Kategori: Väg

Igår besökte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Karlstad. Med sig hade hon ett regeringsbeslut om att Trafikverket kan sätta i gång bygget av E18-sträckan Skutberget-Björkås genom godkännande av förskottering av ekonomiska medel. Det innebär att projektet kan komma i gång tidigare än planerat.

Infrastrukturministern höll också ett anförande för Handelskammaren i Värmland och invigde ett konstverk i Orrholmsgaraget.

En reflektion från gårdagen är att när alla drar åt samma håll, går samman och samarbetar så ger det resultat. Det är E18-projektet ett bevis för. Det är härligt att se!

Jag kan minnas när Socialdemokraternas Ulrika Messing var infrastrukturminister, då frågade hon mig en gång varför ska Värmland vara så splittrade i infrastrukturfrågor. Tänkvärda ord! Idag kan jag äntligen se att Värmland på ett helt annat sätt visar styrka genom att  gemensamt agera och ha en gemensam uppfattning vad gäller infrastrukturprojekt. Heder till alla som bidragit på ett konstruktivt sätt, över partigränserna i dessa stora frågor.

Jag vill också passa på att tacka alla som gjorde infrastrukturministerns besök möjligt och lyckat. Stort tack till er alla!

Nedan några pressklipp från gårdagen.

Värmlands Folkblad

NWT (1)

NWT (2)

NWT (3)

SVT Värmlandsnytt

 

Vinterdäckskrav på tunga fordon

I veckan fattade regeringen beslut om vinterdäckskrav på tunga fordon. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2013 och innebär att alla tunga fordon som trafikerar Sverige ska vara utrustade med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar under perioden den 1 december – 31 mars när vinterväglag råder.

 

Vi förstärker lagen för att det tidigare skett måna olyckor på vintern trots att flertalet av de tunga fordonen har haft godkända mönsterdjup, som tidigare regler krävde. Dessa olyckor har orsakat stora stopp i trafiken och i de fall fordonet transporterat farligt gods har det i vissa fall uppstått farliga situationer.

 

Skärpningen gäller för alla tunga fordon, oavsett nationalitet, och bidrar till såväl höjd säkerhet som konkurrensneutralitet. Med denna ändring fortsätter vi arbetet för säkrare vägar med bättre framkomlighet, vilket ger positiva effekter för både privatpersoner som näringsliv.

 

Värmland skulle drabbas hårt av Socialdemokraternas politik!

Socialdemokraterna lämnade nyligen in sin infrastrukturmotion till Riksdagen som svar på regeringens tidigare aviserade infrastrukturproposition. Denna S-motion är ett verkligt svek mot landsbygden. S lovar massor och deras satsningar ska finansieras genom lastbilsskatt. Tidigare har Socialdemokraterna gjort undantag för Skogsindustrin när de föreslagit kilometerskatt, men detta undantag är nu borttaget. S driver en politisk linje som slår hårt mot Värmland, landsbygden och svensk basindustri.

 

Vad som är anmärkningsvärt med motionen i sig är att den tar upp frågor som inte ens ligger i linje med regeringens infrastrukturproposition och till och med utanför trafikutskottets ansvarsområde. Det är viktigt att motionsverktyget används till konstruktiva förslag, inte till populistiska utspel.

 

Husvagnar och husbilar

Igår kom två representanter från Caravan Club till riksdagen för att diskutera släpvagns- och husvagnsfrågor med mig och några av mina moderata kollegor i Riksdagen.

 

Det var ett mycket trevligt möte. Jag förstår och respekterar att det är många små och komplexa detaljer att sätta sig in i och ta hänsyn till som husvagnsägare.
Det är alltid väldigt lärorikt att träffa nya personer och lära sig mer om deras kärnfrågor.

 

fv: Henrik von Celsing (M), Sven-Gunnar Wallin, Jan-Evert Rådhström (M), Arne Björklund, Sten Bergheden (M)

fv: Henrik von Celsing (M), Sven-Gunnar Wallin, Jan-Evert Rådhström (M), Arne Björklund, Sten Bergheden (M)

 

 

 

Vi gör den största satsningen på järnvägsunderhåll någonsin

Idag lämnar regeringen över sin infrastrukturproposition Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem till oss i Riksdagen. Propositionen innehåller stora investeringar för att skapa förutsättningar för ett robust, effektivt och pålitligt transporsystem som tillgodoser människors behov av arbetspendling och näringslivets transportbehov.

 

Det är väldigt viktigt att vi både vårdar det vi har samtidigt som vi bygger för framtiden. Detta tar propositionen hänsyn till och 522 miljarder kronor avsätts till infrastruktur 2014-2025. Alliansregeringen föreslår den största satsningen på järnvägsunderhållet någonsin, 86 miljarder kronor.

 

Läs gärna min och infrastrukturministerns artikel på gårdagens DN debatt om propositionen.

 

Propositionen i sin helhet finner ni på regeringens hemsida

 

Kriminalisera inte veteranbilshobbyn

Läs gärna min artikel om att vi inte får riskera att kriminalisera veternabilshobbyn nedan:

 

Idag förekommer det illegala bilskrotar i Sverige. Deras hantering av slutkörda bilar kan ofta ge upphov till miljöproblem. Det förekommer även att personer överger bilar i naturen istället för att ta dem till en bilskrot. För att komma till rätta med dessa problem gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa hur omhändertagandet av uttjänta bilar och bildelar fungerar i praktiken. Verket fick även i uppgift att komma med förslag på åtgärder för att uppnå producentansvaret och hur efterlevnaden av reglerna kan förbättras. En av åtgärderna som Naturvårdsverket föreslagit är att endast auktoriserade bilskrotar ska få lov att ta hand om uttjänta bilar. Om en sådan lagändring sker riskerar den att göra veteranbilshobbyn olaglig.

 

Som vice ordförande i riksdagens trafikutskott tycker jag givetvis att det är mycket viktigt att vi gör något åt dagens situation där skrotbilar överges i naturen, men det får inte ske på bekostnad av veteranbilshobbyn. En lagändring får inte medföra att det kan bli brottsligt att ta emot och demontera bilar för att kunna återanvända enstaka reservdelar eller hela bilen.

 

I dagsläget behandlas frågan inom Regeringskansliet och det går inte att säga vad resultatet kommer att bli. Jag vill dock uppmana dem som arbetar med frågan att se om en lagändring, likt den Naturvårdverket föreslår, strider mot ELV-direktivet som slår fast att historiska fordon ska undantas för att inte urholka det historiska arvet.

 

”Veteranfordon, det vill säga sådana historiska fordon eller fordon av samlarvärde eller avsedda för museer som förvaras på ett förnuftigt och miljöanpassat sätt, antingen i körklart skick eller isärplockade i delar, omfattas inte av definitionen på avfall enligt direktiv 75/442/EG och faller inte inom det här direktivets tillämpningsområde”.

 

Det är mycket bra att regeringen valt att göra något åt problemet med övergivna bilar i naturen, dock ser jag brister med Naturvårdsverkets förslag. Det finns idag många personer som har veteranbilar som hobby. Att ta emot och demontera en bil för renovering är inte detsamma som skrotning. En lagändring får inte kriminalisera de som idag på legala grunder inom veteranbilshobbyn förvaltar vårt kulturarv, dagens utövare av motorsport eller de som amatörbygger fordon. Vi måste tvärtemot uppmuntra och visa uppskattning till alla som engagerar sig och bevarar våra motorhistoriska traditioner och kompetenser.

Vi, ett enigt trafikutskott, säger nej till EUs förslag om besiktning av motorfordon

Idag har vi i ett enigt trafikutskott sagt nej till EU:s förslag om att införa besiktningskrav på mopeder, traktorer, veteranbilar samt att införa krav på årlig besiktning av motorcyklar.

 

Det är mycket positivt att EU arbetar med att stärka trafiksäkerheten i unionen men de förslag som presenterats på EU:nivå är bättre lämpade att fattas på nationell nivå. Det finns ingen statistisk som visar att obesiktigade mopeder eller vetenarbilar från andra EU-länder skulle utgöra ett problem i Sverige. Nuförtiden besiktigas motorcyklar vartannat år, tidigare en gång per år. Det finns heller inget som visar att regeländringen försämrat trafiksäkerheten. Enligt oss i trafikutskottet finns det andra faktorer som spelar större roll för att minska motorcykelolyckor.

 

Enligt den så kallade subsidiaritetsprincipen ska beslut fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt. Dessa åtgärder som EU nu föreslagit tycker vi i trafikutskottet strider mot principen och vi föreslår därför att Riksdagen skickar ett så kallat ”motiverat yttrande” till Europaparlamentets, rådets och EU-kommissionens ordförande, där vi påtalar att vi inte delar förslagen från EU.

 

55 miljarder till järnvägen…. och det är bara början!

Idag presenterade Alliansens partiledare en del av de satsningar vi kommer att göra på väg och järnväg framöver. Dessa satsningar är bara en liten del av den infrastrukturproposition som kommer att presenteras i höst. Det kommer alltså presenteras ytterligare satsningar inom en snar framtid.

 

Järnvägen är ett mycket komplicerat system. Satsningar i en del av landet kan få stora positiva effekter för andra delar av landet. Att bygga Ostlänken är ett sådant exempel som får positiva effekter för exempelvis Värmland. De flaskhalsar som Värmlandstågen upplever när de kommer mot Stockholm blir mindre och det är positivt för stabila tåglinjer. Dagens besked från våra partiledare är positivt för hela vårt land och nu fortsätter jobbet med den kommande infrastrukturpropositionen som ska presenteras senare i höst.

 

Alliansens partiledare redogjorde för fördelningen av de 55 miljarder som ska gå till järnvägen. Pengarna går till Ostlänken (dvs Järna-Linköping), Göteborg-Borås samt till investeringar i drift och underhåll. Dessa satsningar är oerhört viktiga för vårt samhälle eftersom de stimulera och underlättar för jobb och tillväxt.

 

Vill ni veta mer om projekten som de 55 miljarderna går till kan ni läsa mer på regeringens hemsida.

 

Gränsproblematiken för tyngre transporter är nu löst!

Under sommaren förändrades drastiskt förutsättningarna för tunga, internationella lastbilstransporter som passerar Sverige efter en dom i hovrätten. Domen ledde till en striktare tolkning av EU-lagen än tidigare. EU-lagen har nämligen en gräns för tunga transporter på 40 ton, vilket är 20 ton mindre än Sveriges nationella krav. Hovrättens tolkning innebar att svenska chaufförer som var på väg till grannländer, med lagstiftning lik Sveriges, kunde bli stoppade av svensk polis för att de överskridit EU:s viktregler.

 

Idag har regeringen ändrat i trafikförordningen för att finna en lösning på problemet. Nu kan åter lastbilstransporterna över våra gränser fungera på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Dagens ändring i trafikförordningen innebär att internationella fordon som är tyngre än 40 ton godkänns under förutsättning att de uppfyller samma krav som vid nationella transporter.

 

Jag vet att politiker och tjänstemän inom regeringskansliet arbetat aktivt med denna fråga de senaste veckorna och det är skönt att de på ett så pass snabbt sätt har kunnat arbeta fram en långsiktigt hållbar lösning för de internationella transporterna som passerar Sveriges gränser.

 

Trafiken på vägarna ökar med 50 % i helgen!

Idag och på söndag är de dagar på året då trafiken är som störst. För hela vägnätet ökar trafiken med nästan 50 % jämfört med ett normaldygn. Det är därför extra viktigt att tänka på säkerheten när ni beger er iväg för midsommarfirande.

 

I påskas gav jag er råd och tips att tänka på inför och under era resor. Dessa tål att upprepas nu när midsommarfirandet närmar sig med stormsteg.

 

Starta resan i god tid –  all trafik gör att resan kan ta längre tid än vanligt Även om det kan innebära något längre resväg kan det vara klokt att välja vägar med så hög säkerhetsstandard som möjligt

Var utvilad

Kör nykter

Hindra om du ser någon som tänker köra onykter

Åk aldrig med en onykter förare

Låt bilen stå dagen efter en fest

Kör inte fortare än hastighetsbegränsningen

Se till att alla i bilen är bältade

Sänk hastigheten

Håll avstånd

Ta regelbundna raster

 

Undrar du om det är några vägarbeten på den sträcka du ska köra kan du hålla dig uppdaterad på Trafikverkets webbtjänst Läget i trafiken innan du startar motorn.

 

Nu håller vi tummarna för att regnet håller sig borta!

Jag önskar er alla en härlig och rolig midsommarhelg!