Christian Holm Barenfeld

Inträdesjobb – för fler jobb och stärkt integration.

Igår presenterade Alliansen en gemensam reform som ett led i att bryta utanförskapet och minska jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda.

Sverige befinner sig nu i en högkonjunktur och jobben blir fler. För de allra flesta är Sverige ett väldigt bra land att bo och leva i och de som gått ur skolan med godkända betyg och de som är födda i Sverige har i hög grad jobb. Däremot kan vi se att allt fler utrikesfödda står allt längre från arbetsmarknaden och ett redan stort utanförskap växer sig allt större. Vi kan också se att många unga utan gymnasieutbildning hamnar i utanförskap. Moderaterna har tidigare föreslagit ett så kallat ”Förstajobbet-anställning” och idag presenterade hela Alliansen en reform med så kallade Inträdesjobb. Inträdesjobben är en ny anställningsform där jobb och utbildning kombineras. Arbete utgör 70 procent och så också lönen, övrig tid är till för att lära sig jobbet på jobbet. Det är ett av våra skarpa förslag för att hantera jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda, det är därför också en mycket viktigt reform för integrationen. Det bästa sättet att bli en del av det svenska samhället är genom arbete.

LO är inte seriösa!

Som ett brev på posten kom så klart kritik från såväl LO som deras politiska gren Socialdemokraterna. Näringsminister Mikael Damberg (S) rasar liksom LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson som totalt tappar konceptet helt och kallar det ett övergrepp. På något sätt vill ju både han och Socialdemokraterna få det till att vi moderater i synnerhet och Alliansen i allmänhet skulle vilja sänka lönerna. Hade han kollat presskonferensen och lyssnat på vad som sades så hade han kanske förstått att så inte är fallet.

LO själva presenterade i våras sitt förslag om så kallade Utbildningsjobb. Vi moderater var positiva till att LO var konstruktiva och dessutom lade ett förslag som liknade vår Förstajobbet-anställning och nu Inträdesjobb. Som av en händelse var regeringen och Socialdemokraterna för detta förslag, men då sitter ju LO:s ordförande i Socialdemokraternas högsta ledning, det verkställande utskottet. Det hade ju varit trevligt om LO hade sett till sina medlemmar och potentiella medlemmar, alla de som kan få jobb, hellre än att först se till socialdemokratin och deras maktbas. Därtill blir det ju lite komiskt när LO inte tycker att politik och fackpamperi ska mixas. Men när LO är en del av socialdemokratin eller tvärtom så blir det partiet i första rummet, någonstans därefter kommer medlemmarna.


Senaste inläggen.
Veterandagen. 29 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop