Tradition och förnyelse i stadsutvecklingen

Karlstad ska vara en levande och trygg stad. Staden ska kännetecknas av en stadsutveckling som främjar tillväxt samtidigt som nybyggande ska ske med förnuft. Särskild hänsyn ska tas till bevarande av historiskt och arkitektoniskt intressanta miljöer. När vi bygger staden bygger vi för kommande generationer. Den goda staden planeras för långsiktig kvalitet och hållbarhet –kulturellt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Offentliga platser ska vara trygga och upplysta och upplevas som levande. När bostadsföretag, arbetsplatser och kommersiella aktörer kan samverka i ett och samma kvarter/område skapas mångfald, folkliv och mötesplatser. Med sitt fördelaktiga läge vid Vänern och Klarälven ska Karlstad uppfattas som den självklara vattenstaden där båttrafiken utvecklas och tillgängligheten är god till båtplatser och sjönära allmänna platser.

Bostadsbyggandet är en väsentlig del i stadsbyggandet. Det är viktigt att inte bara fokusera på antalet bostäder utan också på hur de nya bostäderna byggs. För att skapa attraktiva områden ska nya kvarter variera i färg, form och höjd. Energiförbrukningen ska vara låg och sunda material väljas med låg miljöpåverkan. Innegårdar och parker ska planeras för att bli mötesplatser för människor. Bottenvåningar bör så långt som möjligt planeras för annat än bostäder såsom arbetsplatser och kommersiella aktörer. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter ska finnas. Små billiga lägenheter efterfrågas och ska kunna erbjudas både studenter och andra. Kommunen ska aktivt uppmuntra skapandet av mindre och billigare lägenheter för att främja en blandad bostadsmarknad. Förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning ska finnas med tidigt i planeringen. Trygghetsanalyser behöver göras för att bostadsområden ska upplevas trygga dygnet runt. Belysning, växtlighet och trafikflöden spelar stor roll i det arbetet. Bostadsplanering ska synkroniseras med säker trafikplanering och goda möjligheter till cykel-,gång-, kollektivtrafik och andra trafikslag.

Byggande ska ske med förnuft och med särskild hänsyn till bevarande av historiskt och arkitektoniskt intressanta miljöer. Vid planering ska särskild hänsyn tas till kulturbyggnader. 

 • Byggande av mindre och billigare lägenheter ska uppmuntras.
 • Karlstad ska utvecklas som ”vattenstad” – staden på vattnet.
 • Planera för ett ytterligare hotell i centrala Karlstad.
 • Det ska finnas ett brett utbud av upplåtelseformer för boende.
 • Vid stadsplanering ska kommunen vidta åtgärder för att göra kollektivtrafiksresandet mer attraktivt och underlätta för gång- och cykeltrafik.
 • Stadsdelar ska planeras för både bostäder, arbetsplatser och kommersiella
 • Karlstads kommun består till stor del av landsbygd. Kommunen ska vid planeringen möjliggöra och underlätta boende utanför Karlstads tätort. Barnomsorg, skola, äldreomsorg, olika trafiklösningar ger förutsättningar för att leva på landsbygden.
 • Aktualisera färdigställandet av Gravaleden för bättre trafikflöde. En ny kostnadsberäkning ska göras och projektet ska påbörjas när ekonomin så tillåter.
Kategori: Okategoriserade

Vi vill ha viltmyndigheten till Karlstad

Det behövs en viltmyndighet och den mest naturliga platsen vore Karlstad. I Värmland är många engagerade i jaktfrågor samtidigt som vi lever med den uppslitande frågan om rovdjuren dagligen. I ett delbetänkande till Jaktlagsutredningen, Viltmyndigheten – jakt och viltförvaltning i en ny tid, klargör utredaren behovet av en ny viltmyndighet och pekade konstigt nog ut Östersund som lämplig ort då myndigheten kunde samlokaliseras med Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverkets hantering av jaktrelaterade frågor har fått massiv relevant kritik och därför föreslår utredaren Håkan Larsson en nystart med ny myndighet för att bygga upp nytt förtroende hos de som jagar. Att då föreslå en samlokalisering med Naturvårdsverket i Östersund känns helt fel och kommer inte öka förtroendet. Det handlar om ca 40 arbetstillfällen men framför allt om jaktens framtid. Naturvårdsverket anklagas för att sitta fast i den gamla tidens bevarandemotiv för Sveriges vilt. Dagens stora viltstammar innebär snarare att vi behöver ett brukandeperspektiv, en adaptiv förvaltning som arbetar efter dagens villkor.

Kategori: Okategoriserade

Valfrihet och värdighet i äldreomsorgen

Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Det innebär att service, omsorg och vård ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde och hänsyn ska tas till såväl andliga som materiella behov. Människovärdet beror inte på åldern och den egna förmågan – människovärdet är absolut.

De äldre och deras anhöriga känner bäst sina egna behov. Det ska vara utgångspunkten vid biståndsbedömning. För de allra flesta av oss är det en självklarhet att bestämma vem som ska komma in i våra hem. Så är det dock inte för alla Karlstadbor. Vi vill arbeta för att det ska vara möjligt.

Ingen offentlig verksamhet kan till fullo tillfredsställa människors behov av närhet och gemenskap. Där har det civila samhället en viktig funktion. Därför ska äldreomsorgen sträva efter samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, samfund och andra ideella krafter.

Boendet är centralt för alla. Behoven varierar över tid och bostäder med möjlighet till gemenskap är något många efterfrågar. Trygghetsboenden, där det finns möjlighet till gemenskap och viss tillgång till personal, ska erbjudas till fler.

Valfrihet inom äldreomsorgen är viktig. Vi vill även skapa valfrihet vad gäller utförare för äldre för service som hemsänd mat och städning vilka inte tidigare har ingått i valfrihets-systemet.

 • Kommunen ska satsa på äldres mat och måltider. God och näringsriktig mat är
 • Serviceinsatser med förenklad biståndsbedömning ska införas. Äldre över 80 år ska erbjudas enklare hemtjänst utan biståndsbedömning och större valfrihet för val av serviceinsatser inom hemtjänst ska erbjudas.
 • Kommunen ska ha en tydlig policy och information om stöd till anhörigvårdare, såsom avlastning i hemmet, växelvård och samtalsstöd.
 • Vårdens och omsorgens innehåll ska utvecklas för att bättre passa äldres skiftande behov och önskemål genom att erbjuda profilering av verksamheterna, exempelvis mot intressen, språk, livsåskådning och vårdprofil. Detta kan bland annat uppnås genom en mångfald av olika utförare.
 • Läkarnärvaron och den geriatriska kompetensen ska utvecklas på äldreboenden i samverkan mellan kommun och landsting.
Kategori: Okategoriserade

Tid för barnen

Nästan alla barn går idag någon gång i förskola. Jag är oroad över att grupperna i förskolan växer och att det kan gå ut över kvaliteten. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens omvårdnad, fostran och utveckling. Gruppernas storlek har stor betydelse för barnens trygghet och förutsättningar till utveckling. Barngruppernas storlek i förskolan ska minskas och hållas på en för barnen och verksamheten rimlig nivå. I småbarnsgrupperna vill vi som ett första steg införa ett tak på max. 12 barn.

Kommunalt drivna och enskilda förskolor ska ges samma ekonomiska och resursmässiga förutsättningar. Föräldrar ska ha möjlighet att kunna välja den omsorgsform som passar deras situation och deras barn bäst. Här fyller även familjedaghem en viktig funktion. Barnomsorgspeng ska erbjudas till dem som önskar stanna hemma lite längre med sina barn. Det är viktigt att familjerna själva får bestämma den barnomsorgsform som passar dem bäst. 

KD förslag som ger mer tid för barnen:

 • Barngruppernas storlek i förskolan ska minska, max. 12 barn i småbarnsgrupperna.
 • Familjedaghem med god kvalitet ska erbjudas. Det är ett viktigt alternativ till förskola.
 • Barnomsorgspeng ska kunna erbjudas för egna barn samt som ytterligare ett alternativ för att forma barnomsorgen tillsammans med andra föräldrar.
 • Minska förskolepersonalens administrativa och dokumenterande arbetsuppgifter för att ge större utrymme för personalen att prioritera tid med barnen.
 • Öppna förskolor ska finnas tillgängliga i hela kommunen.
 • Rätten till 15- timmars förskola för barn till föräldralediga och arbetssökande är bra, men det är inte rimligt att generellt utöka denna tid ytterligare. Förskolan är ett komplement till föräldrarna inte tvärtom.
Kategori: Okategoriserade

Familjevänligt Karlstad

Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar. Oavsett hur familjen ser ut är jag övertygade om att den är viktig och behövs för att människor ska kunna växa och må bra. Familjen är basen för att kunna tillgodose grundläggande mänskliga behov. Barn har olika behov och föräldrar har olika önskemål och gör olika prioriteringar. Familjepolitiken ska stödja familjen, oavsett hur den ser ut. Den ska möjliggöra mer tid för barnen, öka familjens frihet och skapa möjligheter till en barnomsorg med kvalitet. Alla politiska beslut måste analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjen och de nära relationerna. Familjerna ska så mycket som möjligt själva få styra över vardagen samtidigt som kommunen ska ge det stöd när det behövs och efterfrågas.

Kristdemokratiska förslag för ett familjevänligt Karlstad:

 • Alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och de nära relationerna.
 • Varje familj ska garanteras tillgång till en familjecentral och dess tjänster, detta innebär att fler familjecentraler i samarbete med landstinget måste komma till.
 • Familjerådgivningen ska utvecklas. Alla som önskar samtal ska få det.
 • En familjerådgivningspeng införs, där LOV kan användas för att fler familjerådgivnings-byråer/familjeterapeuter ska kunna erbjuda tjänster.
 • Home Start ska startas upp. Det är ett föräldrastödsprogram som samordnar erfarna föräldrar som stödpersoner till de föräldrar som önskar stöd i sitt föräldraskap.
Kategori: Okategoriserade

Lovar Linda att behålla LOV?

De privata vårdföretagen är oroade för vad ett maktskifte skulle innebära, det är jag också.

I dagens NWT kan man läsa om ett möte mellan Linda Larsson (S) och Vårdföretagarnas förbundsdirektör.

Frågan är om Vårdföretagarnas förbundsdirektör blev genuint klokare efter att ha träffat Socialdemokraternas kommunalråd Linda Larsson. Tror inte det. Socialdemokraterna kan måhända tycka att Lagen om valfrihetssytem (LOV) är ok men det gör definitivt inte vänsterpartiet. Visst, Socialdemokraterna är ett stort parti men egen majoritet lär de inte få, vaken i Karlstads fullmäktige eller i Sveriges riksdag.

Kan Linda Larsson lova att LOV inte försvinner eller är det förhandlingsbart efter valet? Kommer Stefan Löfven gå på Vänsterns linje vad gäller vinster och förbjuda eller är det inte förhandlingsbart?

I frågan om vem som ska få vårda våra äldre eller sköta vår sjukvård spretar åsikterna i det rödgröna blocket mer än vanligt. S vill ha vinstbegränsningar men verkar tycka att vinster är ok om man har bra kvalité. Vänsterpartiet är tvärtydligt mot vinster och vägra sätta sig i en regering som tillåter vinster. Miljöpartiet vill att vinster återinvesteras i verksamheten men att det ska finnas många olika ”aktörer” att välja mellan. Solklart eller? Nej. Då har jag inte ens tagit med F! i kalkylen…

Att Karlstads 100 privat drivna företag i branschen känner sig rädda för vad ett maktskifte skulle betyda är fullt begripligt och svaren i artikeln ger vid handen vad S tycker. Inte vad en S-ledd majoritet efter valet kommer besluta. Alliansens tårtfilm kan man tycka olika om, men, det är just det här den ilusterar. Beställningen kanske är en jordgubbstårta men vid leverans får du en jordgubbstårtbotten men räktopping och en skvätt
F!entligt stark chilisås.

Kategori: Okategoriserade

Välgrundad kritik? Inte den här gången.

Svenskt Näringslivs regionchef skickade i dagens NWT svidande kritik mot Karlstads kommun. Enligt Svanberg fokuserar vi alldeles för mycket på bostäder och glömmer företagens behov. Det är fel.

Jag tror inte att vi kan satsa ”för mycket på bostäder”. Problemet uppkommer om vi bara satsar på bostäder. Det gör vi inte.

De senaste fyra åren har vi haft ett stort fokus på näringslivet.
Vi har bland annat:

· Inrättat ett näringslivsråd
· Karlstad business Region har bildats för ökat samarbete i karlstadregionen
· Genomfört över 400 företagsbesök
· Infört servicegarantier
· Infört en snabbare och tydligare handläggning för etableringar och planer.
· Drivit arbetet med Innovation Park som invigdes i maj
· Ny upphandlingspolicy för att ge mindre företag möjlighet att delta

Dessutom har vi förstärkt med två ytterligare företagslotsar och en näringslivsstrateg för att ge bättre service till företagen.

Planarbetet var något vi fick kritik för. Vi förde en konstruktiv dialog med Tillskottet (byggindustrierna, fastighetsägarna mfl) och efter det har vi förändrat vårt arbetssätt vilket snabbat upp processerna på ett bra sätt.

Verksamhetsmark, där företag kan etablera sig var en bristvara för 4 år sedan. Vi har dammsugit kommunen på mark för ändamålet och har nu närmare 700 000 kvm planlagt. Bråtebäcken, Gräsdalen, Örsholmen, Vålberg och Molkom för att nämna några.

Dessutom beslutade kommunstyrelsen för några månader sedan om följande riktlinjer för verksamhetsmark:

INDUSTRI
• Alltid ha minst 50 000 kvm planlagd tillgänglig verksamhetsmark för industri och logistikverksamheter.
• Prioritera planläggning i företagsattraktiva områden i den mån det är möjligt.
• Identifiera kvalitativ mark som kan tillgodose företagens etableringsönskemål.
• Skapa förutsättningar för etablering av verksamheter inom branschen Energi och Miljö.
SMÅINDUSTRI
• Skapa förutsättningar för etablering av kunskapsintensiva företag.
• Prioritera omvandling och förtätning.
• Prioritera planläggning inom områden med blandad stadsbebyggelse i högsta möjliga mån.
VERKSAMHETSMARK MED MÖJLIGHET TILL JÄRNVÄGSANSLUTNING
• Av de 50 000 kvm för industriverksamheter ska alltid en stor tomt (ca 15 000 kvm) vara tillgänglig för logistikverksamhet med möjlighet till järnvägsanslutning.
• Prioritera planläggning av så kvalitativ mark som möjligt med närhet till stor trafikled.
• Samordna hanteringen av verksamhetsmark med möjlighet till järnvägsanslutning inom ramen för Karlstad Business Region, KBR.
KONTOR
• Alltid ha minst 20 000 kvm planlagd tillgänglig verksamhetsmark för kontorsändamål.
• Prioritera planläggning för kontor i blandad stadsbebyggelse.
• Prioritera planläggning i ”kontorsattraktiva” områden.

Det är företagen som finansierar välfärden. Därför kommer vi fortsätta vårt förbättringsarbete. Kritik är varmt välkommen men jag ser gärna att den är konstruktiv och framåtsyftande.

Inget är så bra att det inte kan bli bättre. Vi har utmaningar och förbättringsområden. Men att vi är på rätt väg visar flera undersökningar. Blanda annat Svenskt Näringslivs egen ranking där Karlstad klättrar 23 placeringar. Fastighetsägarnas mätning placerar oss som nr 1 och i nyföretagarbarometern går vi upp 17 placeringar.

Kategori: Okategoriserade

Känslomässiga och ekonomiska konsekvenser av vargattack

Wemlandsalpacka är ett Karlstadsföretag som jag besökte igår. Sven driver företaget, hjälpt av övriga i familjen, med mycket hjärta och omtanke om sina alpackor. Jag kan inte stoltsera med några vidare kunskaper om just alpackor men efter att ha träffat på dem så kan jag konstatera att det är trevliga och fina djur.

Jag besökte Sven för att prata om den vargattack som hans alpackor utsattes för förra året och för att diskutera efterspelet.

Det är tydligt hur djupt händelsen påverkat Sven och övriga familjen. Sex vargrivna djur låg döda i sin hage en morgon. Medkännandet är stort. Nu, över ett år efter händelsen påverkar det fortfarande vardagen i stor utsträckning. Förhandlingar och tvister om ersättningsnivåer, känsla av misstro och ekonomiska sviter. Det tär på ett litet företag och det tär på personerna mitt i det.

Oavsett storleken på vargstammen måste efterspelet från en attack bli bättre från myndigheter. Det handlar om nivå på ersättningen och hur den räknas fram, ersättning för extra stängsel och underhåll mm.

Vi konstaterar tämligen omgående att varken jag eller Sven är några militanta varghatare som vill utrota vargen från Sverige men lika snabbt kommer vi fram till att situationen som den är nu inte håller. 25% av landets yta klarar inte av 100% av alla vargar.

Imorgon kväll ska jag debattera rovdjurpolitik på en debatt som Jägarnas Riksförbund arrangerar i Torsby. Med två vargattacker i närtid, Lekvattnet och Hasselbol, ska det bli spännande att se om de som har stora skygglappar för ögonen lyckas vinkla ut dem något och förstå rovdjursproblematiken lite mer.

20140625-231202-83522915.jpg

20140625-231219-83539796.jpg
Det är ganska många eltrådar i stängslet runt alpackorna men det verkar inte hjälpa. Kolla här!

Kategori: Okategoriserade

När vargen kommer för nära

Idag har jag besökt mjölkbonden Peter Engåsberg på Hasselbols lantbruk. Hasselbol liggen ca 15 km från Karlstads centrum.

På midsommarafton blev Peter uppringd och meddelad att 25 nötkvigor gått ut sin hage och letandet började. 20 är återfunna 5 är fortfarande på vift.

På midsommardagen hittades en kviga riven och delvis uppäten. Länstyrelsen kontaktades och kunde konstatera att det var varg som dödat kvigan. Senare konstaterades även att varg varit inne i hagen och skrämt ut kvigorna som flytt i panik rakt in i skogen.

Det var en märkbart tagen bonde och en lika tagen son som jag träffade idag. Sonen, som är 12 år, konstaterade att han var tveksam om han ville följa i pappas fotspår, ”mycket krångel och nu det här med vargen”.

Vargangrepp på nötdjur är inte så vanligt men förra året skedde det tre gånger i Värmland och det kommer säkert bli vanligare i takt med att det blir allt fler vargar.

Uppskattningsvis finns 400 vargar i Sverige. Eller rättare sagt, det finns 400 vargar på 25% av Sveriges yta. För så är det. Vargen är koncentrerad till Värmland och angränsande län. Inte konstigt att det blir problem!

Det handlar om företagare som får sin verksamhet förstörd. Boende på landsbygden som känner otrygghet och får sina intressen hotade. Det blir helt enkelt svårare att leva, bo och verka utanför staden. Det är inte acceptabelt.

Läs mer här

20140623-173431-63271637.jpg

Kategori: Okategoriserade

Hammarö Karlstad het potatis

Idag hade jag och min kollega på Hammarö Charlie Weimers en pressträff där vi berättade om våra tankar kring sammangående mellan våra kommuner.
Det är en fråga som berör helt klart. Det vi föreslår är att en utredning ska göras där för- och nackdelar blir belysta. Därefter, i samband med valet 2018, genomförs en folkomröstning där kommuninnevånarna i de båda kommunerna får säga sitt. Blir det ja kan kommunerna gå samman 2022 när det är val igen.

Lång tidshorisont? Ja, men jag tror det tar tid:
1. Det är i dagsläget endast KD som, över kommungränsen, är överens om tagen.

2. Efter utredningen behövs tid för förankring.

3. Efter en omröstning, om den landar på ja, är det en ganska omfattande process att fusionera två kommuner.

Reaktioner har inte låtit vänta på sig. Oppositionsrådet på Hammarö Siw Gidlöv (S) konstaterade omedelbart att det var en dålig idé. Föga förvånande med tanke på hur hon resonerade förra gången. Då lät hon meddela, med reservation för exakt ordalydelse, att en folkomröstning var onödig eftersom ”vi” (alltså socialdemokraterna) redan bestämt sig….

Men jag har ändå lite svårt att förstå det totala motståndet mot att ta fram fakta, för- och nackdelar och sedan låta Hammarö- och Karlstadsbor säga sitt. Vad är faran med det?

De NWT.se läsare som varit inne och röstat tycker såhär iallafall:

20140619-233923-85163850.jpg

Kategori: Okategoriserade