Arkiv: april 2012

Värmlandsåkarnas årsmöte

I går lördag hade jag möjlighet att debattera transportpolitik med Stina Bergström och Lars Mejern Larsson på Värmlandsåkarnas årsmöte.

Vi har olika åsikter om infrastrukturen, det är tydligt. Vi i alliansens ser en nödvändighet av alla transportslag: väg, järnväg, luftfart & sjöfart. De ska alla ses som komplement till varandra och bör dra nytta av varandras fördelar i en tid där vi arbetar för mer fossiloberoende bränsle. Att vi dessutom ser nödvändigheten av att gräva där vi nu står och få ordning på dagens järnväg samtidigt som vi måste göra vissa utbyggnader är inte i fokus för oppositionen. Oavsett vad man pratar om så är oppositionens lösning att vi skall bygga höghastighetsjärnväg mellan Linköping och Stockholm samt Göteborg och Borås. Trots vetskapen om att Sverige har misskött underhållet under många decennier så fokuserar man på nya skrytprojekt istället för att få ordning på det vi har och utveckla det.

Det är dags att använda spadar, och inte saxar för att bara klippa band.

Inom åkerinäringen har det rapporterats om osund konkurrens, bristfälliga arbetsvillkor, kriminalitet, att polisen har svårt att lagföra olika trafikbrott, åklagare som lägger ner rapporterade fall etc. Risken att bli kontrollerad och bötfälld har varit liten. Riksdagens trafikutskott tillsatte därför en utredning för att se över situationen i åkeribranschen, vilken nyligen presenterade sina resultat. Den överordnade slutsatsen är att myndigheternas tillsyn av lastbilstransporter måste förbättras omgående. Ta del av rapporten här

Utredningen konstaterar att samverkan mellan Transportstyrelsen, polis och åklagare är begränsad. Kontroller och uppföljning av myndigheternas arbete är bristfällig, t ex saknar Rikspolisstyrelsen statistik om antalet utförda trafikkontroller och Transportstyrelsens företagskontroller uppfyller inte EU-reglerna. Samverkan och tydligare styrning av myndigheternas tillsyn och kontroller behövs, och Transportstyrelsen bör ta fram en tillsynsstrategi. Myndigheterna bör också prioritera brott inom yrkestrafiken och avsätta resurser till detta. Många förbättringar för att ge åkeribranschen en sund konkurrenssituation är nu identifierade. Nu skall det också till verkstad så att detta blir verkliga förslag i alla delar. Jag kan glädjande nog konstatera att justitie- och näringsdepartementet omedelbart tag viktiga steg för detta

Järnväg & Näringsliv

Jag fick nyligen möjlighet att diskutera järnvägens framtid tillsammans med Åsa Romson på Jernhusens årsstämma, vilket var väldigt roligt! Temat för stämman var järnväg och näringsliv.

MP efterfrågar partiöverskridande samarbeten då infrastruktur är ett komplext område vars förändringar kräver tålamod och tid. Det är därför mycket förvånande att MP tillsammans med V, SD och S alla har lagt motioner där de vill återreglera, socialisera, drift och underhåll av järnvägen utan samtal med majoriteten. Detta trots att hon efterlyste partiöverskridande samarbeten. Det är tydligt att MP vill framstå som ansvarstagande men när det gäller sina förslag, då driver man fram dem även om de är direkt ”skadliga” för järnvägsutvecklingen, och utan samtal.

 

De vill främst återsocialisera drift och underhåll av det avhjälpande underhållet. Men vad det i praktiken innebär är fortfarande oklart, trots att jag frågade Åsa Romson om detta ett flertal gånger under diskussionen. En uppdelning av utförandet av olika kategorier kommer troligen leda till påtagliga gränsdragningsproblem och ineffektivitet.

 

Jag hoppas att åtminstone MP tar sitt förnuft till fånga och inser att en återreglering skulle vara katastrofal för järnvägens utveckling, om ens praktiskt genomförbart. Idag arbetar ca 5000 personer i privat regi inom drift och underhåll. Jag arbetar för att dessa personer ska få ha kvar sina anställningar hos sina nuvarande arbetsgivare. Och för det absolut viktigaste, att försöka hindar oppositionens förslag som skulle försämra för landets tågresenärer genom att våra skattepengar kommer att användas mindre effektivt. Vi får då mindre järnväg för pengarna!

 

Kategori: Järnväg

Välkommen Kent!

Nya moderaterna har fått en ny partisekreterare, Kent Persson från Örebro.

 

För att vi ska vinna valet 2014 krävs det att vi vågar förnya politikens innehåll och hitta lösningar på nya eller befintliga samhällsproblem.

 

Vid nästa riksdagsval har alliansen haft makten i åtta år. För att inte uppfattas som passiva måste vi därför fortsätta vår förnyelse. Detta är något som Kent är väl medveten om och det ska bli mycket roligt att vara en del i hans arbete för att övervinna våra utmaningar. Kent har en gedigen erfarenhet från det kommunpolitiska arbetet vilket jag tror kan vara väldigt nyttigt för rikspolitiken. Det ökar chansen till att bredda bryggan mellan politik på riks- och lokalnivå.

 

År 2014 handlar matchen om jobben. Vi moderater vill att fler ska få jobb och att det ska löna sig att arbeta. Vi vill göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete och att öka sin arbetstid. Glöm inte att det innan Alliansregeringen tillträdde och införde jobbskatteavdragen ibland kunde vara mer lönsamt att gå på bidrag än att ta ett arbete. Vi mins hur man därmed fastnade i fattigdomsfällan och inte kunde ta ett jobb för att man då genast tappade ersättningar från bidragssystemen.

 

Hur socialdemokraterna vill göra för att stimulera arbetsmarknaden är fortfarande oklart. De enda besked vi fått på hur de vill bemöta ungdomsarbetslösheten ligger i att fördubbla kostanden för företag som anställer personer under 26 år. Hur en fördubbling av arbetsgivaravgiften för unga kan öka deras chanser till arbete är för mig mycket oklart.

 

 

Våpen 2012

I måndags presenterade alliansregeringen årets ekonomiska vårproposition. Inriktningen är den samma som när vi kom i regeringsställning 2006, nämligen fullt fokus på jobb och välfärd. När andra länder dras med budgetunderskott och tvingas höja skatter och/eller göra nedskärningar i välfärden står sig Sverige fortfarande starkt. Allt tack vare regeringens fokus på ordning och reda i de offentliga finanserna.

 

Prioriteringarna i Våp – 2012: 

– Fler i arbete på en inkluderande arbetsmarknad – där minskad arbetslöshet bland unga och personer med utländsk bakgrund prioriteras, till exempel genom sänkt arbetsgivaravgift, nystartsjobb eller subventionerade anställningar.

– Förbättrad välfärd – med åtgärder för bättre utbildning, ökad tillgänglighet i vården och effektivare rättsväsende.

– Förstärkt konkurrenskraft genom skatteåtgärder och åtgärder inom forskning, innovation och infrastruktur. Genom att begränsa skatteplanering med bland annat ränteavdrag skapas ett utrymme att minska bolagssektorns skattebelastning, vilket bland annat kan ske genom att bolagsskatten sänks.

– Säkra ett stabilt finansiellt system med högre krav på bankerna att hålla kapital för att klara förluster och starkare ställning för konsumenterna.

– Förbättrad tillgång på bostäder genom att göra det enklare att hyra ut privatägda bostäder och genom att stimulera byggandet av bostäder.

– Arbete för en effektiv klimatpolitik med inriktningen på en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning 2050 utan nettoutsläpp av växthusgaser.

