Peter Kullgren (KD)

18 miljoner till mindre småbarnsgrupper i förskolan

Nu minskar vi gruppstorleken i förskolans småbarnsgrupper. Kristdemokraterna vill ha max 12 barn i förskolans småbarnsgrupper och satsningen på 18 miljoner kronor är ett bra steg på vägen till vårt mål. 

För barn under tre år är det viktigt med små grupper eftersom är det svårare för små barn att knyta an till alltför många olika personer. Det är alltså inte bara en fråga om personaltäthet, det är även viktigt att gruppstorlekarna inte blir för stora. 

” Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande.”, skriver Skolverket. Skolverket rekommenderar därför grupper på mellan sex och tolv barn för de yngre barnen.

Totalt tillför vi ca 90 miljoner till barn- och ungdomsnämnden nästa år. Förutom minskade småbarnsgrupper kompenseras nämnden för att det blir fler barn i Karlstad och vi gör resursförstärkningar till personal. 

Kommer vi nå vårt mål? Jag hoppas det, men det kommer krävas ytterligare satsningar framöver. 

Här är några fler områden vi prioriterat i majoritetens budgetförslag:

Ny gymnasieskola

Över 400 miljoner kronor går till en ny skola vid Sundsta-Älvkullen – det är den största investeringen som någonsin gjorts på en gymnasieskola i Karlstad och förmodligen den största enskilda satsningen med skattefinansierade medel i kommunens historia. Älvkullegymnasiets lokaler har många år på nacken och behovet av nya har länge diskuterats – nu är det alltså dags. I samband med nybyggnationen kommer även delar av Sundstagymnasiet att rustas upp. Bland annat kommer eleverna att få en ny gemensam matsal och ett nytt kök.

55 miljoner till vård och omsorg 
För att möta befolkningsökningen och demografiutvecklingen, som innebär att andelen äldre invånare ökar, får vård- och omsorgsförvaltningen ett tillskott på 55 miljoner kronor. Pengar som framför allt ska gå till personal och till personer som på olika sätt behöver hjälp i sin vardag.

Unga i utsatta livssituationer 
I takt med att vi blir fler Karlstadsbor blir det också fler som behöver stöd, bland annat många barn och unga. Därför behövs det resurser för att på ett bra sätt kunna utreda, hjälpa och stödja utsatta människor. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen får därför ett tillskott på 42 miljoner kronor.

Flera stora investeringar 
Förutom den nya gymnasieskolan är flera andra stora investeringar på gång. Sedan tidigare finns beslut om nya skolor vid Västerstrand och Hultsberg och i årets budget finns beslut om nybyggnationer vid Kvarnberget och Fredricelund samt nya förskolor i Karlstads centrum och på Rud. När det gäller infrastruktur kommer det nya resecentrumet innebära flera ny- och ombyggnationer. Sammanlagt görs investeringar på över 600 miljoner kronor 2017.

En ökning med över en miljard sedan 2010 
Dagens budget är den sjunde som presenteras av den nuvarande politiska majoriteten. Sedan majoriteten tog över ansvaret för att leda Karlstads kommun 2010 har de skattefinansierade budgetmedlen ökat med 1,1 miljarder kronor. Vård, skola och omsorg har under perioden tillförts 80 procent eller 915 miljoner kronor av budgetmedlen. Utgångspunkten är nu, precis som tidigare år, en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar budget.

 I budgeten som totalt omsluter drygt 4,7 miljarder är det utökade statsbidraget som regeringen utlovat för 2017 inräknat. Det är dock särredovisat så att det med tydlighet går att identifiera och det framgår också hur statsbidraget ska fördelas. Beslut tas av riksdagen senare under året.

2017 tillförs nämnderna totalt 218 miljoner kronor, varav 130 miljoner kronor utgör särskilda tillägg, 43 utgör utökat statsbidrag och 45 miljoner kronor i generell uppräkning.


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop