Peter Kullgren (KD)

Ibland blir jag bara så trött…

I en debattartikel i VF uppmärksammar regionråden Tomas Riste och Stina Höök Länsstyrelsens agerande när det gäller utvecklingen i Värmland. Ett exempel i artikeln är den nyligen stoppade på detaljplanen för Katrineberg i Karlstad. Bland annat skriver de:

”Länsstyrelsen i Värmland ska balansera olika samhällsintressen mot varandra och det är med oro som vi ser att myndigheten har svårt att klara detta. Gång efter annan får regionala utvecklingsvärden stå tillbaka för natur- och friluftsvärden. Detta är på sikt förödande för Värmlands utveckling och konkurrenskraft.”

Behovet av nya bostäder är skriande, både i Karlstad och i Sverige som helhet. Det är därför bra att det är fler som uppmärksammar det orimliga i hur staten genom sin förlängda arm, Länsstyrelsen stoppar eller försvårar olika projekt. Särskilt anmärkningsvärt blir detta mot bakgrund av man från statligt håll betonar vikten av att det byggs mer. Ofta får kommunerna klä skott för att man kommer med egna tilläggskrav som försvårar för byggande av nya bostäder. Och så är det säkert, ibland. Men lika ofta är det staten själv som lägger hinder i vägen genom en övernitisk tolkning av lagstiftningen.

Ett område är när det gäller strandskyddet. En poäng med strandskyddet är att allmänheten ska ha tillgång till våra stränder. En sympatisk tanke som fyller en viktig funktion, inte minst gäller det i områden där det råder högt exploateringstryck på strandnära lägen som exempelvis i Bohuslän och i Stockholms skärgård. I Värmland kan man väl lugnt säga att situationen är något annorlunda. Men jag bejakar att vi har ett strandskydd även här om man tillämpar det på ett rimligt sätt.

I fallet Katrineberg skulle en varsam exploatering av området så som den upphävda detaljplanen anger bidra till att allmänheten skulle få en betydligt bättre tillgång till Vänerstranden. Detta då området idag till stor del utgörs av snårskog. Då vore väl allt frid och fröjd kan man tycka. Men inte då. Istället hävdar Länsstyrelsen ett utvidgat strandskydd på trehundra meter och avvisar detaljplanen. Jag blir bara så trött! Man kan fråga sig vart balanseringen mellan olika samhällsintressen tog vägen.

Fortsättning lär följa.


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop