Marléne L Kopparklint

Vi vidhåller vår ståndpunkt kring moskébygge på Rud

På Stadsbyggnadsnämnden under förmiddagen kom ärendet kring detaljplanen för moskébygge på Rud upp. Från moderaternas sida yrkade vi på att planarbetet ska avbrytas. Det lämnades också en protokollsanteckning där vi motiverar vårt yrkande.

 

Protokollsanteckning

På Karlstads kommunstyrelse 2017-03-21, godkändes förslaget till Planarbetsprogram 2017-2018. I detta program står det klart och tydligt att om Karlstad ska nå målet med 100 000 invånare (enligt visionen Livskvalitet Karlstad 100 000), behöver nya bostäder tillföras. Med en årlig tillväxt på ca 1 % behöver det planeras för 900 nya invånare/år vilket motsvarar ca 450 bostäder/år.

”Målet är att ha färdiga detaljplaner för minst 700 nya bostäder per år. I pågående detaljplaneuppdrag finns ca 5600 bostäder. Av dessa ligger ca 2200 på kommunalmark som inte är intecknad genom andra avtal. Med detta som utgångspunkt kan med god marginal en bostadsproduktion om 700 lägenheter per år upprätthållas de närmast kommande åren.” Karlstads kommuns Planarbetsprogram 2017-2018.

Till detta har också Karlstads kommunfullmäktige under våren 2016, beslutat att Stadsbyggnadsnämnden ska prioritera planer för bostäder.

Under prioriterade planläggningsinsatser i Planarbetsprogram 2017-2018, ligger dessutom området Rud som en pågående områdesstudie.

Med hänvisning till nedanstående punkter anser vi från Nya moderaternas sida att planuppdraget för en moské, ska avbrytas:

  • Karlstads kommuns målsättning är tydlig, planering av bostäder ska enligt beslut i kommunfullmäktige tillsammans med Planarbetsprogram 2017-2018, prioriteras högt.
  • Rud är redan idag ett utpekat område när det gäller planläggningsinsatser för detta ändamål. Det pågår just nu en områdesstudie. Man bör därför inte godkänna några andra planuppdrag förrän denna studie är klar. Såvida det inte ligger i linje med
  • Karlstads kommuns målsättning med nya bostäder.
    All kommunal mark som inte är intecknad och som är lämpad för bostäder, skall i första hand användas till just detta eller annan kommunal verksamhet exempelvis förskola eller skola.

I övrigt anser vi att de synpunkter som inkommit i samband med det utökade samrådet, som inte berör planarbetet, skall hanteras i kommunstyrelsens beredning och att detta tydliggörs i handlingarna.

Bloggat på nwt.se.
Desktop