 

Se gärna Anna Kinberg Batra, ordförande i finansutskottet, berätta kort om Våpen på moderat.se

 

Glöm inte att sysselsättningen ökat med drygt 200 0000 människor från 2006-2011, trots finanskris och dess efterdyningar. Under samma period har även utanförskapet minskat med ungefär 2000 0000 människor. Även om tillväxtprognoserna är lägre i år jämfört med andra år har Sverige goda möjligheter att höja stimulansen av ekonomin. Regeringen fortsätter sitt arbete att nå vårt mål, full sysselsättning.

Kategori: Okategoriserade

Vinterdäck på tunga fordon

Förhoppningsvis får vi ett nytt lagkrav för vinterdäck på tunga fordon redan 1 december i år, det sade vår infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd igår. Det är viktigt att poängtera att ikraftträdandet av lagen kommer att ske successivt för att marknaden ska hinna anpassa sig till de nya kraven. Detta för att alla ska få chans att hinna byta däck och undvika brist av utbudet.

 

Idag har dem som kör av våra vägar sämre däck än dem som rullar vidare, det kanske säger sig självt. Statistik från Transportstyrelsen och Trafikverket visar att 95 % de tunga fordonen efterföljer de nya kraven på mönsterdjup och har alltså minst 5 millimeter. Av de fordon som åkt av vägarna hade endast 61 % vintermönster på däcken.

 

Lastbilar som åker av vägarna skapar stora störningar i trafiken och på mindre vägar där det saknas alternativa framkomlighetsmöjligheter blir det närmast kaos i trafiken. Regeringen föreslår nu att införa ett krav på att alla fordon som väger över 3,5 ton ska ha vinterdäck på drivaxeln. Lagen kommer att omfatta såväl nationella som internationella åkare, vilket är väldigt viktigt då bara 56 % av de utländska åkare som kontrollerats använt däck med tillräckligt mönsterdjup.

 

Nu ska ett underlag formuleras för att gå ut på remiss och stämmas av med EUs regelverk så att det inte kan anses hemma Sveriges internationella konkurrenskraft.

 

Jag hoppas att infrastrukturministerns målsättning blir verklighet. Att vi har en ny lag för vinterdäck på tunga fordon redan 1 december 2012! Det är kul att se när frågor kommer till resultat. Detta är en fråga som jag har drivit i flera år och som alliansregeringen nu tar tag i.

Det går inte att lagstifta bort dumhet!

Idag är det olagligt att köra ett fordon som man inte har full kontroll på, detta har jag bloggat om tidigare. En förare som helt uppenbart är ouppmärksam kan bli lagförd. I praktiken kan det innebära att en förare som sitter och sminkar sig i back-spegeln, samtidigt som bilen är i rullning, och därmed tappar uppmärksamheten kan bli lagförd. Detta är en viktig att veta när man diskuterar om man vill ha lagstiftning för ett visst beteende i bilen.

 

Att komplettera med ytterligare, specificerade lagstiftningar som inte har vetenskaplig grund tycker jag är väldigt onödigt. Jag syftar på lagförslaget kring mobilförbud i bil som regeringen nu sagt nej till. VTI har undersökt förslaget och rekommenderar inte en specifik lagstiftning kring mobiltelefoni. De säger dock att mobiltelefonanvändande under körning kan försämra förarens prestationsförmåga, men de kan inte säg hur och om det verkligen påverkar trafiksäkerheten i termer av antal olyckor. De säger också att förardistraktion inte bara handlar om att prata i mobil. Dagdrömmar, att äta eller dricka något under tiden man kör eller att störas av bråkande barn i baksätet påverkar också. Ska det införas annan typ av lagstiftning för dessa situationer också? Om man ska lagstifta så ska man väl i så fall vara så konsekvent? Det borde innebära förbud av allt som medför att man släpper en hand från ratten och eventuellt tittar bort från vägen någon sekund. Är det en sådan lagstiftning vi vill ha?

 

Nej, någon måtta får det vara! Vi måste lita på människors sunda förnuft. Idag använder många handsfree i bilen vilket minskar risken betydligt. Jag fortsätter att tro på människors eget förnuft och tror att vi alla värderar vår säkerhet högt! Med rätt information och kunskap tror jag vi lyckas undgå problematiken utan lagstiftning.

Ta’t lugnt i Påsk!

Som många andra storhelger innebär påskhelgen att det blir mycket trafik på vägarna. Påsken är faktiskt en av årets mest trafikintensiva helger. Jag råder er därför att ta’t lugnt under körningen och planera er resa så att ni startar i god tid.

 

Trafikverket har några tipps inför resan som ni ser nedan:

 

Starta resan i god tid – under påsken är det mycket trafik på vägarna, det gör att resan kan ta längre tid än vanligt

Även om det kan innebära något längre resväg kan det vara klokt att välja vägar med så hög säkerhetsstandard som möjligt

Var utvilad – för de flesta innebär påsken längre resor än vanligt

Kör nykter

Hindra om du ser någon som tänker köra onykter

Åk aldrig med en onykter förare

Låt bilen stå dagen efter en fest

Kör inte fortare än hastighetsbegränsningen

Se till att alla i bilen är bältade

Sänk hastigheten

Håll avstånd

Ta regelbundna raster

 

Undrar du om det är några vägarbeten eller tjälskador på den sträcka du ska köra kan du hålla dig uppdaterad på Trafikverkets webbtjänst Läget i trafiken innan du startar motorn.

 

Glad påsk!

 

Regeringen presenterar ett för infrastrukturen glädjande lagförslag

År 2010 satt jag som moderaternas representant i Transportinfrastrukturkommittén ledd av Bo Bylund. Vi lämnade en rad förslag som innebar stora förändringar och effektiviseringar av den fysiska planeringsprocessen för vägar och järnvägar. Vi föreslog bl.a. att den fysiska planeringsprocessen inte ska innehålla 3 faser: förstudie, utredning & plan, utan formas som en sammanhållen process som leder fram till en plan. På så sätt ska små och enkla åtgärder kunna genomföras på ett mycket enklare sätt.

 

Det är roligt att regeringen nu kommer med ett lagförslag som ligger i linje med vad vi i Transportinfrastrukturkommittén kom fram till. I mars lämnade nämligen regeringen en proposition till riksdagen som föreslår ändrade regler vid fysisk planering av infrastruktur. Syftet är att effektivisera processen och korta ledtiderna. Utöver den fysiska planeringen handlar det även om den ekonomiska planeringen och regeringen föreslår en modell som knyter planeringen av infrastrukturen närmre den statliga budgetprocessen. De största föreslagna förändringarna är:

 

– Utforma en sammanhållen process som inte innehåller de 3 skilda skedena: förstudie, utredning & plan

 

– Avskaffa den obligatoriska tillåtlighetsprövningen och ersätt den med ett förenklat förfarande som garanterar en bättre trafiksäkerhet när det gäller vilka projekt som regeringen ska tillåtlighetspröva.

 

Den föreslagna modellen för den ekonomiska planeringen innebär att en rullande planering kommer att tillämpas där det finns möjlighet att årligen ändra i regeringens planbeslut när ny information kommer fram eller när projekt blir fördröjda. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs därmed upp genom årliga beslut om vilka åtgärder som ska genomföras med hänsyn till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge. Vid intresse, läs mer om vad regeringen föreslår

 

Transportkommittén bestod, utöver ordförande Bo Bylund, av en representant från varje riksdagsparti. Eftersom det var innan valet 2010 innebär det 7 riksdagsledamöter. Det är alltid roligt när vi kan komma överrens om beslut över blockgränserna eftersom infrastrukturprojekt kräver långsiktighet! Att vi dessutom kan se att våra förslag innebär effektiviseringar som gör att samhället sparar i storleksordningen 600 miljoner per år är bra. Pengar som mycket hellre kan gå till mer järnväg och asfalt än till sega planeringsprocesser. När regeringen tar till sig av vad vi kommer fram till och lägger det som lagförslag är det ännu roligare!