Anders Tallgren

M i K-d behöver Reinfeldt

Ena dagen presenterade den politiska majoriteten (M-MP-C-KD-L) i Karlstad en urvattnad men ändå gemensam budget. Nästa dag var det kommunstyrelse och då var den senaste tidens oenighet mer påtaglig än någonsin. Moskéfrågan delar inte bara majoriteten i sak utan även i idé och värdering. De som på extremt lösa grunder säger nej till moskén med hänvisning till bostadsbehovet är samma partier som i åratal hävdat att kommunens planberedskap för bostäder är god eller till och med extremt god.

Den här detaljplanen har utarbetats under två års tid så Kristdemokraterna och Moderaterna har haft all tid i världen på sig att föreslå att planarbetet skulle avbrytas. Det har inte skett förrän nu i elfte timmen. Vidare har Moderaterna nu plötsligt sagt att all kommunal mark som inte är intecknad ska gå till bostäder, förskolor eller skolor. Det är alltså slut med företagsetableringar på Karlstads kommuns mark?

 

Ett väldigt anmärkningsvärt besked från Moderaterna och detta samtidigt som majoriteten avsätter tio friska miljoner per år till strategiska markförvärv. Den marken kommer att räcka till många bostäder och förskolor men ett samhälle behöver även idrottsanläggningar, verksamhetsområden för företag och grönområden.

Det förvånar mig oerhört mycket att Moderaterna som tidigare hållit sin liberala fana så högt gått så fullständigt vilse i den här frågan. Kanske är det därför som den moderata kommunstyrelseordföranden lyser med sin frånvaro i debatten? Min teori är att inte bara majoriteten är kraftigt splittrad i frågan utan även så Moderaterna. Kan inte Fredrik Reinfeldt flytta hit nu när han lagt av på nationell nivå? Det känns som att Moderaterna i Karlstad behöver honom.

Klimatkris med MP-styre

Av en händelse presenterades både budgeten för Karlstads kommun idag och Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i de värmländska kommunerna. Det är inte bara globalt vi har en klimatkris utan också här hemma i Karlstad och då gäller det företagsklimatet. I Karlstad styr ju som bekant de borgerliga partierna och MP där just Miljöpartiet ansvarar för näringslivsfrågorna genom ordförandeskapet i kommunstyrelsens tillväxtutskott där jag är vice ordförande. Under vintern kom det in en ny ordförande och med det lanserades satsningen 100 företagsbesök på 100 dagar. Det var dags att verkligen lyssna in Karlstadsföretagens åsikter och lägga konkreta och konstruktiva förslag för att förbättra det som företagen upplever som problem i sin vardag.

Idag kan vi se resultatet av arbetet då inga skarpa förslag från den turnén finns med i budgeten och samtidigt uppvisar Karlstad ett oförändrat betyg när det gäller det sammanfattande omdömet för företagsklimatet i kommunen. Karlstad får inte bättre än 3.5 på en skala 1-5 samtidigt som Munkfors, Grums och Sunne noterar 4.0 eller bättre. Tidigare hade Karlstad ett mål om att vara bland de 20 bästa kommunerna i landet men efter flera år där kommunen snarare hamnat på 5-10:e plats i Värmland togs det målet bort i januari av Karlstads politiska majoritet. Den nationella rankingplaceringen får vi i september.

 

Vi Socialdemokrater sätter jobben främst och har under hela mandatperioden lagt många förslag för ett förbättrat företagsklimat. Vi har bland annat lagt förslag kring mikroföretag som är den bransch som genererar fyra av fem nya jobb. Vi har också föreslagit satsningar inom besöksnäringen som är en väldigt stark näringsgren just nu och vi vill förstärka stödet för ungas och kvinnors företagande. Om kvinnor startade företag i samma utsträckning som män skulle det leda till många nya jobb.

Kommunen får också mycket kritik när det gäller attityden till företagande och det lär inte bli mindre kritik när så få skarpa förslag presenteras efter en sådan omfattande kampanj som genomförts i vinter. Vi Socialdemokrater återkommer med vårt budgetförslag den 2 juni och sedan debatterar kommunfullmäktige samtliga förslag måndag den 19 juni. Varmt välkomna att följa den debatten på plats eller via webbsändningen!

 

Ideella hjältar

Idag inleds riksidrottsmötet (RIM) i Karlstad. Det är svensk idrotts högsta beslutande organ och ett par hundra ombud diskuterar och debatterar motioner, propositioner och väljer styrelse och andra organ. Det är fantastiskt att få vara ombud i helgen och att få vara del av den största folkrörelsen i Sverige och det får mig att tänka tillbaka på mina 30 år inom idrotten.

Alla mina ledare och tränare under ungdomsåren. Larsa, Johan, Ali, Mikael och Jonas som försökte göra en duglig friidrottare av mig. Det blev inte så jättestora idrottsliga framgångar men som arrangör och speaker har jag fått uppleva desto mer, och som jag har sagt någon gång till mina övermän på arenan. Det var jag som blev friidrottsproffs och levde på idrotten under drygt tio år.

Riksidrottsförbundets anrika logotype

Riksidrottsförbundets anrika logotype

Jag minns också alla träningar i regn och rusk, sol och värme. Tävlingsresor till Falun, Helsingborg och Västerås. Sömnlösa nätter på luftmadrasser och solsting på någon arena när inte mamma var med och tog hand om det praktiska. Övningskörning från Våxnäshallen hem till Gitarrgatan på Kronoparken med pappa fem kvällar i veckan. Otroligt egentligen att jag blev godkänd på uppkörningen med tanke på att jag bara övade samma sträcka vecka ut och vecka in.

Den stora högtidsdagen var Götajoggen när löparna skulle servas med vatten på vätskestationerna och när jag var lite äldre så var det målgången som gällde under många år. Söndersvettade streckkoder skulle registreras och de bäst utklädda noteras. Ett år spurtade några fullutrustade brandmän med hjälmar och syrgastuber ända in i mål så att tidtagningsutrustning och funktionärer flög åt alla håll. Jag antar att alla inte har fått sin korrekta sluttid än från det året.

Den svenska idrottsmodellen är unik men ska inte tas för given. Det ideella ledarskapet och eldsjälarna går inte att besluta om i fullmäktigeförsamlingar eller på riksidrottsmöten. Folkrörelser står och faller med folkets engagemang och där är drivkrafterna glädje och gemenskap. Så var det för drygt hundra år sedan när riksidrottsförbundet bildades och så är det idag. Välkommen idrottens ombud till idrottsstaden Karlstad!

Idrottens mål och nytta

Det närmar sig riksidrottsmötet i Karlstad (RIM 19-21 maj). En fråga som säkert kommer att diskuteras och ventileras är kulturutskottets färska, 225-sidiga, rapport med titeln: Statens idrottspolitiska mål – en uppföljning med inriktning på barn och ungdomar. Den betonar inledningsvis idrottens viktiga insatser för folkhälsa, gemenskap och engagemang. Att det är ett fantastiskt arbete som utförs av 650 000 ideella ledare i 20 000 föreningar med 3,2 miljoner medlemmar. Sedan fokuserar man mer specifikt på de mål som riksdagen fastställde 2009:

”Mål och syfte med statsbidraget är bl.a. att ge möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa samt att stödja en fri och självständig idrottsrörelse. Statsbidraget för barn och ungdomar ska vidare enligt riksdagens beslut lämnas till verksamhet som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv.”

I rapporten framträder en bild av minskande aktivitet bland barn och ungdomar, att flickor med utländsk bakgrund idrottar betydligt mindre än pojkar med utländsk bakgrund, att det saknas rutiner för hur barnkonventionen ska tillämpas och att det förekommer kränkningar och övergrepp inom idrotten. Som slutsats konstateras att det behövs en översyn av stödet till idrotten och att fler områden behöver beaktas för att bidrag ska erhållas.

 

Det är förstås allvarligt att idrotten inte uppnår alla mål som riksdagen fastställt men samtidigt måste man vara medveten om att det mesta ovan är inget som bara idrottsrörelsen ansvarar för. Det finns strukturella förklaringar till att dagens barn och ungdomar rör mindre på sig än tidigare generationer eller att flickor med utländsk bakgrund idrottar mindre än pojkar med utländsk bakgrund. Varje kränkning eller övergrepp inom idrotten är fullständigt oacceptabel men det är inte bara en fråga för idrotten utan en bredare samhällsfråga. Det är inte enkelt att diskutera barnkonventionens alla 54 artiklar när man saknar tränare till nästa veckas pass eller personal till kiosken i helgen. Idrotten tar ett gigantiskt ansvar, huvudsakligen ideellt, och man kan undra hur det skulle se ut med barn och ungdomars fysiska aktivitet och idrottandet hos flickor med utländsk bakgrund om vi inte hade alla dessa ledare eller avsatte dessa offentliga bidrag till verksamheten.

Det ska ställas hårda krav på idrotten för de bidrag som erhålls av stat och kommun men då bör även utvärderingen omfatta fler parametrar. Samhällsnytta baserad på ideellt arbete är svårt att beräkna och utvärdera men det gör inte att vi kan bortse ifrån det vid en samlad bedömning av idrottens måluppfyllelse. I så fall är det kanske läge att se över och komplettera målen snarare än kraven och bidragsvillkoren. Och när det gäller frågan om ökad fysisk aktivitet hos alla barn och ungdomar så kan ju riksdagen med ett knapptryck öka antalet idrottstimmar i skolan!

Läs hela rapporten här:

https://data.riksdagen.se/fil/1EEAB15F-A985-4FB6-9A46-67FA84D3CFDC

Anti antidoping?!

Nästa helg den 19-21 maj är det riksidrottsmöte (RIM) här i Karlstad på fantastiska Karlstad CCC. Det är svensk idrotts högsta beslutande organ. Jag har fått förmånen och förtroendet att vara ombud för Svenska Friidrottsförbundet. Svensk Friidrott har bland annat motionerat om en fristående antidopingorganisation vilket är internationell standard men något som vi i Sverige inte lever upp till då antidopingfrågorna hanteras av dopingkommissionen som tillhör riksidrottsförbundet. Tyvärr föreslår riksidrottsstyrelsen avslag på motionen och hävdar att den svenska modellen är förenlig med WADA:s (World Anti Doping Agency) regelverk.

 

Samtidigt som det skälet anförs så har WADA, som tidigare tillstyrkt det svenska upplägget provisoriskt, skickat ett brev till riksidrottsförbundet där man frågar hur det går med bildandet av en fristående antidopingorganisation. Det är inte bara WADA som anser att Sverige bör lägga de här frågorna utanför idrottens organisation utan även dopingkommissionen själv och en statlig utredning, SOU2011:10 Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning, föreslår samma sak.

SAD_emblem

Varför ska då antidopingfrågorna ligga utanför idrottens organisation? Jo helt enkelt därför att en stor del av dopingproblematiken ligger utanför den organiserade idrotten. Det är således en mycket bredare samhällsfråga. Däremot ska självklart idrottsrörelsen fortsätta med det förebyggande arbetet i vardagen.

 

Det är anmärkningsvärt att riksidrottsstyrelsen går emot sin egen dopingkommissions rekommendation och internationell praxis. Vi får hoppas att idrottens ombud i god demokratisk ordning bifaller motionen. Sverige har en lång tradition av att vara världsledande inom antidoping, inte minst genom professor Arne Ljungqvists stora gärning, och ett avslag skulle ge internationellt eko av ett helt annat slag!

 

Här kan ni läsa mer:

http://www.dn.se/sport/wada-satter-press-pa-rf-i-antidopningsfragan/

http://www.dn.se/sport/arne-ljungqvist-sverige-blir-en-b-nation-inom-antidopning/

Fransk revolution?!

Revolution betyder omvälvning eller snabb förändring. Det stämmer väl in på Frankrike idag där Emmanuel Macron är ny president. Den yngsta någonsin, 39 år, och med en politisk rörelse bakom sig, En Marche!, som bara är ett år gammal. Det var också det lägsta valdeltagandet sedan 1969, ca 75 %, och ett rekordhögt antal blankröster, ca 12 %. De etablerade partierna, Socialisterna och Republikanerna, var inte representerade i slutvalomgången.

Ändå är det inte den stora omvälvning som det hade kunnat bli. Frankrike sa hit men inte längre. Högerextrema Nationella Frontens Marie Le Pen tog sig till andra valomgången men inte till presidentpalatset. Att Nationella Fronten tar sig till andra valomgången och där erhåller 35 % är allvarligt nog. För Frankrike, för EU och för EU:s medlemsstater.

Trikoloren

 

Idag kan vi alla andas ut och glädjas. Trikoloren står fortfarande för frihet, jämlikhet och broderskap men samtidigt fördubblade Le Pen stödet jämfört med 2002 då Nationella Fronten var i andra valomgången för första gången. Vi måste alla goda krafter enträget jobba på med fokus på arbete och framtidshopp åt alla. Så att vi inte får uppleva att Nationella Fronten fördubblar sig ännu en gång till 2040. Då är det inte samma ‘Vive la Republique’ som skallar över Paris och Europa.

 

Rekorderligt?

Den internationella friidrotten har de senaste åren genomlevt stor turbulens och en rejäl förtroendekris. Det handlar egentligen helt enkelt om en systemkollaps som var tvungen att komma förr eller senare. För väldigt många aktörer har vetat om att det handlat om ett odemokratiskt och korrupt system även om det funnits stadgar, kongresser och en styrelse.  Men det går liksom inte att fälla ett sådant system innan tillräckligt många bestämt sig för att nu får det vara nog. I sviterna av detta sitter den tidigare ordföranden Lamine Diack i husarrest, det internationella friidrottsförbundet har antagit nya stadgar på en extrainsatt kongress i december 2016 och Ryssland är avstängda från den internationella friidrottsgemenskapen till följd av systematisk misskötsel inom antidopingarbetet.

Det som sker nu är mycket positivt och ordförande Sebastian Coe ska hyllas för sitt energiska arbete och även Sverige och Norden är mycket aktiva i den förnyelse och demokratisering som pågår. Men i ivern att ställa allt till rätta kan man också gå fel. Det är på väg att hända nu när Europeiska Friidrottsförbundet vill ändra kriterierna för världs- och europarekord. Skulle det förslaget gå igenom skulle väldigt många anrika världsrekord plötsligt vara strukna ur historieböckerna. Det finns definitivt rekord som är mer än tvivelaktiga och knappast satta med rent spel men det kan inte försvara ett retroaktivt och kollektivt angrepp på alla rekord som har några år på nacken.

EA logga

Vad man vill göra är att sätta upp kriterier idag som blir omöjliga för de flesta rekord att leva upp till och istället ge nya resultat rekordstatus. Förutom problemet att man sannolikt stryker en rad fullt legitima och legendariska rekord så skickar man signalen att idag vet vi minsann hur man kontrollerar ett resultat till 100 %. Det gör vi inte och därför riskerar vi att om några år få stryka även de nya rekorden därför att man då upptäckt nya metoder att avslöja det fusk som eventuellt pågår idag. Det är förstås bra om de nysatta men felaktiga rekorden stryks om några år men vad är vitsen med att eventuellt stryka ett korrekt världsrekord idag för att om kanske tio år behöva stryka ett nyinrättat inkorrekt världsrekord?

Europeiska friidrottsförbundet har en ambition att utveckla vår idrott och återvinna omvärldens förtroende. Det är bra men vi måste välja rätt åtgärder. För några år sedan införde europaförbundet reformen att löpare skulle plockas av banan under loppets gång för att göra det mer spännande. Det fick man backa ifrån och avskaffa därför att det inte tillförde tävlingen något annat än problem. Sedan hade man ett tag ett annat märkligt förslag som gick ut på att aktiva bara skulle få tävla på tävlingar på en viss nivå. Man gjorde jämförelsen med fotboll, att de bästa spelarna spelar i de högsta ligorna. På samma sätt skulle då tex Mo Farah eller Jelena Isinbajeva inte få tävla på Karlstad Grand Prix även om arrangören hade lyckats locka dit dem. Då förstår man inte att den lokala galan till stor del lever på lokala sponsorer och lokal publik som knappast ställer upp om man inte får locka dit vilka aktiva man vill. Det förslaget blev aldrig verklighet och den vägen bör även den här rekordreformen vandra!

Här kan ni läsa mer:

http://www.friidrott.se/nyheter.aspx?id=20784

http://www.european-athletics.org/news/article=european-athletics-endorses-record-revolution-plan/index.html

1 maj i Molkom

Idag är det arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Varje år kommer debatten om den inte är förlegad, om inte tågen är förlegade och om inte demonstrationerna är förlegade. Men det är förstås bara ett försök att svartmåla och stoppa en rörelse som ännu inte nått sina mål: Att alla har ett arbete att gå till och att alla har vettiga villkor på det arbete de går till. Därför har 1 maj firats i över 120 år och därför kommer 1 maj att firas länge än!

Näringsminister Mikael Damberg talade på 1 maj i Karlstad 2016

Näringsminister Mikael Damberg talade på 1 maj i Karlstad 2016

Jag håller tal i Molkom idag kl 11.o0.  Det är en stor ära att få tala i en av Karlstads kommuns större tätorter. Det är viktigt att hela kommunen  lever och att villkoren utanför centralorten är goda. Det gäller förstås basverksamhet såsom förskola, skola och äldreomsorg men också kollektivtrafik och bredband som blir extra viktiga funktioner på landsbygden. Vi Socialdemokrater har just nu tema Karlstads kransorter och ser fram emot en god dialog med våra S-föreningar och alla medborgare i bland annat Molkom, Väse, Vålberg, Skattkärr och Ulvsby. Vi lyssnar in vilka som är de hetaste frågorna och kommer att lägga politiska förslag för att förbättra livsvillkoren, både på kort och lång sikt, på respektive ort.

 

I mitt tal tar jag upp de viktigaste frågorna lokalt, nationellt och internationellt just nu. Jag säger bland annat: ”I Karlstad styr en trött och splittrad majoritet bestående av Alliansen och Miljöpartiet. Kommunens olika målsättningar uppnås bara till ca 50% och de nya mål som satts för 2017 och 2018 är väldigt måttliga och signalerar ingen ökad ambition. Vi Socialdemokrater är med våra 36 % och 22 mandat i fullmäktige den klart starkaste politiska kraften i Karlstad och det stödet förvaltar vi med en konstruktiv och kraftfull oppositionspolitik för Ett attraktivt och jämlikt Karlstad.

Alla våra politiska förslag fokuserar på att skapa fler jobb och att öka jämlikheten i hela Karlstads kommun. Vi vill bland annat se en lägre arbetslöshet i Karlstad än riksgenomsnittet, vi vill att alla elever uppnår gymnasiebehörighet efter årskurs nio och vi vill öka jämställdheten och jämlikheten i levnadsvillkoren bland medborgarna. Vi vill se en hållbar utveckling och ökad delaktighet. Det är ambitiösa och konkreta mål som vi föreslog i fullmäktige men fick se nedröstade av majoriteten.”

I Musieparken i eftermiddag kl 16.00 har ni också möjlighet att lyssna till Socialdemokraternas nya partisekreterare Lena Rådström Baastad och SSU Värmlands nya ordförande Alexander Paulsson. Missa inte det!

 

Nya arenor behövs

Idag tilldelades Borås och Gävle varsitt Junior-Europamästerskap i friidrott 2019. Ett fantastiskt besked för Svensk Friidrott och de aktuella städerna. Stort grattis och lycka till! Det handlar om två olika mästerskap för olika åldersklasser och den yngre klassens mästerskap genomfördes även i Sverige 2015, närmare bestämt i Eskilstuna. Borås, Gävle och Eskilstuna är städer med omkring eller strax över 100 000 invånare och en stark idrotts- och friidrottskultur. I det avseendet skiljer de sig inte markant ifrån Karlstad.

Det som gör att Karlstad inte kan få motsvarande mästerskap trots vår uttalade ambition att vara en evenemangsstad i toppklass i Sverige är arenasituationen. Vi har ingen arena som kan härbärgera ett sådant mästerskap och sanningen är till och med att vi inte har en arena som uppfyller kriterierna för ett SM i friidrott. Men vi har ju Karlstad Grand Prix säger vän av ordning. Ja det stämmer och för det har vi dispens.

Tingvalla IP fyller 100 år 2019

Tingvalla IP fyller 100 år 2019

Tingvalla isstadion var ledande i landet på sin tid (invigd 1967) på samma sätt som Våxnäshallen (inomhushall för friidrott från 1987) och Löfbergs Arena (invigd 2001) var det när de kom. Idag har Karlstad halkat efter och vi behöver ta ett stort steg när det gäller arenor för fotboll, friidrott och tak över isidrotterna. Det är inget som kommunen ensam kan lösa i en tid av stora investeringsbehov av skolor och infrastruktur men tillsammans med näringsliv och föreningsliv går det att förverkliga.

Därför är det extra glädjande att vår Socialdemokratiska motion om en Arena för arenafrågan bifölls i fullmäktige igår. Det är ett samtalsforum där just kommunen möter representanter från föreningsliv och näringsliv.  Det blir en viktig del av arenaprojektet som har en egen projektledare sedan 1 januari i år. Nu går det arbetet in i en mer operativ fas och förhoppningsvis kan vi nu förverkliga och färdigställa Tingvalla sportcenter och Sannafältet sportcenter under de närmaste åren. Det är viktiga satsningar för ungdoms- och breddidrotten, elitidrotten och besöksnäringen. Med nya arenor kan vi kan få uppleva tex ett Junior-EM i friidrott också i Karlstad.

Tingvalla Isstadion var ledande i landet 1967

Tingvalla Isstadion var ledande i landet 1967

Skutbergets framtid

Just nu går debatten het om Skutbergets historia och framtid. Varje Karlstadsbo har sin bild och upplevelse av området och ska så förstås ha. Själv har jag en stark relation till Skutberget. I barndomen åkte jag dit med familjen och badade och i tonåren tränade jag där mycket med IF Göta. Nu i vuxen ålder är jag där med min egen familj och badar och går hundpromenader. Jag har noterat områdets negativa utveckling när det gäller skötsel och nyttjande de senaste åren. Golfdelen nedlagd, fotbollsplanerna övergivna, klottrade klipphällar och motionscentralens antal besökare har minskat rejält.

Kommunen har också noterat detta och arbetat länge med en framtidsvision för Skutberget. Det är ett stort område och ett gediget arbete som krävs för att vända trenden. Att få fler Karlstadsbor och fler besökare att upptäcka och använda området. I det arbetet har kommunen bland annat 2012 i den nya översiktsplanen avsatt en yta för en framtida upplevelseanläggning inom besöksnäringen. Det är en viktig bransch som genererar många arbetstillfällen. 2013 beslutades det också att en del av Skutberget ska fredas som ett kommunalt naturreservat. Den exakta ytan är ännu inte fastställd. 2016 sades en del avtal med First Camp upp för att kommunen återigen skulle ha full rådighet över hela Skutberget exklusive campingområdet som är uthyrt på lång tid. Under tiden har dialog skett inom kommunen, inom och mellan partier och med invånare och organisationer. Den dialogen fortsätter nu för det kommer att ta tid innan allt är klart.

 

VK_toppbild_bad_skutberget

Under förra året meddelade en lämplig aktör inom besöksnäringen intresse för den del av Skutberget som är avsatt för ändamålet. Det handlar om Muminvärlden från Finland som är beredda att göra sin första utlandsetablering i just Sverige och Karlstad. En investering på omkring 200 miljoner kronor som de står för och som kan ge hundratals jobb i och hundratusentals besökare till vår region. Det är en temapark som vänder sig till barnfamiljer och som smälter in i och samverkar med den befintliga miljön. Ett mycket passande inslag på Skutberget och en fantastisk satsning om den blir av.

 

Samtidigt har vi Socialdemokrater krävt en upprustning och satsning på andra delar av Skutberget. Det behövs en modern serviceanläggning för vardagsbesökaren där du kan byta om, duscha, basta, gå på toaletten, värma mat till barnen, få information om spår, leder, badplatser och grillplatser. Skutbergsgården är från 50-talet och motionscentralen från 70-talet. Det är rimligt att även dagens Karlstadsbor får en modern och ändamålsenlig anläggning på Skutberget.

Det är också viktigt att det gröna Skutberget sköts av kommunen i egen regi och att tillgängligheten förbättras och säkerställs för alla. Det kan tex handla om anpassningar av vissa badplatser och bryggor. Vidare är det av stor vikt att det finns stadsbussar och säkra cykelvägar till området och kostnadsfri parkering för motionären.

 

De långsiktiga planerna för Skutberget kan ta år att förverkliga och därför är vi Socialdemokrater som tidigare positiva till att se över möjligheterna att temporärt öppna motionscentralen i samarbete med föreningslivet. Vidare är det viktigt att alla toaletter som finns i anslutning till motionscentralen och Skutbergsgården hålls öppna och tillgängliga. Framtiden för Skutbergsgården måste också diskuteras och säkerställas.

Skutberget har en rik historia och en spännande framtid. Området måste utvecklas på ett sätt som gör att fler Karlstadsbor och besökare ser värdet i att göra ett besök de inte kommer att ångra.

Senaste inläggen.
Rekorderligt? 04 Maj
Bloggat på nwt.se.
Bikinikropp? 25 May
Desktop