Christian Holm Barenfeld

Internationella rökfria dagen

Idag, 31 maj är den internationella rökfria dagen.  Ett stort tack till alla er som brukar er tid till att bekämpa rökning! 

Rökning är den riskfaktor som i störst grad bidrar till ohälsa i samhället och som är påverkningsbar. Regeringen har satt upp ett mål om att Sverige ska vara rökfritt 2025. Med de tobakspreventiva åtgärder som finns idag kommer inte målet att uppnås. Hörnpelarna i dagens tobakspreventiva åtgärder har hittills varit att förhindra rekrytering av rökare samt att uppmana och stötta rökare till att sluta med samtliga produkter som innehåller nikotin. Trots att kunskapen om de skador som rökning orsakar idag är hög, minskar den ändå inte i en takt som är önskvärd. Som politiker vill jag ta min del av ansvaret.

I dagens debatt är det många som diskuterar tobak generellt utan att ta hänsyn till produkternas riskprofil. Det som behövs är en debatt baserad på vetenskapliga argument och förnuft snarare än känslor.  Tack vare snuset har Sverige lägst andel män som dör till följd av lungcancer i Europa. Det borde tala för att snus också borde legaliseras och få sälja inom hela EU.

Sverige är idag det land i världen där fler kvinnor än män röker. Samtidigt är det betydligt fler män än kvinnor som snusar. En slutsats man kan dra av detta är att kvinnor inte ser snus som ett acceptabelt alternativ till cigaretter. De söker efter något annat.

Genom utveckling och innovation finns det idag nya produkter som kan ersätta cigaretter. Som politiker måste vi ta vår del av ansvaret. Tobaks- och nikotinprodukter ska bedömas, regleras, och beskattas i relation till den riskprofil produkten har. Inte efter vilken planta den är utvunnen från.

Tobaksprodukter, oavsett om det är snus eller andra produkter som kan ersätta vanliga cigaretter, är inga hälsoprodukter men i många avseenden lång mindre skadliga än cigaretterna och skulle kunna vara ett bra sätt att minska de rökrelaterade skadorna och vara ett värdefullt steg på vägen mot ett rökfritt samhälle.

Vägen till regeringens rökfria vision 2025 blir kortare om vi alla jobbar tillsammans, inte mot varandra, därför behövs en debatt baserad på vetenskapliga argument och förnuft snarare än känslor. Endast så kan vi minska den rökningsrelaterade ohälsan.

 

 

 


Senaste inläggen.
Veterandagen. 29 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop