finnas om vi ska säkerställa bostäder och företagsetableringar i hela kommunen. Vi vill också öka kommunens nyinköp av råmark för att säkra en god tillgång och långsiktig reserv.


100 förslag för ett bättre företagsklimat och Sting Bioeconomys hemsida:

http://www.socialdemokraternakarlstad.se/var-politik/100-forslag-for-ett-forbattrat-foretagsklimat-i-karlstad/

 

http://www.stingbioeconomy.com/

(M)edia (S)pekulerar

I gårdagens NWT var det två artiklar med vinkeln att Socialdemokraterna och Moderaterna gärna skulle styra Karlstad tillsammans under den kommande mandatperioden. Det är mediala spekulationer. Moderaterna har styrt Karlstad under de senaste åtta åren och under den tiden har ojämlikheten fått breda ut sig, jämställdheten stå tillbaka och Karlstads konkurrenskraft jämfört med andra medelstora städer försvagats. Utan en S-ledd regering som bidragit med 260 miljoner kronor i statliga bidrag till Karlstads kommun  hade kärnverksamheterna känt tydligare effekter av det borgerliga styret.

 

Det har varit flera bra granskande artiklar i lokalmedierna sista tiden som belyst de ökade skillnaderna i levnadsvillkor mellan människor och bostadsområden i vår kommun. Hur betyg, hälsa, sysselsättningsgrad, inkomst, valdeltagande, boendeform och engagemang i olika föreningar skiljer sig systematiskt åt mellan stadsdelar med mindre än några hundra meter emellan. I vårt Karlstad ska alla skolor vara bra skolor och fler kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar vara kostnadsfria. Vi föreslår bland annat avgiftsfri kulturskola, en ytterligare Fritidsbank som lånar ut idrottsprylar och avgiftsfritt Sundstaläger. Vi återinför estetprogrammet inom gymnasiesärskolan och vi vill erbjuda mer barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi Socialdemokrater vill öka jämlikheten genom medvetna politiska beslut och vi vill se ett Karlstad som håller ihop och möter framtidens utmaningar tillsammans.

 

Karlstads kommun hade tidigare ett strategiskt jämställdhetsarbete som stod ut i en nationell jämförelse. Bland det första som den moderatledda majoriteten gjorde var att avskaffa de så kallade horisontella perspektiven och de strateger som arbetade med de frågorna. Det handlade bland annat om jämställdhet, miljö och tillgänglighet. Under den senaste mandatperioden har majoriteten röstat ner våra förslag om en näringslivsutvecklare med fokus på kvinnors företagande, samverkan med centrum för genusforskning på Karlstads universitet, en kommunal kunskapsbank om jämställdhet, jämställdhetsbudgetering, borttagande av delade turer inom vården mm. Vi Socialdemokrater går till val med målet om att Karlstad ska bli Sveriges mest jämställda kommun.

 

Karlstad växer och Karlstad tar nästa kliv och blir en större stad. Det hör vi ofta från majoritetens företrädare. De talar också om att Karlstad ska växa lagom och med balans. De talar däremot sällan om att Karlstad tappar och växer för sakta. Om man jämför med andra städer och inte med sig själv vill säga. Hur Umeå har dragit ifrån Karlstad de senaste trettio åren eller hur Växjö har kommit ikapp och gått förbi under samma tid. Karlstad måste växa för att klara den framtida välfärden, Karlstad måste växa för att kunna vara motorn i Värmland och Karlstad måste växa för annars går det bakåt. Det finns ingen lagom bostadsbrist eller lagom arbetslöshet. Alla som bor i Karlstad ska ha ett jobb och alla som vill bo i Karlstad ska ha en bostad. Idag ser vi hur Örebro drar ifrån i befolkningsutveckling, hur Västerås bygger mer bostäder och hur Växjö har ett mycket bättre företagsklimat. Den här utvecklingen vill vi Socialdemokrater ändra på. Karlstad behöver vandra uppåt, inte nedåt, i listan över Sveriges kommuner när det gäller befolkningsmängd. Det ger större skatteunderlag och attraherar fler människor och företagsetableringar till vår stad.

 

Socialdemokraterna erbjuder också ett nytt och nyfiket politiskt ledarskap. Ett ledarskap som präglas av omvärldsspaning och en öppenhet för nya lösningar. Ett ledarskap med högre ambitioner, som antar dagens utmaningar och som stakar ut en tydlig färdriktning framåt. En röst på Socialdemokraterna på söndag är en röst för maktskifte i Karlstad!

 

NWT:s artiklar:

https://nwt.se/tema/val2018/2018/09/03/s-m-i-karlstad-efter-valet

https://nwt.se/karlstad/2018/09/03/s-och-m-delar-pa-makten

Korståg mot kommunen

Innan sommaren slöt de sju partierna i kommunstyrelsen i Karlstad en historiskt bred och en historiskt omfattande arenaöverenskommelse. Överenskommelsen omfattar två arenaområden (Tingvalla isstadion och Sannafältet), fyra arenor (isarena med tak, utomhusarena, inomhusarena, konstgräsplan), minst sju idrotter (bandy, ishockey, konståkning, skridsko, friidrott, amerikansk fotboll och fotboll), ett 10-tal föreningar och investeringsnivån beräknas landa på omkring 400 miljoner kronor.

 

Arenorna är ännu inte slutligt utformade utan det sker nu i samverkan med berörda föreningar och deras partners som också ska bidra med insatser av olika slag. Det kan handla om driftsansvar eller att uppgradera arenorna från ett grundutförande till en högre ambitionsnivå. De nya arenorna ska också öppnas upp för allmänheten för att främja folkhälsoarbetet i kommunen. De blir också ett viktigt tillskott för besöks- och evenemangsstaden Karlstad.

 

Det är många idrotter och föreningar som inte överhuvudtaget fick möjlighet att få sina behov och önskemål tillgodosedda i den här omgången men det kommer fler satsningar längre fram. Partierna valde att sluta överenskommelsen i god tid innan valet för att garantera dess genomförande och för att frågan inte skulle bli ett slagträ i valdebatten. Överenskommelsen slöts också samtidigt som kommunen står inför andra stora investeringsbehov inom välfärden och infrastrukturen. Målet är byggstart 2020 vilket är en extremt tight tidplan med kommunala mått mätt.

 

Alla föreningar med ungdomsverksamhet är viktiga aktörer och alla SM-guld är betydelsefulla för Karlstads kommun. Det är olyckligt att inte alla kommunala anläggningar håller högsta standard men det är många idrotter som får träna med vissa brister och från tid till annan leva med temporära lösningar. Carlstad Crusaders har nu fått följande svar på sitt öppna brev och jag hoppas att alla aktörer nu kan arbeta vidare tillsammans med förverkligandet av etapp ett inom arenautvecklingsprojektet!

 

Svar på öppet brev från Carlstad Crusaders

Vi är mycket glada och stolta över de många framgångsrika idrottslag vi har i kommunen. Inte minst Carlstad Crusaders som på damsidan till och med vann SM-guld i somras. Föreningen har också en omfattande ungdomsverksamhet som vi vet betyder mycket för många. Möjligheten till en attraktiv fritid för Karlstadsbon, där idrottandet ingår, jämte exempelvis natur- och kulturupplevelser med mera, är prioriterad. Det är därför beklagligt att ni upplever att ni inte får rätt förutsättningar för att utöva er sport. Med tanke på att denna sommar varit den varmaste och torraste på många år då skogsbränder har avlöst varandra i landet så är det tyvärr många verksamheter som har påverkats negativt just i år.

 

Men, vi är väl medvetna om att en satsning behöver göras på arenorna i Karlstad och därför har vi prioriterat det i årets budgetarbete. Resurserna är dock som alltid begränsade och det blir därför viktigt att försöka hitta så smarta lösningar som möjligt, i syfte att förmera skattekronan. Arbetet med arenaplanerna på Sannafältet är igång och vi har haft en bra dialog i processen. Alla föreningar som varit delaktiga i arbetet med arenaunderlaget fick information i juni om den kommande processen, där det framgick vilka steg som ska tas för att få ett så bra upphandlingsunderlag som möjligt för de nya arenorna. Under augusti har dessutom alla föreningar fått inbjudningar till arbetsmöten för att återigen lyfta alla föreningars önskemål gällande utformning och utförandenivåer på arenorna. Där har fokus varit att ha en bra dialog. Många föreningar, utöver Carlstad Crusaders, har varit involverade i dialogen om arenautvecklingen på Sannafältet, där projektet arbetar för att hitta en bra lösning för alla involverade idrotter med byggstart tidigast 2020.

 

Vi sju partier som står bakom arenasatsningen, hoppas och tror att den kommer att bli bra när den blir klar. Men, som i alla sammanhang kan det upplevas som att det går för långsamt och inte är tillräckligt. Satsningen är totalt på cirka 400 miljoner kronor och som kommun lever vi i en verklighet med många olika verksamheter som ska dela på befintliga resurser. Dessutom måste vissa kärnverksamheter fungera hela tiden, exempelvis skola, vård- och omsorg samt infrastrukturen. Det är i den verkligheten vi lever och gör prioriteringen av våra gemensamma resurser.

 

Per-Samuel Nisser kommunalråd (M)

Per-Inge Lidén kommunalråd (MP)

Niklas Wikström kommunalråd (L)

Erik Nilsson kommunalråd (KD)

Frida Pettersson kommunalråd (C)

Linda Larsson kommunalråd (S)            

Parvane Assadbegli gruppledare (V)

 

Crusaders öppna brev i sin helhet:

https://nwt.se/sport/amerikansk_fotboll/2018/08/27/hamtat-ur-korpen

Upploppsrakan

Nu är det upploppsrakan kvar. På söndag är det val och fram till dess handlar det om att samtala med så många människor som möjligt. Dels för att få alla att gå och rösta och dels för att välja S-valsedeln. Årets val är en folkomröstning om välfärden. Att satsa vidare på stora grupper inom skolan och vården eller att genomföra enorma skattesänkningar som slår mot den gemensamma välfärden och som gynnar dem som redan har det bra. Det är också ett värderingsval där vi Socialdemokrater är garanten för att inte Sverigedemokraterna får något som helst avgörande politiskt inflytande på vare sig lokal, regional eller nationell nivå.

 

I Karlstad vill vi se ett nytt politiskt ledarskap efter åtta år med en blågrön majoritet där klyftorna och skillnaderna i levnadsvillkor mellan våra stadsdelar har ökat och där Karlstads konkurrenskraft jämfört med andra medelstora städer runtom i Sverige har försvagats. Så sent som i dagens Värmlands Folkblad skildras den ökade ojämlikheten i Karlstad och det är en utveckling som vi Socialdemokrater verkligen vill och kan vända. Ett jämlikt samhälle är bättre för alla. Hälsa, betyg, inkomstnivå, engagemang i föreningar och valdeltagande ska inte avgöras på förhand av var du bor eller var du kommer ifrån. Det egna arbetet är grunden för friheten att forma ditt eget liv och ju fler som är i jobb desto mera skatteintäkter får vi in till vår gemensamma välfärd. Därför släpper vi Socialdemokrater aldrig målet om full sysselsättning.

 

Väl mött i valstugan, på dörrknackningen eller den kommande veckans arrangemang såsom tex Företagssalongen på Stadshotellet nu på torsdag!

Spring för livet

Ikväll är det Blodomloppet i Karlstad. Blodomloppets syfte är att uppmärksamma och manifestera behovet av blodgivning samt att främja en hälsosam livsstil. Loppens överskott går tillbaka till arrangörsföreningarnas ungdomsverksamheter och till att främja vikten av blodgivning. 2017 arrangerades Blodomloppet på 16 orter runt om i landet. Totalt lockade loppen 112 054 anmälda deltagare.

 

Själv springer jag 10 km ikväll för Socialdemokraterna i Karlstad. Mina hjärtefrågor i politiken är jobben och folkhälsan. Att ha ett eget arbete är den stora garanten för att kunna forma sitt eget liv och ju fler som är i sysselsättning desto mera resurser i form av skatter får vi in till vår gemensamma välfärd.  Motion och rekreation förbättrar folkhälsan vilket gynnar både individen och samhället. Idag går stora resurser inom vården till ohälsa som aldrig hade uppstått om vi hade motionerat mera.

 

Kom gärna förbi loppets start och målområde vid Tingvalla IP i Klara vid 18-tiden och känn på atmosfären när drygt 2000 personer ger sig iväg för att promenera, jogga och springa 5 eller 10 km. Det är en häftig upplevelse och är du inte redo att delta redan idag så kommer det nya möjligheter framåt. Det är aldrig för sent att börja röra på sig!

 

Läs mer om Blodomloppet här:

http://blodomloppet.se/

SM följt av EM?!

I helgen avgjordes Friidrotts-SM 2018 i Eskilstuna. Jag ska erkänna att jag följt det sämre än på många år men jag noterade i alla fall ett fantastiskt världsårsbästa av Daniel Ståhl i diskus, en oväntad come back i höjd av Linus Thörnblad och att IF Göta Karlstad tog flera guldmedaljer. Men om ett år kommer jag att följa det desto närmare och så även många av er läsare hoppas jag.

 

Då arrangeras det nämligen på 100-årsjubilerande Tingvalla IP och det blir ett av de sista stora evenemangen på den anrika arenan som likaså invigdes med ett SM 1919. Sedan dess har det även arrangerats Friidrotts-SM på Tingvalla 1975, 1990 och 2004. 1975 var jag inte född men 1990 var jag korgbärare och 2004 var jag vice SM-general vid sidan av SM-generalen Stefan Olsson som idag är generalsekreterare i Svenska Friidrottsförbundet. Vad det blir för roll nästa år återstår att se:)

 

Under helgen genomfördes också ett seminarium om internationella friidrottsevenemang där intresserade kommuner och föreningar kunde delta och få mer information. Karlstads kommun och IF Göta var närvarande och visst vore det häftigt, och inte minst givande för besöksnäringen, om vi som stad fick stå värd för ett internationellt friidrottsmästerskap på det nya arenaområdet om några år.

 

Karlstad har kunnandet, intresset, hotellen och värdskapet för att tex erbjuda ett riktigt häftigt europamästerskap för ungdomar. Varför inte sikta på att säga farväl till gamla Tingvalla IP med ett SM och välkommen till nya Tingvalla IP med ett EM?

Stadshusaffären kritiseras

Stadshusförsäljningen hösten 2015 blev omdebatterad och kritiserad. Både av oss Socialdemokrater i opposition men också av företagare och allmänheten.  Nu har hela försäljningen granskats av PwC på uppdrag av kommunrevisorerna. Vid tiden för försäljningen kritiserade vi den politiska majoriteten för att sälja fastigheten för billigt i förhållande till värdet och vad som de facto erbjöds samt att vi kritiserade att själva marken i ett så strategiskt läge såldes.

 

Vi visste redan då att själva försäljningen gick rätt till enligt lagar och regler för annars hade den garanterat stoppats eller åtminstone utformats på ett annat sätt.  Men det var ett ovanligt och godtyckligt tillvägagångssätt och ingen bra affär för Karlstads kommun och Karlstadsborna. Granskningen och historien ger oss nu rätt. Här kommer några utdrag ur revisionsrapporten och teknik- och fastighetsförvaltningens yttrande.

 

Ur revisionsrapporten:

”Genomfördes beslutsprocessen kring försäljningen av fastigheten i enlighet med styrande dokument och riktlinjer?

Det finns inga styrande dokument som reglerar försäljning av kommunens egendom. Fullmäktige har antagit principer för friköp och upplåtelser av mark som medger försäljning av mark om särskilda skäl av allmänt intresse föreligger. Vi bedömer att beslutsprocessen rörande försäljningen inte gick emot styrande dokument och riktlinjer.

 

Genomfördes försäljningsprocessen på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med kommunens styrande dokument och tillämplig lagstiftning?

Vi bedömer att försäljningsprocessen genomfördes i enlighet med befintlig rättspraxis och att processen ur detta perspektiv var ändamålsenlig.

 

Rekommendationer

Vi rekommenderar på förekommen anledning att undantaget rörande friköp förtydligas och att riktlinjer rörande försäljning av kommunal egendom tas fram.”

 

Ur teknik- och fastighetsförvaltningens yttrande:

”Det är förståeligt att en försäljning av en symbolisk byggnad som ett stadshus uppmärksammas och då särskilt när den beslutas att inte ske genom ett öppet förfarande utan ”riktad” till ett specifikt företag. Det är heller inte vanligt med en försäljning under pågående detaljplanearbete därvid den likaså ovanliga konstruktionen med tilläggsköpeskilling. Försäljningsprocessen blev därför både invecklad och infekterad på grund av att en aktör erbjöds att få köpa fastigheten när teknik- och fastighetsnämnden, genom sin begäran om ny detaljplan, påbörjat
processen med att genomföra en öppen försäljning. Försäljningsprocessen beslutades även förutsätta ett undantag från huvudregeln om tomträttsupplåtelse.”

 

Det måste självklart råda viss sekretess när det gäller företagsetableringar och kommunal försäljning av fastigheter och mark. Det måste också finnas utrymme för vissa undantag och politiska avvägningar. Men det får inte bli godtyckligt och principen om att vårda Karlstadsbornas gemensamma tillgångar får aldrig sättas ur spel. Det innebär att man inte utan väldigt starka och tydliga argument ska sälja till lägre pris än högstbjudande eller att för alltid avhända sig rådigheten över strategisk mark. Mark i centrala Karlstad växlar användning över tid och därför är det viktigt att den ägs av kommunen. Vidare ska den långsiktiga värdeökningen tillfalla kommunmedborgarna.

 

Det var en omdebatterad försäljning som engagerade många Karlstadsbor och företagare och även om nu inga ska ställas till svars juridiskt så ska det politiska ansvaret utkrävas och utvärderas den 9 september!

 

Läs de kommunala handlingarna i ärendet här:

https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Namnder/Teknik–och-fastighetsnamnden/Kallelser-och-protokoll/#f8dd7bc30e0b31-2b93a7cb920316831-62171de8793a827723-f5972fe7449d1268161

 

VF skriver om det här:

https://www.vf.se/karlstad/efter-stadshusaffaren-skarpta-riktlinjer/

Härligt engagemang

Det är full fart i valrörelsen och självklart har partierna fulltecknade aktivitetslistor med valstugor, affischering, dörrknackning, materialutdelning, ringa-kampanjer, debattutmaningar, sociala medier mm. Men det är också fascinerande med alla föreningar och organisationer av olika slag som bjuder in till samtal och debatter.

 

Det är allt möjligt såsom Naturskyddsföreningen, Brottsofferjouren, Allaktivitetsföreningen Stocken på Stockfallet, Handikappföreningarna Karlstad och Swedbanks finansfrukost. Alla har sitt upplägg, sin vinkel och sina hjärtefrågor som ska diskuteras av olika partier och med företrädare för olika nivåer (kommun, region, riks). Andra organisationer skriver debattartiklar eller skickar ut enkäter med frågor för partierna att svara på. Det görs kompasser, rankingar och barometrar.

 

Det blir en underbar blandning av all viktig verksamhet som bedrivs i vårt demokratiska samhälle och man önskar att aktivitetsnivån var lika hög jämt fast man inser samtidigt att det inte är vare sig möjligt eller önskvärt. Jag brukar säga att de allmänna valen är politikens OS och nu pågår festen och mästerskapet så det gäller att både njuta och prestera väl. Det dröjer på gott och ont fyra år till nästa gång!

Hu(S)bilen rullar

Den här veckan har jag besökt flera av våra tätorter och stadsdelar när jag varit ute med Socialdemokraternas mobila valstuga i form av en husbil. Det är ett uppskattat inslag när vi rullar in och dukar fram kaffe, saft, kakor och berättar om våra framtidsförslag för Karlstad, Värmland, Sverige och inte minst det aktuella området.

 

Vi har gjort ett gediget arbete under mandatperioden med att utveckla vår politik för hela kommunen och verkligen lyssna in synpunkter och förslag från respektive område. Den inlyssningsturnén skedde i samverkan med våra lokala S-föreningar under förra året och nu kommer vi igen och presenterar konkreta förslag för den bredare allmänheten. Vi vill att det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela kommunen och då är infrastruktur, kollektivtrafik och bredband viktiga frågor men också mer vardagsnära frågor med lokal profil.

 

Som grund har vi avsatt 1 fri miljon vardera till Vålberg, Edsvalla, Skåre, Vallargärdet, Skattkärr, Väse och Molkom. De medlen ska användas till satsningar som bestäms i samarbete med det lokala föreningslivet. Sedan har vi mer riktade satsningar på varje ställe. I Skåre har vi allaktivitetshuset som ska rymma sporthall och lokaler för kulturutövning och föreningsmöten. I Edsvalla har vi arbetat hårt med att få till ett lokalt övertagande av Edsvallaskolan att användas till företag och föreningar. För Vålberg ser vi gärna en familjecentral och det är en naturlig ort för vår satsning på omlokalisering av kommunal verksamhet.

 

När det gäller Vallargärdet/Ulvsby säger vi tydligt nej till bergtäkten och vill istället se fler bostäder och en utvecklad centrumbildning vid ICA. I Väse vill vi satsa på nya bostäder och få till dubbelspåret så att det går att pendla oftare och snabbare till och från Karlstad. Vi vill också göra kommunala kompletteringar vid den populära Vildaparken. I Molkom vill vi göra satsningar kring Molkomsjön för att öka tillgängligheten och nyttjandet. I Skattkärr har Tegelparken nyligen färdigställts och så småningom ska Skattkärrsskolan renoveras och då är det viktigt att föreningslivets behov tillgodoses på olika sätt. Kommunala fastigheter måste kunna multianvändas så att de står tomma så liten tid av dygnet som möjligt.

 

För Kronoparken har vi ett helt 20-punktsprogram under namnet Kronoparkslyftet (satsning på fritidsgården och fritidsbanken, kulturell utsmyckning, fler bostäder och servicefunktioner i centrum, fler Kronoparksbor ska bli företagare och universitetsstudenter mm).  Delar av Kronoparkslyftet är även tillämpligt för Rud och Våxnäs. För oss Socialdemokrater är jämlikheten central och vi vill se minskade skillnader i hälsa, betyg, föreningsaktivering, sysselsättningsgrad mellan människor och bostadsområden i Karlstad. Vi vill ha ett Karlstad som håller ihop och där vi möter framtidens utmaningar tillsammans. Om detta berättar vi när vi åker runt med hu(S)bilen!

Stavas succé

Så presenterade han sig till slut för den riktigt breda allmänheten och friidrottspubliken. Unga 18-åringen Armand ‘Mondo’ Duplantis. Stavhopparen som har en amerikansk pappa och en svensk mamma och som tack och lov valde att representera Sverige i internationella sammanhang.

 

Och vilken presentation och prestation han stod för på EM:s sista kväll. Guld och osannolika 6.05! Han slog sin stora idol, världsrekordhållaren Renaud Lavillenie, och nu får nog Lavillenie sätta upp affischer på Armand istället för tvärtom. Han hoppade inte bara 6.05 utan han gjorde det på ett sätt som saknar motstycke. Han tog de fem sista höjderna i första försöket samtidigt som han var pressad av andra hoppare som hoppade riktigt bra och riktigt högt.

 

6.05 är det näst högsta någonsin utomhus efter Sergej Bubkas som är en ikon inom friidrotten. Bubka hoppade 6.15 och det högsta totalt sett är Lavillenies 6.16 inomhus (som räknas som världsrekord både inne och ute). Sex meter i stav är som under 10 sekunder på 100 meter eller till och med bättre (fler i världen har sprungit 100 m under 10 sekunder än som hoppat 6 meter i stav). Exklusiva klubbar som inga svenskar har kvalat in i tidigare.

 

Nu håller vi tummarna att Armand får utvecklas vidare och vara skadefri de kommande åren. Då kan VM nästa år och OS 2020 bli riktigt roliga. För att inte tala om OS 2032 när han är drygt 30 år och i den ålder som Bubka och Lavillenie gjorde sina bästa resultat!


Senaste inläggen.
Upploppsrakan 03 Sep
Stavas succé 14 Aug
Bloggat på nwt.se.
Desktop